สพฐ. ประกาศผลสุดยอดโครงการการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 21, 2011 17:04
กรุงเทพฯ--21 มิ.ย.--สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดการประกวด “โครงการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงต้องการให้เยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน เห็นคุณค่าในการใช้ประโยชน์จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด 3 ดี คือ หนังสือและสื่อดี, บรรยากาศดี และครูบรรณารักษ์ดี ในส่วนของหนังสือดี ได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีหนังสือสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ไว้ในห้องสมุด ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากการอ่านหนังสือ

คุณอุษณีย์ วัฒนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “การดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 61 และเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษานำหนังสือสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เห็นคุณค่าและใช้ประโยชน์จากหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ มากขึ้น

สำหรับในรอบตัดสิน โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 โครงการจะได้รับเงินสนับสนุนโครงการทีมละ 2,000 บาท และร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อนำเสนอโครงการให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกทีมผู้ชนะเลิศต่อไป ซึ่งในระดับประถมศึกษามีทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์, โรงเรียนสันคะยอม, โรงเรียนหนองตะครอง, โรงเรียนหนองจิก, โรงเรียนปากจาบวิทยา, โรงเรียนบ้านดอนสูง, โรงเรียนวัดทศทิศ, โรงเรียนวัดอรุณรังสี,โรงเรียนสันป่าตอง, โรงเรียนวัดแสลง และระดับมัธยมจำนวน 9 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง,โรงเรียนศรีมหาโพธิ์, โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา, โรงเรียนชุมแพพิทยาคม, โรงเรียนเรณูนครวิทยาคม,โรงเรียนนาวังศึกษาวิช, โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม, โรงเรียนวัดถนน และโรงเรียนนารีนุกูล 2”

อาจารย์จิตตรา สอนดา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเรณูวิทยานุกูล จ.นครพนม หนึ่งในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศกล่าวถึงโครงการฯในครั้งนี้ว่า “โรงเรียนเรณูวิทยาฯ ได้มีการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนนำสารานุกรมที่มีอยู่ในโรงเรียนมาใช้ในการอ่าน การทำกิจกรรม และการค้นคว้าหาความรู้มาโดยตลอด ซึ่งหนังสือสารานุกรมในสมัยก่อนมีรูปเล่มที่ใหญ่และหนา เด็กๆ จึงไม่ให้ความสำคัญในการอ่านเท่าที่ควร ทั้งที่จริงแล้วสารานุกรมมีเนื้อหาและรายละเอียดที่มีความสำคัญทั้งสิ้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการนำเนื้อหาสาระในหนังสือมาปรับเป็นกิจกรรมการค้นคว้า 9 กิจกรรม คือ ไปรษณีย์ส่งความรู้ถึงเพื่อน, ตระกร้าหนังสือสัญจร, ห้องสมุดทางอากาศ, วางทุกงานอ่านทุกอย่าง, ประกวดหนังสือเล่มเล็ก,การแข่งขันประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือแสนสวย, การแข่งขันประกวดตอบคำถามสารานุกรมไทย, การแข่งขันเรียงความ และการจัดมุมหนังสือสารานุกรมไทย ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากคุณครูและเด็กนักเรียนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ คุณครูทุกท่านก็ได้มีการปรับเอาเนื้อหาจากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนอีกด้วย” อาจารย์จิตตรา กล่าว

คุณครูแสงเดือน ทูลยอดพันธ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดหนองจิก กล่าวว่า “ทางโรงเรียนมีหลักการพิเศษในการนำสารานุกรมมาปรับใช้ในการเรียนการสอน คือ หลักการ 6+1 ซึ่งมาจากในแต่ละวันหลังจากที่นักเรียนมาถึงโรงเรียน นักเรียนทุกคนจะได้ร่วมกิจกรรม โดยเริ่มจาก 1. เริ่ม 2. เสริม 3. เติม 4. ย้ำ 5. ซ้ำ 6. ทวน และบวกตรวจสอบมอบรางวัล ซึ่งเป็นการสอนให้นักเรียนได้จดจำคำศัพท์ภาษาไทย ตลอดจนเพิ่มทักษะในการอ่านและการค้นคว้า นอกจากนี้ คุณครูทุกท่านยังนำเนื้อหาในหนังสือมาใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วย และเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของโรงเรียนวัดหนองจิกที่ได้นำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงต้องการให้เยาวชนไทยได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน” คุณครูแสงเดือนกล่าวทิ้งท้าย

หลังจากได้ร่วมทำกิจกกรรมมาตลอดระยะเวลา 3 วัน ก็ได้ทีมชนะเลิศในระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียนบ้านดอนสูง กับโครงการวิเคราะห์หนังสือสารานุกรมไทยสู่การเรียนรู้ และในระดับมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา กับโครงการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา โดยใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทั้ง 2 ทีมได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และพร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กับโครงการ สารานุกรมอุดมปัญญา เฉลิมฉลอง 84 พรรษา องค์ราชาของแผ่นดิน ระดับมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนนารีนุกูล 2 กับโครงการส่งเสริมการอ่านด้วยสารานุกรมไทย โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) กับโครงการเส้นทางเรียนรู้...สู่สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง กับโครงการบ้านสร้างส่งเสริมนิสัย รักการอ่านด้วยหนังสือสารานุกรมไทย โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 12,000 บาท

รางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) กับโครงการ เส้นทางเรียนรู้สู่สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน และในระดับมัธยมศึกษา คือ โรงเรียน นาวังศึกษาวิช กับโครงการต้นกล้าพาน้องอ่าน โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 12,000 บาท ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรจากโครงการสารานุกรมไทย และนักเรียนจะได้รับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับส่งเสริมการเรียนรู้ คนละ 1 ชุด นอกจากนี้ทุกโรงเรียนจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 และประกาศรางวัล “การเขียนรายงานยอดเยี่ยม” ระดับประถมและมัธยมศึกษา จำนวน 1 รางวัล ซึ่งจะได้รับโล่รางวัล และทุนการศึกษาอีก 12,000 บาท โดยจะทำการประกาศผลทางเว็บไซต์ http://academic.go.th และ http://kanchanapisek.or.th/kp6


Latest Press Release

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) จัดสัมมนาหัวข้อ Steel Sheet Pile Design and Application

เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ได้จัดงานสัมมนา Steel Sheet Pile Design and Application ขึ้น ณ ห้อง Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีคุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท...

ติวเข้ม คนป่าไม้สร้างเครือข่ายประชาชนทั่วประเทศ ร่วมป้องกันไฟป่าในโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

ปัญหา “ไฟป่า” นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศปีละหลายล้านไร่ ทั้งในรูปแบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย์ โดยการป้องกันปัญหาไฟป่า ที่เป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของกรมป่าไม้ ที่ในปัจจุบัน...

MANAGING #CRISIS COMMUNICATION# #REPUTATION RISK# Masterclass 2014, 16 - 17 September 2557

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง MANAGING 'CRISIS COMMUNICATION' & 'REPUTATION RISK' Masterclass 2014 วันที่ 16-17 กันยายน 2557 วิกฤติการณ์!...

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ WWF-ประเทศไทย จัดงานวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก และ เปิดตัวหนังสือ แม่วงก์-คลองลาน ผืนป่าแห่งความหวัง

ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ WWF-ประเทศไทย จัดงาน “วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก” เและเปิดตัวหนังสือภาพ “แม่วงก์-คลองลาน ผืนป่าแห่งความหวัง”...

เครื่องสำอาง KA ชวนร่วมกิจกรรมลูก Love แม่ Like

เนื่องในโอกาสพิเศษวันแม่ปีนี้ บริษัท ปวีณ์มล จำกัด มีกิจกรรม “ลูก Love แม่ Like” ด้วยการส่งรูปถ่ายคู่ระหว่างคุณกับแม่มาร่วมสนุกลุ้นรับเข็มกลัดสมเด็จพระราชินี 1 รางวัล / 1 ท่าน กติการ่วมสนุก... 1. กดไลค์หน้า Fan Page KA 2. Share...

Related Topics