ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ก.ไอซีที มอบรางวัลผลงานสื่อสร้างสรรค์ พร้อมปิดกิจกรรม ICT CAMP

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๐๙:๐๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 พ.ค.--ก.ไอซีที

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ และการสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ICT CAMP ว่า กระทรวงฯ ได้จัดกิจกรรม ICT CAMP ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านไอซีทีบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ประโยชน์ไอซีทีอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการไอซีทีเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคมใหม่ที่เรียกว่า “สังคมไซเบอร์ อย่างสงบสุข” การใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในโลกจริงและโลกออนไลน์เสมือนจริง การใช้และการให้ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมอย่างถูกต้อง และอย่างมีคุณธรรม สามารถป้องกันตนเองจากพิษภัยในโลกเสมือนจริงไซเบอร์ และมีความปลอดภัยในโลกออนไลน์ ลดปัญหาช่องว่างทางการศึกษา (Digital Divide) ของเยาวชนไทยด้าน ICT โดยมีเป้าหมายที่เด็ก เยาวชน รวมถึงครู ผู้ปกครอง และกลุ่มชุมชนของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT โดยเน้นทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เข้าใจสังคม กฎระเบียบ มีคุณธรรมจริยธรรม และช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคม

“กิจกรรม ICT CAMP นี้ จะช่วยสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้ใช้ความรู้ รวมทั้งนำทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้าน ICT มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคม รวมถึงการเปิดกิจกรรมทางเลือกที่สร้างสรรค์เพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ทดแทนการใช้ไอซีทีที่เกิดประโยชน์น้อย เช่น เล่นเกม เล่นเน็ต เล่นแชต ฯลฯ ตลอดจนช่วยสร้างเครือข่ายเยาวชนด้าน ICT ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และการใช้ ICT เพื่อให้มีการเผยแพร่ความรู้ กระจายไปจนก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ด้าน ICT โดยเน้นให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเกิดการบูรณาการการใช้ความรู้ ICT กับชุมชนและสังคม เพื่อสร้างทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” นางจีราวรรณ กล่าว

โดยตลอด 10 เดือนของการจัดกิจกรรมฯ ในปีนี้ กระทรวงฯ ได้ดำเนินการในหลายรูปแบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยได้จัดกิจกรรมค่ายครูยุคดิจิตอล อบรมให้ความรู้ครูไอซีที จำนวน 205 คน ซึ่งได้มีการขยายผลโดยนำความรู้เกี่ยวกับการใช้ไอซีทีไปอบรมให้แก่เยาวชนในโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 24,040 คน

นอกจากนั้น ยังมีการจัดค่ายไอซีทีดิจิตอลออนทัวร์ เพื่ออบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชนจากศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน และโรงเรียนใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น 2,415 คน โดยอบรมใน 8 หลักสูตร คือ 1. การใช้งานอินเทอร์เน็ต การค้นข้อมูล การใช้ความรู้ 2. การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์แบบเสมือน Robocode 3. การเขียนเว็บเพ็จ และการนำเสนอข้อมูล 4. การถ่ายคลิปวิดีโอ การตัดต่อ และการนำเสนอ 5. การจัดการความรู้ดิจิตอลด้วยโปรแกรมวิกิ 6. การใช้งานและการเขียนบล็อก 7. การนำเสนอผลงาน และ 8. การถ่ายภาพดิจิตอลและการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดอบรมเข้มแบบค่ายให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายในชื่อ “ค่ายเยาวชน คนยุคดิจิตอล” จำนวน 200 คน

“หลังจากที่กระทรวงฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในรูปแบบค่ายต่างๆ แล้ว กระทรวงฯ ได้เปิดเวทีให้เยาวชนนำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการอบรมมาพัฒนาเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ส่งเข้าประกวด ซึ่งใช้ชื่อกิจกรรมว่า การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “เมืองไทยน่าอยู่” โดยมีทีมเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม 74 ทีม มีทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด 48 ทีม และกระทรวงฯ ได้มีการพิจารณาตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในอันดับต่างๆ รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมคลองร้อยสาย จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมสุขนี้ที่ประเทศไทย จาก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมรากแก้วเมืองไทย จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และรางวัลชมเชย อีก 13 รางวัล รวมเป็นมูลค่าของรางวัลทั้งหมดประมาณ 165,000 บาท

สำหรับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาทั้งหมดนี้ กระทรวงฯ ได้มีการนำมาจัดทำเป็นสรุปผลการศึกษาวิจัยการดำเนินกิจกรรมค่าย MICT Camp เพื่อใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการใช้ ICT สำหรับเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ยุคดิจิตอลในอนาคตต่อไป” นางจีราวรรณ กล่าว

?
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 021416747 MICT

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

mai บุกให้คำปรึกษาผู้ประกอบธุรกิจแอนนิเมชั่นและมัลติมีเดียในงาน TAM 2005

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายวิเชฐ ตันติวานิช ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (mai) เปิดเผยว่า mai ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่การตลาดไปร่วมงานมหกรรม Thailand Animation & Multimedia 2005 (TAM) ซึ่งจัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง