รวมพล CEO ชั้นนำ ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย มากกว่า 200 องค์กร กรมเจรจาฯ พลิกโฉมหน้าใหม่ วางยุทธศาสตร์การค้า จับกระแสการค้าโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 6, 2011 14:16
กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของไทย พลิกโฉมการทำงานภาครัฐ ปรับกลยุทธ์ วางยุทธศาสตร์การค้า จับกระแสการค้าโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) “ก้าวทันกระแสการค้าโลก เจรจาเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ” มองการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความสลับซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยากขึ้นนำมาซึ่งหลากหลายความท้าทาย และความไม่สมดุลของระบบเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของโลก กระแสวิกฤตการณ์และประเด็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่ต้องติดตาม (Emerging Issues) ไม่ว่าจะเป็น บริบทใหม่ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกและการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจมาอยู่ที่ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น การชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงได้กำหนดเป็นกรอบพันธกิจหลักของกรมฯ ในการวิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ท่าทีกลยุทธ์ และประสานนโยบายด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย ทั้งในระดับพหุภาคี ระดับทวิภาคี รวมถึงภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค อนุภูมิภาค และการประชุมเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี รวมถึงการแสดงบทบาทเชิงรุกในการติดตามศึกษา วิเคราะห์นโยบาย มาตรการทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศคู่ค้าและผลกระทบของการเจรจาการค้าต่อไทย พร้อมทั้งเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการเจรจาการค้า และเสนอแนะนโยบายรวมถึง แนวทางการปรับตัวและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายระดมสมองผู้บริหารระดับสูง (CEO Camp) ภายใต้ “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อวางแผนกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของไทย” โดยการเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงจากทุกภาครัฐ เอกชน รวมทั้งภาคประชาชนผู้ที่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศของไทย มาร่วมระดมสมอง แลกเปลี่ยนแนวคิด รวมถึงสร้างความเข้าใจในมุมมองต่อการค้าระหว่างประเทศร่วมกัน เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้บริหารระดับสูง มาประกอบการวางแผนกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นกรอบนโยบายหลักที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศใช้การเจรจาสร้างความสัมพันธ์และการดำเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศในเวทีต่างๆ เพื่อให้ภาคการค้าเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

ค่ายระดมสมองผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้เป็นการรวมตัวของ CEO ชั้นนำของประเทศมากกว่า 200 องค์กร โดยในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการค้าการลงทุน รวมถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในลำดับต้นๆ ของประเทศ มาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ชี้ให้เห็นถึงทั้งโอกาสและความท้าทายทางเศรษฐกิจและนัยต่อภาคการค้าการลงทุนของประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพื่อให้การรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของไทยที่มีทิศทางที่ชัดเจน เหมาะสม เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายและสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ ขณะที่ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทยและอดีตปลัดกระทรวงการคลัง นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ นายเจน นำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเวทีเสวนา “พลวัตความท้าทายของโลกและการจัดทำยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของไทย” โดยมี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ดำเนินการอภิปราย สำหรับในช่วงบ่ายของงานเป็นการประชุมระดมสมองกลุ่มย่อยใน 4 สาขาเศรษฐกิจ/ประเด็นหลัก ได้แก่ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และประเด็นความท้าทายร่วมระหว่างภาคส่วน (Cross-cutting Issues)

งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

Latest Press Release

ภาพข่าว: ใส่บาตร...ที่เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ต

พนักงานและลูกค้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ตร่วมใจกันใส่บาตรพระสงฆ์ที่บริเวณสนามหญ้าของโรงแรมฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ เช้าวันพุธ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าและพนักงานมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย...

มูลนิธิ 3R ลงนามความร่วมมือกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หนุนภาคอุตสาหกรรมไทยจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยใช้หลัก 3R และเศรษฐกิจพอเพียง

มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) ประสานความร่วมมือกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) นำร่องใช้หลัก 3R (Reduce Reuse และ Recycle) ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนุนให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน...

โรงแรมพาร์คพลาซ่า สุขุมวิท กรุงเทพ ได้บริจาคหนังสือมือสองให้กับห้องสมุดสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงแรมพาร์คพลาซ่า สุขุมวิท กรุงเทพ นำโดย คุณเวโรนิก สิโรล์ต; ผู้จัดการทั่วไป ได้นำหนังสือมือสองไปบริจาคให้กับห้องสมุดสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557. ห้องสมุดสยามสมาคมก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2447...

Legend Thai Boxing ฟิตเนสมวยไทยชื่อดัง ฉลองความสำเร็จครบรอบ 1 ปี พร้อมมอบความสุขลุ้นรับโชค 2 ชั้น

นาย ธีรพัฒน์ เลิศสิริประภา ผู้บริหารบริษัท บางกอก ไลฟ์พลัส จำกัด ฉลองความสำเร็จครบรอบ 1 ปี ฟิตเนสมวยไทยชื่อดัง Legend Thai Boxing พร้อมมอบความสุขลุ้นรับโชค 2 ชั้น เพียงซื้อสินค้าและใช้บริการต่างๆครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ลุ้นโชคชั้นที่ 1...

ผลการแข่งขันกินพิซซ่าชิงรางวัล Siripanna Pizza Championship ครั้งที่ 3 ที่โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่

โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ จัดการแข่งขันกินพิซซ่าประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ในรูปแบบของ Family Day เพื่อชาวเชียงใหม่และลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ...

Related Topics