กรมธนารักษ์ มอบ ธพส.พัฒนาที่ราชพัสดุแปลง บบส. (เดิม) เตรียมสร้างอาคารสำนักงานรวมหน่วยงานราชการแห่งใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday March 30, 2011 15:44
กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

กรมธนารักษ์ และ ธพส. ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 2956 และ กท. 0456 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (แปลง บบส.เดิม) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานรวมหน่วยงานราชการที่ทันสมัย หวังสร้างคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และตอบสนองการให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 75,000 ตารางเมตร วางแผนให้เป็นโครงการนำร่องอาคารราชการเขียว(Green Architecture) มูลค่าโครงการประมาณ 2,500 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2555 คาดว่าอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเข้าใช้ประโยชน์ได้ในปี 2558

นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ หลายปีที่ผ่านมากรมธนารักษ์ได้รับคำขอใช้ ที่ราชพัสดุจากหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก แต่ที่ราชพัสดุมีไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะจัดสรรให้แก่หน่วยงานเหล่านั้น และได้พยายามหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด

แนวทางหนึ่งที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้ก็คือการจัดสรรเป็นพื้นที่อาคารแทนการจัดสรรเป็นที่ดินให้แก่หน่วยงานราชการ กรมธนารักษ์จึงได้ริเริ่มโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ขึ้นโดยมี บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เป็นผู้ก่อสร้างอาคารและบริหารจัดการ ซึ่งปัจจุบันโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้ให้หน่วยงานราชการกว่า 30 หน่วยงาน ย้ายเข้าปฏิบัติงานในอาคารดังกล่าวแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ

จากแนวทางดังกล่าว กรมธนารักษ์ จึงได้นำที่ราชพัสดุแปลงนี้ตั้งอยู่ติดถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยถนนพหลโยธิน 3 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำระบัญชีบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน(บบส.) ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้แก่กระทรวงการคลังนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมในปี 2551 และกรมธนารักษ์ได้ขึ้นทะเบียนที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.2956 และ กท.0456 ซึ่งที่ดินดังกล่าว อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสนามเป้ากับสถานีรถไฟฟ้าอารีย์ มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 91 ตารางวา มูลค่ากว่า 498 ล้านบาท พื้นที่ดังกล่าวคาดว่าแนวโน้มจะมีอัตราการขยายตัวในอนาคต เพื่อทดแทนพื้นที่เขตศูนย์กลางธุรกิจ หรือซีบีดี (Central Business District: CBD) รวมถึงตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนขยายที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานราชการสำคัญหลายแห่ง อีกทั้งมีระบบคมนาคมขนส่งมวลชนที่สามารถรองรับการเดินทางได้อย่างสะดวก

“กรมธนารักษ์ได้ขออนุมัติหลักการจากกระทรวงการคลังให้ ธพส. เป็นผู้ดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินแปลงนี้โดยร่วมกับกรมธนารักษ์ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานรวมหน่วยงานราชการ เพราะว่าปัจจุบันที่ราชพัสดุมีอยู่อย่างจำกัด การใช้ประโยชน์พื้นที่ในแนวราบไม่เพียงพอกับความต้องการของหน่วยงานราชการ ทำให้หน่วยราชการหลายแห่งต้องเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานของเอกชน คาดว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้หน่วยงานต่างๆได้มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอตามความต้องการ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นายวินัย กล่าว

ด้าน นายวัฒนา เชาวสกู กรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) กล่าวว่า ธพส.เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุ้น 99.99% ตามพันธกิจของ ธพส. ที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการทรัพย์สินตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะพื้นที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาสู่กระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และสร้างรายได้กลับคืนสู่ภาครัฐ ตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ก็คือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นอาคารประหยัดพลังงาน มีหน่วยงานเข้าใช้พื้นที่กว่า 30 หน่วยงาน และยังคงมีโครงที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการบนที่ดินราชพัสดุ โครงการบ้านธนารักษ์ 4 จังหวัดคือ นนทบุรี สุพรรณบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ กรมธนารักษ์มีนโยบายเสนอให้กระทรวงการคลังอนุมัติหลักการให้ ธพส. เป็นผู้พัฒนาที่ราชพัสดุแปลง บบส. (เดิม) ดังนั้น ธพส. ได้วางแผนการดำเนินการร่วมกับ กรมธนารักษ์ โดยการนำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้จัดทำให้กรมธนารักษ์ไว้มาดำเนินการต่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งโครงการพัฒนา ที่ราชพัสดุแปลง บบส. (เดิม) จะเป็นการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินเต็มศักยภาพตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานรวมหน่วยงานราชการ ที่ทันสมัยรวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 75,000 ตารางเมตร และตั้งเป้าให้เป็นโครงการนำร่องอาคารราชการเขียว (Green Architecture) สำหรับมูลค่าโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาท ซึ่ง ธพส. จะเริ่มลงมือรื้อถอนอาคารเดิมบนที่ดินได้ในประมาณกลางปี 2554 และ เริ่มลงมือก่อสร้างโครงการได้ประมาณต้นปี 2555 คาดว่าอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานพร้อมเข้าใช้ประโยชน์ได้ในประมาณปี 2558

“อาคารสำนักงานรวมหน่วยงานราชการแห่งใหม่นี้ เป็นการรองรับการขยายตัวของหน่วยราชการ โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง ที่ปัจจุบันเริ่มคับแคบ การย้ายสำนักงานมาเช่าสำนักงานเอกชนต้องจ่ายค่าเช่าในราคาที่สูง และในอนาคตหากหน่วยงานราชการย้ายเข้ามาอยู่ในอาคาร ก็จะเหมือนการนำค่าเช่าที่รัฐต้องจ่ายในแต่ละปีมาสร้างตึกสำนักงาน ช่วยประหยัดงบประมาณการเช่าพื้นที่หน่วยราชการในระยะยาว และมีอาคารสำนักงานเป็นของตัวเอง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ธพส. จะได้รับโอกาสในความร่วมมือพัฒนาที่ราชพัสดุโครงการอื่นๆ กับกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์อีกในอนาคต” นายวัฒนา กล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
อุษณีย์ ถาวรกาญจน์ email : usanee@incom.co.th
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th

Latest Press Release

บุฟเฟต์ติ่มซำมื้อกลางวัน ที่ห้องอาหารจีนหยก

ขอเชิญชวนท่านมาร่วมลิ้มรสความอร่อยของ “บุฟเฟต์ติ่มซำมื้อกลางวัน” ด้วยวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดี ทำใหม่สดทุกวัน ทั้งประเภทนึ่งและทอด เช่น ขนมจีบ ซาลาเปาไส้ต่างๆ ฮะเก๋า ถุงทองนึ่ง ก๋วยเตี๋ยวหลอด และ เผือกทอด เป็นต้น ในราคาเพียงท่านละ 499...

TMA ฉลองครบรอบ 50 ปี จัดสัมมนา A Journey of Excellence จัดเวทีรวมสุดยอดกูรูและซีอีโอชั้นนำของประเทศและนานาชาติ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี

ในวาระพิเศษ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA ฉลองครบรอบ 50 ปี จัดกิจกรรมพิเศษ “TMA 50th Anniversary: A Journey of Excellence” งานสัมมนายิ่งใหญ่แห่งปี เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสุดยอดกูรูและซีอีโอชั้นนำระดับประเทศและนานาชาติ...

ภาพข่าว: ไฮเจ็ท ส่งทีมงานมืออาชีพอบรม Telesales ออฟฟิศเมท

บริษัท ปภาวิน จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษและหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ภายใต้แบรนด์ Hi-jet (ไฮเจ็ท) ส่งทีมงานมืออาชีพ ไปจัดอบรมสินค้าให้กับพนักงาน Telesales ของบริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) ที่อาคารอุ่นใจ และ...

รายการ กอล์ฟพาราไดซ์ บุกเยือนสนามกอล์ฟ ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ท คลับ

กอล์ฟ พาราไดซ์ นำทีมโดย คุณอิ๋งอิ๋ง และ Semi-Pro Tum ระเบิดความมันส์กับเกมส์ Par 3 Challenge Skins Game ดวลวงสวิงกันที่สนามกอล์ฟที่เต็มไปด้วยความสวยงามของแนวต้นไม้ใหญ่และถูกออกแบบได้ท้าทายที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย “ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต...

ภาพข่าว: เลขาธิการ คปภ. เยี่ยมชมบูทไทยสมุทร ในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติฯ

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) “เพื่อนคู่ชีวิต...ตลอดไป” โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารบริษัท ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่คุณประเวช องอาจสิทธิกุล (ที่ 6 จากขวา)...

Related Topics