ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รวมพล CEO ชั้นนำ ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย มากกว่า 200 องค์กร กรมเจรจาฯ พลิกโฉมหน้าใหม่ วางยุทธศาสตร์การค้า จับกระแสการค้าโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๔:๑๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของไทย พลิกโฉมการทำงานภาครัฐ ปรับกลยุทธ์ วางยุทธศาสตร์การค้า จับกระแสการค้าโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) “ก้าวทันกระแสการค้าโลก เจรจาเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ” มองการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความสลับซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยากขึ้นนำมาซึ่งหลากหลายความท้าทาย และความไม่สมดุลของระบบเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของโลก กระแสวิกฤตการณ์และประเด็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่ต้องติดตาม (Emerging Issues) ไม่ว่าจะเป็น บริบทใหม่ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกและการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจมาอยู่ที่ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น การชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงได้กำหนดเป็นกรอบพันธกิจหลักของกรมฯ ในการวิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ท่าทีกลยุทธ์ และประสานนโยบายด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย ทั้งในระดับพหุภาคี ระดับทวิภาคี รวมถึงภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค อนุภูมิภาค และการประชุมเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี รวมถึงการแสดงบทบาทเชิงรุกในการติดตามศึกษา วิเคราะห์นโยบาย มาตรการทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศคู่ค้าและผลกระทบของการเจรจาการค้าต่อไทย พร้อมทั้งเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการเจรจาการค้า และเสนอแนะนโยบายรวมถึง แนวทางการปรับตัวและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายระดมสมองผู้บริหารระดับสูง (CEO Camp) ภายใต้ “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อวางแผนกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของไทย” โดยการเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงจากทุกภาครัฐ เอกชน รวมทั้งภาคประชาชนผู้ที่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศของไทย มาร่วมระดมสมอง แลกเปลี่ยนแนวคิด รวมถึงสร้างความเข้าใจในมุมมองต่อการค้าระหว่างประเทศร่วมกัน เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้บริหารระดับสูง มาประกอบการวางแผนกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นกรอบนโยบายหลักที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศใช้การเจรจาสร้างความสัมพันธ์และการดำเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศในเวทีต่างๆ เพื่อให้ภาคการค้าเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

ค่ายระดมสมองผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้เป็นการรวมตัวของ CEO ชั้นนำของประเทศมากกว่า 200 องค์กร โดยในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการค้าการลงทุน รวมถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในลำดับต้นๆ ของประเทศ มาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ชี้ให้เห็นถึงทั้งโอกาสและความท้าทายทางเศรษฐกิจและนัยต่อภาคการค้าการลงทุนของประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพื่อให้การรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของไทยที่มีทิศทางที่ชัดเจน เหมาะสม เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายและสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ ขณะที่ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทยและอดีตปลัดกระทรวงการคลัง นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ นายเจน นำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเวทีเสวนา “พลวัตความท้าทายของโลกและการจัดทำยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของไทย” โดยมี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ดำเนินการอภิปราย สำหรับในช่วงบ่ายของงานเป็นการประชุมระดมสมองกลุ่มย่อยใน 4 สาขาเศรษฐกิจ/ประเด็นหลัก ได้แก่ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และประเด็นความท้าทายร่วมระหว่างภาคส่วน (Cross-cutting Issues)

งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กอสซิบ: คุณศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก

ใกล้จะถึงช่วงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เลยอาสาเป็นแม่งานยกคาราวานของขวัญ ของฝากทุกสไตล์ จากผู้ประกอบการทั่วไทย มาให้ได้เลือกกันอย่างจุใจในราคาพิเศษสุด กับงานแสดงสินค้า “เทศกาลต้อนรับปีใหม่...

สวัสดิการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน "สัปดาห์สินค้าดีราคาถูก"

กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--นิโอ ทาร์เก็ต สวัสดิการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน "สัปดาห์สินค้าดีราคาถูก" จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาถูก ธุรกิจแฟรนไชส์ สินค้าโอท็อป อัญมณี เครื่องประดับ เครื่องหนัง และสินค้าคุณภาพอื่นๆ อีกมากมาย ระหว่างวันท...

ซิกมาเทล อิงค์ ยื่นฟ้องต่อ ITC เพื่อเอาผิดกับแอคชั่นส์ เซมิคอนดัคเตอร์ในข้อหาละเมิดสิทธิบัตรเทคโนโลยีเครื่องเล่น MP3

ออสติน, เท็กซัส--(บิสิเนส ไวร์)--14 มี.ค.2548 ซิกมาเทล อิงค์ (NASDAQ:SGTL) ซึ่งเป็นผู้นำตลาดเทคโนโลยีเครื่องเล่น MP3 ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Commission : ITC) เพื่อดำเนิ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง