ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เร่งเครื่องเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๗:๒๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 พ.ค.--ก.ก.

นายสมบัติ คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับ และเข้าประชุมระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะกรรมการการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.) โดยมีนายสีมา สีมานันท์ ในฐานนะประธานกรรมการ การตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม โดยมีนางธนิฎฐา เศวตศิล มณีโชติ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางแสงจันทร์ วรสุมันต์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตัวแทนจาก กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ถนนราชดำเนินนอก)

นายสมบัติ คุรุพันธ์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ประเด็นสำคัญจากการประชุมครั้งนี้คือการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา และส่งเสริมสำหรับแนวทางหรือกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมการรองรับการเปิดเสรีทางการค้าตามกรอบความร่วมมือของอาเซียนและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: AESAN Economic Community) ซึ่งจะเปิดในปี ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการเตรียมการวางแนวทางด้านการจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามกรอบความร่วมมือของอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยจะมีการบังคับใช้ข้อตกลงร่วมกันด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA : ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) คือ ความตกลงการยอมรับคุณสมบัตินักวิชาชีพการท่องเที่ยว โดยมีคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวทำหน้าที่กำกับให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสมรรถนะร่วมสำหรับวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน ทั้งนี้นักวิชาชีพท่องเที่ยวที่ผ่านการรับรองมีวุฒิประกอบวิชาชีพการท่องเที่ยวภายในประเทศสมาชิกอาเซียนโดยอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายและข้อบังคับของประเทศผู้รับ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด ๑) การเพิ่มขึ้นของคู่แข่งจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยทั้งในด้านการบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการลงทุน ๒) บุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทยมีจุดที่ต้องปรับคือด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งอาจเสียเปรียบคู่แข่งจากประเทศอื่น ดังนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้ประสานงานร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำหลักสูตรมาตรฐานโดยมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งเข้ามาช่วยกำกับดูแล อาทิ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด ฯลฯ เพื่อยกระดับและพัฒนาบุคลากรภายในประเทศไทยให้มีมาตรฐานพร้อมสำหรับการเปิดประเทศเข้าสู่สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ประเทศไทยจะได้โอกาสในการ่วมทุนกับนักธุรกิจในกลุ่มอาเซียนเพิ่มเพื่อเพิ่มความชำนาญและการรู้จักตลาดที่ขยายตัวในอนาคต

อย่างไรก็ตามเรื่องการรักษาความปลอดภัย เรื่องการเดินทางเข้าออกภายในแต่ประเทศของกลุ่มสมาชิกอาเซียนจำเป็นต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการที่ดี เพราะเมื่อมีการเคลื่อนย้ายผู้ขึ้นมากขึ้น อาจเป็นช่องทางให้เกิดมิจฉาชีพฉวยโอกาสกระทำทำกฎหมายต่างๆ ได้งานขึ้น ทั้งนี้กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะดำเนินการประสาน สอดส่องดูแลในสาขาการท่องเที่ยว ดูแลนักท่องเที่ยวควบคู่กันไป

ในต้อนท้ายคณะกรรมการการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีข้อแนะนำในการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในร่วมหารือกับมหาวิทยาลัยภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อการกระจายความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทั่งประเทศเพราะมหาวิทยาลัยต่างๆ ล้วนมีความพร้อมในด้านวิชาการรองรับอยู่ก่อนแล้ว และที่สำคัญทำอย่างไรจะให้ประชาชนในประเทศไทยทั้งหมดรับทราบและตื่นตัวในการเปิดประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ ค.ศ. ๒๐๑๕ ในครั้งนี้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนในประเทศไทยได้ทราบอย่างทั่วถึงต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อาเซียนครบรอบ 39 ปี พร้อมมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบปีที่ 39 ของอาเซียน จากที่เริ่มก่อตั้งในปี 2510 จนปัจจุบันการดำเนินงานของอาเซียนมีความคืบหน้าไปมากด้วยเจตนารมณ์ของผู้นำอาเซียนที่จะมุ่งไปสู...

การแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ

กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--ททท. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ ร่วมกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเท...

ททท.จัดพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--ททท. พิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548 ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ กรุงเทพฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายสนธยา คุณปลื้ม) เป็นประธานในพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์แห่งชาติกรุงเทพ ฯ ปี 2548 โดยมีบุคคลสำคัญในว...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง