รวมพล CEO ชั้นนำ ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย มากกว่า 200 องค์กร กรมเจรจาฯ พลิกโฉมหน้าใหม่ วางยุทธศาสตร์การค้า จับกระแสการค้าโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 6, 2011 14:16
กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของไทย พลิกโฉมการทำงานภาครัฐ ปรับกลยุทธ์ วางยุทธศาสตร์การค้า จับกระแสการค้าโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) “ก้าวทันกระแสการค้าโลก เจรจาเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ” มองการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความสลับซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยากขึ้นนำมาซึ่งหลากหลายความท้าทาย และความไม่สมดุลของระบบเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของโลก กระแสวิกฤตการณ์และประเด็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่ต้องติดตาม (Emerging Issues) ไม่ว่าจะเป็น บริบทใหม่ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกและการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจมาอยู่ที่ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น การชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงได้กำหนดเป็นกรอบพันธกิจหลักของกรมฯ ในการวิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ท่าทีกลยุทธ์ และประสานนโยบายด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย ทั้งในระดับพหุภาคี ระดับทวิภาคี รวมถึงภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค อนุภูมิภาค และการประชุมเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี รวมถึงการแสดงบทบาทเชิงรุกในการติดตามศึกษา วิเคราะห์นโยบาย มาตรการทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศคู่ค้าและผลกระทบของการเจรจาการค้าต่อไทย พร้อมทั้งเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการเจรจาการค้า และเสนอแนะนโยบายรวมถึง แนวทางการปรับตัวและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายระดมสมองผู้บริหารระดับสูง (CEO Camp) ภายใต้ “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อวางแผนกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของไทย” โดยการเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงจากทุกภาครัฐ เอกชน รวมทั้งภาคประชาชนผู้ที่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศของไทย มาร่วมระดมสมอง แลกเปลี่ยนแนวคิด รวมถึงสร้างความเข้าใจในมุมมองต่อการค้าระหว่างประเทศร่วมกัน เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้บริหารระดับสูง มาประกอบการวางแผนกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นกรอบนโยบายหลักที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศใช้การเจรจาสร้างความสัมพันธ์และการดำเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศในเวทีต่างๆ เพื่อให้ภาคการค้าเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

ค่ายระดมสมองผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้เป็นการรวมตัวของ CEO ชั้นนำของประเทศมากกว่า 200 องค์กร โดยในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการค้าการลงทุน รวมถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในลำดับต้นๆ ของประเทศ มาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ชี้ให้เห็นถึงทั้งโอกาสและความท้าทายทางเศรษฐกิจและนัยต่อภาคการค้าการลงทุนของประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพื่อให้การรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของไทยที่มีทิศทางที่ชัดเจน เหมาะสม เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายและสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ ขณะที่ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทยและอดีตปลัดกระทรวงการคลัง นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ นายเจน นำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเวทีเสวนา “พลวัตความท้าทายของโลกและการจัดทำยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของไทย” โดยมี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ดำเนินการอภิปราย สำหรับในช่วงบ่ายของงานเป็นการประชุมระดมสมองกลุ่มย่อยใน 4 สาขาเศรษฐกิจ/ประเด็นหลัก ได้แก่ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และประเด็นความท้าทายร่วมระหว่างภาคส่วน (Cross-cutting Issues)

งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

Latest Press Release

ภาพข่าว: ซัมซุงเดินหน้าสานต่อสปอร์ต สปอนเซอร์ชิพ เปิดตัวแคมเปญรับเอเชียนเกมส์ 2014 ยิ่งใหญ่ ชวนชาวไทยส่งแรงเชียร์นักกีฬาไทยคว้าเหรียญทอง

นางสาวศศิธร กู้พัฒนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (กลาง) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “ทีมเดียวกัน ภูมิใจไปด้วยกัน (Our Games, Our Pride)” สนับสนุนกีฬาเอเชียนเกมส์ 2014 ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ...

สนพ.ดีเอ็มจีชวนพบนักเขียนในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 6

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีเชิญชวนชาวอุบลฯ พบ 3 สุดยอดนักเขียน บรรยายพิเศษต้อนรับวันแม่ ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 6 (UBON Book Fair 2014) ณ สุนีย์ ทาวเวอร์ดังนี้ วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องปทุมวัน...

สถานภาพด้านการอนุรักษ์ของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ซึ่งประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปางสีดา ทับลาน ตาพระยาและ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงรักได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 29 เมื่อปี พ.ศ.2548 ที่เมืองเดอร์บัน แอฟริกาใต้...

ภาพข่าว: LDC นำทีมผู้บริหาร โรดโชว์จ.ภูเก็ต

ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC ผู้ให้บริการศูนย์ทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทางในนามศูนย์ทันตกรรม แอลดีซี ถ่ายภาพร่วมกับนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท...

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) เปิดให้บริการแนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรภาษาจีน ณ วิทยาลัยนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกาและจีน เปิดให้บริการแนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรภาษาจีน ณ วิทยาลัยการสอนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน (Overseas Education...

Related Topics