ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่อง การจัดการงานบัญชี และการเงินด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๖:๓๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--วาโซ่ เทรนนิ่ง
การจัดการงานบัญชี และการเงินด้วย
MS-EXCEL
Excel Application for Accounting and
Financing Function
อบรมวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554
ณ โรงแรมโนโวเทลบางนา ถนนศรีนครินทร์
Rational and Significance

การจัดการธุรกิจที่หลายท่านมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานทางบัญชี และการจัดการทางการเงิน ยิ่งหากมีการนำมาประยุกต์ในระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการใช้โปรแกรม MS-Excel มาช่วยในการบริหารการจัดการ ไม่ว่าเป็นการสร้างสมการทางบัญชี และการเงิน ตลอดจนการจัดทำงบประมาณด้านต่างๆ การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือวิธีต่างๆ การวิเคราะห์อัตราส่วนต่างๆในงบการเงิน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไป หากได้เรียนรู้เทคนิคและได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้อง ถึงแม้คุณอาจจะไม่เคยใช้โปรแกรม MS-Excel มาก่อนก็สามารถเรียนรู้และเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ ด้วยเทคนิคการเรียนลัดการจัดการงานบัญชีและการเงินโดย MS-Excel (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน) นอกจากจะแนะนำวิธีการประยุกต์ใช้แล้ว ยังแนะนำเทคนิคการบริหารจัดการระบบบัญชีและการเงินแบบง่ายๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง หลักสูตรดังกล่าว เน้นฝึกทักษะการประยุกต์การจัดการทางธุรกิจ ในสิ่งต่อไปนี้

1. เรียนรู้พื้นฐานการบริหารและจัดการทางบัญชี
1. การบันทึกรายการค้าทางธุรกิจ
2. การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรและการประยุกต์ใช้ MS-Excel
3. การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ (Inventory)
4. การจัดการงบการเงิน / งบกระแสเงินสด
5. ภาษีอากร
2. เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน
3. เรียนรู้การตัดสินใจจัดหาเงินทุน
4. เรียนรู้การวิเคราะห์โครงการลงทุนในทางธุรกิจ
5. เก็บตกปัญหาการใช้ MS-Excel ทางงานบัญชี และการเงิน

หลักสูตรดังกล่าวนี้ นอกจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้งานบัญชี และการเงินแล้ว ยังเหมาะกับผู้ที่เตรียมสอบทางด้านบัญชี หรือผู้ประกอบการที่ต้องการหาความรู้และเทคนิคการจัดการทางธุรกิจ โดยใช้โปรแกรมทางด้านสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการจัดการธุรกิจและองค์กรของคุณ อีกทั้งยังได้เรียนรู้เทคนิคพิเศษการใช้งานโปรแกรม MS-Excel โดยเฉพาะเทคนิคการสร้างสูตรเพื่อประยุกต์ใช้กับงานเฉพาะทาง รวมถึงการประยุกต์และนำไปใช้ในประเภทอื่นๆ อีกด้วย ถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ ดั่งสโลแกนที่ว่า “ทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย และไม่มีอะไรยาก หากคุณมีความตั้งใจ...คุณเองก็ทำได้”

วัตถุประสงค์

1. การเรียนรู้แบบเจาะลึกเนื้อหาเฉพาะด้าน หรือสายงานอาชีพนั้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้การถ่ายทอดกลับไปประยุกต์ และต่อยอดในการพัฒนางานด้านนั้นๆ ได้

2. การเรียนและการอบรมเน้นถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง จากผู้เชี่ยวชาญในระบบงานทั้งภาครัฐและเอกชน

3. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด สร้างระบบงานบัญชีและการเงินได้ด้วยโปรแกรม MS-Excel จากแนวความคิดง่ายๆ แต่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้เข้ารับการอบรมที่มีความสนใจงานทางการบัญชีและการเงิน หรือผู้ที่ต้องการต่อยอดเทคนิคการใช้ MS-Excel ครอบคลุมการใช้งานทุกเวอร์ชัน
  • ผู้ประกอบการที่บริหารจัดการทางธุรกิจ และต้องการประยุกต์การใช้เครื่องมือสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
  • ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นบุคลากรองค์กรภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลทั่วไป
  • ผู้เข้ารับการอบรมทั้งนักเรียน- นักศึกษา
ประเด็นการสัมมนา

ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องนำ Notebook Computer มาด้วย เพื่อความสะดวกในการฝึกภาคปฏิบัติกับโปรแกรม Microsoft Excel

Training Schedule
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.30 น

1.ปูพื้นความรู้การใช้งาน MS-Excel พร้อมการประยุกต์ใช้งานทางด้านบัญชี และการเงิน

2.เจาะลึกการแก้ไขปัญหาการใช้งานด้านเทคนิค เช่น
  • การอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ ประเภทต่างๆ
1. การตรวจสอบ และการแก้ไขข้อผิดพลาดจากสูตรการคำนวณ
2. การสร้างสูตรและฟังก์ชันที่จำเป็นต่อการใช้งาน
3. การสร้างไฟล์ต้นแบบ
3.เรียนรู้พื้นฐานการบริหารและจัดการทางบัญชี
1. การบันทึกรายการค้าทางธุรกิจ (Business Transaction Records)
2. การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรและการประยุกต์ใช้ MS-Excel (Fixed Assets)
3. การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ (Inventory)
4. การจัดการงบการเงิน (Financial Statement) / งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)
5. ภาษีอากร (Taxing)
4 .เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน
5 .เรียนรู้การตัดสินใจจัดหาเงินทุน
6.เรียนรู้การวิเคราะห์โครงการลงทุนในทางธุรกิจ
7.เก็บตกปัญหาการใช้ MS-Excel ทางงานบัญชี และการเงิน
Instructor
อ. สุเทพ โลหณุต
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
วิทยากรด้านระบบไอที ภาครัฐและเอกชน
Registration Fee
ท่านละ 3,500 บาท + ภาษี 7 % = 3,745 บาท
กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3030704238
บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอยสามวา 29 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510
How to Apply
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอใบสมัคร ที่ โทร.0-29062211-2 หรือ
แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29062127, 029062231
E-mail: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
Payment Method
เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ

โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรา กม.10 เลขที่บัญชี 142-3-00534-2

แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส และชื่อบริษัท ไปที่ 0-29062231, 029062127 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจากต่างจังหวัด)

Notice of Cancellation

ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน

Remark

การส่งพนักงานเข้าอบรมสัมมนากับWASO Training Center นอกจากจะนำความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้แล้ว สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200% ตามพระราชกฤษฏีกา ที่ 437)


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

นักลงทุนแห่จองหุ้นกู้ ช.การช่างหมดตั้งแต่เช้าวันแรก

กรุงเทพฯ--26 ต.ค.--คิธ แอนด์ คินฯ นายประเสริฐ มริตตนะพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ. ช.การช่าง กล่าวว่า จากการเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไปจองหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) อายุหุ้นกู...

หัวกะทิ CDGM คั้นจุดเด่น IBM Content Manager On Demand กลางงาน Content Management Day

กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--กลุ่มบริษัทจีเอเบิล บริษัท ซีดีจี ไมโครซีสเต็มส์ จำกัด (CDGM) นำขุนพลชั้นหัวกะทิของบริษัท ร่วมออกบูธแนะนำเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่ทันสมัย ด้านการบริหารการจัดการกับระบบงานเอกสารและรายงาน ภายในงาน 'Content Management Day' ซึ่งจัดโดยบริษัทไอ...

ภาพข่าว: ซีเอส ล็อกซอินโฟ สนับสนุน สมาคมถ่ายภาพ

กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--ซีเอส ล็อกซอินโฟ นาง อักษรา อัศวโภคี (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 200,000 บาท กับ นาย สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (ที่สี่จากซ้าย) นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง