พม. ร่วมสาน “สายใยรักแห่งครอบครัว” เร่งขยายผล “เล่านิทานฯ” สู่ 30 จังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday April 19, 2011 16:00
กรุงเทพฯ--19 เม.ย.--ไอแอมพีอาร์

การพัฒนามนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ในช่วงอายุตั้งแต่ 0-6 ปี เพราะเป็นช่วงวัยที่เซลสมองจะมีการเจริญเติบโตและพัฒนามากที่สุด ดังนั้นการที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีต้นทุนชีวิตที่ดีทั้งกายและใจจึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย

สถาบัน “ครอบครัว” คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนา ดังพระประณิธานของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงกล่าวไว้ว่า...

“ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงประณิธานเกี่ยวกับโครงการสายใยรักฯ ซึ่งในเบื้องต้นเกิดมาจากความต้องการของข้าพเจ้าที่อยากจะดูแลปัญหาเยาวชนที่ไม่มีอนาคต หรือพวกเร่ร่อนจรจัด ข้าพเจ้าตระหนักดีว่าปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ยาก คือต้องแก้ไขที่สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นต้นเหตุโดยการให้ความอบอุ่นแก่เด็กตั้งแต่แม่เริ่มตั้งครรภ์จนคลอด และเด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องซึ่งความอบอุ่นของครอบครัวจะทำให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดี อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะติดตัวเด็กไปในอนาคต”

“โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดเครือข่ายต่างๆร่วมกันสืบสานพระปณิธาน เพื่อทำงานด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว อันจะนำไปสู่การสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและต้นทุนสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ

และเพื่อเป็นการสืบสานพระปณิธาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในการสร้างสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้ดำเนินโครงการ “เล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก” ภายใต้ “โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว” ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยการสร้าง “วิทยากรกระบวนการสานสายใยรัก” ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เทคนิค วิธีการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก รวมไปถึงสามารถจัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่พ่อแม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กด้วยการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก

ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกส่งผ่านจากวิทยากรไปสู่พ่อแม่หรือผู้ปกครองนั้นได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการเลี้ยงดูบุตรหลาน หลายครอบครัวมีมุมมองในการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกหลานที่เปลี่ยนไป มองเห็นประโยชน์ของการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก ว่ามีผลต่อการส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการทางภาษา และที่สำคัญกระบวนการเหล่านี้ยังได้เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันให้เกิดขึ้นในครอบครัวอย่างแน่นแฟ้น

นายปกรณ์ พันธุ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่า โครงการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ที่ผ่านมาได้ทำให้เกิดวิทยากรฯกว่า 1,000 คนในพื้นที่ดำเนินงานของ“ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว” ทั้ง 19 จังหวัด และได้สร้างเวทีเรียนรู้พ่อแม่รวม 75 เวที โดยมีพ่อแม่และผู้ปกครองเข้าร่วมเวทีเรียนรู้รวม 3,260 คน หรือประมาณ 2,500 ครอบครัว ซึ่งในปี 2554 จะขยายการดำเนินการในสร้างวิทยากรกระบวนการออกไปอีก 11 จังหวัด และตั้งเป้าไว้ว่าจะขยายผลการดำเนินงานออกไปให้ครบทุกจังหวัดภายในปี 2555 โดยมุ่งหวังให้เกิดวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกด้วยการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก และทุกฝ่ายในสังคมตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กร่วมกัน

“ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่า ถ้าอยากให้เด็กฉลาดก็ต้องเล่านิทานให้ฟัง ถ้าอยากให้เด็กฉลาดมากขึ้นก็ต้องเล่านิทานให้ฟังมากขึ้น เพราะการเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูก ทำให้ร่างกายของเด็กได้เคลื่อนไหว ตาได้ดู หูได้ฟัง จิตใจอารมณ์ก็มีความสุข มีความสนุก และการที่พ่อแม่ได้กอดได้อุ้มได้ใกล้ชิดกับลูก ก็จะสร้างสร้างให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นในครอบครัว และที่สำคัญก็คือเรื่องของสติปัญญา เพราะเด็กในช่วง 0-6 ปีสมองจะมีการพัฒนาอย่างเต็มที่ ถ้าเราไม่พัฒนาเด็กในช่วงนี้ก็เรียกว่าแทบจะสายไปแล้ว ดังนั้นโครงการนี้ จึงเป็นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติของเด็กให้มากที่สุดเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาตัวของเด็กเองและครอบครัวในอนาคต” นายปกรณ์กล่าว

และในปีนี้ยังได้มีการต่อยอดการดำเนินงานโครงการ “เล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก”ออกไปสู่เด็กในช่วงอายุ 7-9 ปี โดยจัดให้มีกิจกรรม “วัยซนค้นโลก” ประกวดแข่งขันการทำ “ของเล่นลอยน้ำ” โดยนำร่องกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว 30 แห่งทั่วประเทศ และสถานสงเคราะห์เด็ก ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกจำนวน 10 แห่ง เพื่อชิงโล่ประทาน เกียรติบัตร และเงินรางวัลกว่า 1.5 แสนบาท

“เพราะเด็กในช่วงอายุ 7-9 ปีจะเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น ประกอบกับน้ำก็เป็นวิถีชีวิตของคนไทย จึงได้จัดให้มีการประกวดของเล่นลอยน้ำขึ้น โดยให้เด็กใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ 8 ส. คือ สงสัย สำรวจ สังเกต สัมผัส สรุปผล สื่อสาร สร้างสรรค์ และสั่งสม ให้เด็กๆ ได้มาลองออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นลอยน้ำขึ้นตามบริบทของแต่ละท้องถิ่น และตามที่จินตนาการของเด็กจะสร้างขึ้นมา ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการสอนให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวหรือ เรียนรู้จากการกระทำ โดยการมีส่วนร่วมของบ้าน โรงเรียน และชุมชน” นายปกรณ์กล่าวถึงแนวคิดในการจัดกิจกรรมวัยซนค้นโลก

ซึ่งการดำเนินงานโครงการ “เล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก” รวมไปถึงกิจกรรม “วัยซนค้นโลก” นั้น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มุ่งหวังที่จะสร้างให้เกิดความรักความอบอุ่นขึ้นในสถาบันครอบครัว ตามแนวทางของ “โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว” เพื่อสร้างเด็กไทยรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพและสามารถก้าวไปแข่งขันกับสังคมโลกได้

“เราเชื่อว่าการทำให้เด็กไทยมีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่พร้อมในช่วงวัยนี้ จะทำให้เด็กไทยมีภูมิต้านทานที่แข็งแกร่งพร้อมยืนได้อย่างมั่นคงและก้าวไปอย่างมีความสร้างสรรค์ในอนาคตได้ ที่สำคัญเราต้องการจุดประกายให้สังคมไทยเห็นว่า อย่าไปรอที่จะพัฒนาเด็ก เพราะเด็กสามารถพัฒนาได้ตั้งแต่ในครรภ์ ไม่ต้องอาศัยความพร้อมจากที่ไหน เพราะความพร้อมอยู่ที่ตัวของพ่อแม่ ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และในตัวของเราเอง จึงไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาวัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาแพง เพราะหัวใจของการพัฒนาครอบครัวคือ เวลา กิจกรรม และการเรียนรู้ โดยพ่อแม่จะมีบทบาทสำคัญที่สุดในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก” อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกล่าวสรุป.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เหมวดี พลรัฐ บริษัท ไอแอมพีอาร์ จำกัด

Latest Press Release

พบ มร.ทานาดะ ซีอีโอขั้นเทพ ใน CEO UPCLOSE ทาง NOW26

เมื่อสุทธิชัย หยุ่น ประธานเครือเนชั่นกรุ๊ป พบกับ มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บทสนทนาที่เข้มด้วยสาระในบรรยากาศสบายๆ ก็เกิดขึ้น เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็น “เบอร์หนึ่ง”...

Gossip News: ดนัย ปิ๊งไอเดียเปลี่ยนเด็ก Gen Me ให้เป็นเด็ก Gen A หวังเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการให้ เดินสายปลุกพลังบวกเยาวชนทั่วประเทศ

ไปที่ไหนก็เจอแต่สังคมก้มหน้า ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ทนไม่ไหวปิ๊งไอเดียเปลี่ยนเด็ก Gen Me ที่สนใจแต่เรื่องตัวเองให้เป็น Gen A (Generation Active) หวังเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการให้...

ไทยคม เตรียมนิทรรศการอวกาศระดับโลกเพื่อคนไทย นาซ่า เอ ฮิวแมน แอดเวนเจอร์

บริษัท ไทยคม จำกัด(มหาชน) ผู้นำกิจการดาวเทียมและอวกาศของไทย จับมือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น จับมือ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด(มหาชน) เตรียมนำประสบการณ์ยิ่งใหญ่สู่สายตาชาวไทย กับนิทรรศการอวกาศ “นาซา เอ ฮิวแมน...

โปรโมชั่นอาหารประจำเดือนสิงหาคม หรรษาปลากะพง

มอบสิ่งดีๆ เป็นของขวัญในวันแม่ กับ เมนู ต้นตำหรับอาหารไทยแท้ เอาใจคนรักสุขภาพ อาทิ ฉู่ฉี่ปลากะพงทอดกรอบ ครบเครื่องพริกแกงแบบไทย เข้ากันได้เป็นอย่างดี กับปลากะพงทอดเนื้อแน่น และ ปลากะพงนึ่งซอสขิงสด ปรุงสุกด้วยการนึ่งบนเตาร้อนๆหอมกลิ่นขิงสดน่าลิ้มลอง ที่...

ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมกับ ทีเอ็มเอ มอบรางวัลอันทรงเกียรติ Thailand Corporate Excellence Awards และ SMEs Excellence Awards 2013

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ( TMA ) คัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards และ รางวัล SMEs Excellence Awards...

Related Topics