ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

หอการค้าไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดและประชุมใหญ่หอการค้า 5 ภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๕:๑๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 พ.ค.--หอการค้าไทย

ด้วย หอการค้าไทย กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดและประชุมใหญ่หอการค้า 5 ภาค ขึ้น

ในวันที่ 30- 31 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป (โรงแรมเรดิสัน เดิม) ถ.พระราม 9 ให้เกียรติเปิดงานสัมมนา โดยคุณดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทย

กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554
10.00 – 12.00 น. - ลงทะเบียนเข้าที่พักผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ

12.00 – 13.00 น. - ลงทะเบียนผู้เข้าสัมมนา(คณะกรรมการ /ประธานและเลขาธิการหอการค้าทั่วประเทศ)

ณ ห้องกระดังงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
13.00 – 13.10 น. - กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์
โดย นายปรัชญา สมะลาภา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย

13.10 – 13.40 น. - กล่าวเปิดการสัมมนา และแถลงนโยบาย “การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ หอการค้าไทย ปี 2554 - 2556”

โดย นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทย

13.40 – 14.20 น. - บรรยายพิเศษเรื่อง “ โครงสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรหอการค้าฯ

และบทบาทหน้าที่”
โดย นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
14.20 – 14.40 น. - พักรับประทานชา/กาแฟ

14.40 – 16.30 น. - ชี้แจงแผนการขับเคลื่อนภารกิจของหอการค้าจังหวัด หอการค้ากลุ่มจังหวัด

หอการค้าภาค หอการค้าไทย

· เรื่อง การเสริมสร้างหอการค้าจังหวัดและหอการค้ากลุ่มจังหวัดให้เข้มแข็ง

โดย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง
(คุณยง รุ่งเรืองธัญญา)
· เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
โดย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก
(คุณปรัชญา สมะลาภา)
· เรื่อง การมีส่วนร่วมในกรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด และก.บ.จ /ก.บ.ก
โดย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้
(คุณสมกิจ อนันตเมฆ)
· เรื่อง การพัฒนา SMEs
โดย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (คุณสมชัย ไกรครุฑรี)
· เรื่อง การรับผิดชอบต่อสังคม CSR ของหอการค้า (ลดความเหลื่อมล้ำ)
โดย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ
(คุณวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ)
ดำเนินรายการ โดย ว่าที่ร้อยเอกจิตร์ ศิรธรานนท์
กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย
16.30 – 17.00 น. - ซักถาม/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
17.00 – 18.00 น. - ชี้แจงแนวทางการจัดทำขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหอการค้า
โดย ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
18.00 น. - ผู้เข้าร่วมสัมมนาพร้อมกันเพื่อร่วมรับประทานอาหารค่ำและสังสรรค์
ณ ห้องบุหงา ชั้น 3
18.30 – 18.45 น. - พิธีมอบรางวัลโครงการรณรงค์เพิ่มสมาชิกหอการค้าจังหวัด
(รอบครึ่งปีแรกเดือนธันวาคม 2553 – เมษายน 2554) และโครงการ CSR หอการค้า
โดย นายดุสิต นนทะนาคร
ประธานกรรมการหอการค้าไทย

18.45 – 19.00 น. - พิธีมอบประกาศเกียรติคุณโครงการของดีของจังหวัด โครงการบัตรสมาชิก โครงการ สิทธิประโยชน์สมาชิก โครงการพัฒนาเว็บไซต์หอการค้าจังหวัด

โดย นายสมเกียรติ อนุราษฎร์
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

19.00 – 19.10 น. - กล่าวเชิญชวนร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 29 จังหวัดระยอง

โดย นายวิรัตน์ ศิริกุลงาม
ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง
19.00 – 21.00 น. - รับประทานอาหารค่ำและสังสรรค์
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 (การประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค)
07.00 – 08.00 น. - รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 – 09.00 น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3
09.00 – 09.30 น. - กล่าวต้อนรับและแนะแนวทางการระดมความคิดเห็น
โดย นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

09.30 – 12.00 น. - การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นหอการค้าภาค 5 ภาค เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์

เศรษฐกิจหอการค้าฯ
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องบุหงา ชั้น 3
13.00 – 13.45 น. - การบรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรหอการค้า”
โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
กรรมการสื่อสารองค์กรและส่งเสริมภาพลักษณ์หอการค้าไทย
13.45 – 14.30 น. - การชี้แจงเรื่อง “การเฉลิมฉลอง 80 ปี หอการค้าไทย”
โดย นายไพรัช บูรพชัยศรี
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
14.30 – 15.00 น. - พักรับประทานชา/กาแฟ

15.00 – 16.30 น. - นำเสนอสรุปผลการประชุมหอการค้าภาค 5 ภาค ต่อประธานในพิธีและที่ประชุม

โดย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค 5 ภาค
16.30 – 16.40 น. - กล่าวปิดการประชุม
โดย นายสมเกียรติ อนุราษฎร์
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
16.40 – 18.00 น. - พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. - ผู้เข้าร่วมสัมมนาพร้อมกันเพื่อรับประทานอาหารค่ำและสังสรรค์
ณ ห้องบุหงา ชั้น 3
18.00 – 21.00 น. - รับประทานอาหารค่ำและสังสรรค์

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ มอบโชคต้อนรับปีใหม่แบบลอยฟ้า

ลือศักดิ์ พันธุ์อุทัย รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เป็นประธานมอบรางวัลตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพ – ฮานอย จากสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ จำนวน 2 ที่นั่ง...

หอการค้าไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "ครบรอบ 72 ปี หอการค้าไทย"

กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น หอการค้าไทย โดยคุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมการหอการค้าไทย คุณดุสิต นนทะนาคร กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย และคุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานจัดงานครบรอบ 72 ปี หอการค้าไทย ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "ครบร...

หอการค้าไทย เร่งสร้างคนรุ่นใหม่ ตื่นตัวการมีจรรยาบรรณในการบริหารงาน

กรุงเทพฯ--26 พ.ค.--หอการค้าไทย หอการค้าไทย จัดโครงการ "มอบรางวัลดีเด่นจรรยาบรรณ" ปีที่ 3 พร้อมจัดประกวดเรื่องสั้น หัวข้อ "นักธุรกิจที่ดีในมุมมองคนรุ่นใหม่" เพื่อจุดประกายให้คนรุ่นใหม่เกิดการตื่นตัวด้านจรรยาบรรณ นายดุสิต นนทะนาคร ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง