ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติกับโอกาสพัฒนาของมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๖:๓๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 ต.ค.--วช.

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการวิจัยมากขึ้นโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ดังปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 10 ถึงฉบับที่ 11 โดยระบุไว้ชัดเจนว่าการวิจัยเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ด้านนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ เวชชาชีวะ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสภาวิจัยแห่งชาติด้วยตนเองและได้แสดงความคิดเห็นในหลายเวทีที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการส่งเสริมพัฒนาการวิจัยให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้กับประเทศแห่งการสร้างสรรค์

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ร่วมมือกับองค์กรที่ทำหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยต่างๆ คือ สกว. สวทช. สวก. สวรส. และ สวทน. กับหน่วยปฏิบัติการวิจัย ได้แก่ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานของภาครัฐ ผนึกกำลังทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 สำหรับปี พ.ศ. 2555 – 2558 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันได้ใช้กลยุทธ์ในการกระจายการมีส่วนร่วมไปในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์มีเป้าหมายที่จะตอบสนองความต้องการของแต่ละภูมิภาคในเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

วช. เห็นว่าการผนึกกำลังในทุกระดับทั้งระดับนโยบาย ระดับกำกับสนับสนุนและระดับปฏิบัติการวิจัยมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรงบประมาณและบุคลากร

ในส่วนของโอกาสพัฒนาการวิจัยของประเทศจากการที่รัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณปีนี้เป็นพิเศษ ให้แก่ “โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” ซึ่งเป็นปีแรกในระยะ 3 ปี มูลค่ารวม 5,050 ล้านบาท โดยปี 2554 จัดสรรให้ 2,000 ล้านบาท มีสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้บริหารโครงการและมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับผิดชอบในการกำกับทิศทางและกลั่นกรองโครงการ

ในการนี้ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยที่มีพื้นฐานและผลงานวิจัยโดดเด่น ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งนี้ สกอ.

ได้ตั้งเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยดังกล่าวพัฒนาการวิจัยให้เกิดความโดดเด่นและมีศักยภาพสูงสุด

ในสาขาหรือประเด็นที่มุ่งหวัง ในขณะเดียวกันงานวิจัยต้องสร้างความก้าวหน้าเชิงวิชาการ และสร้างบัณฑิตในระดับปริญญาโทและเอกพร้อมกัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การลงทุนในโครงการนี้ได้ประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ ดังนั้น วช. ซึ่งรับผิดชอบกำกับดูแลจึงได้ร่วมกับ สกอ. พิจารณากลั่นกรองโครงการ โดยมุ่งหวังสนับสนุนให้แต่ละมหาวิทยาลัยได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่สร้างผลงานที่ทั้งรัฐบาลและสภานิติบัญญัติโดยคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณเพื่อการวิจัยฯ ได้ตั้งเป้าให้สามารถนำผลงานวิจัยที่ผลิตขึ้นไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาเชิงพาณิชย์

ดังนั้น วช. จึงตระหนักถึงความรับผิดชอบที่สำคัญนี้และได้อาสาร่วมมือกับ 4 ส. (สกว. สวทช. สวก. สวรส.) กับ สกว. ในการกลั่นกรองและผลักดันโครงการโดยหวังให้มหาวิทยาลัยเป็นกำลังหลักในการดำเนินการวิจัยของประเทศ สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ให้สามารถใช้โอกาสนี้ดำเนินงานให้เกิดผลงานที่ให้ประโยชน์ตามแนวโนบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการวิจัยของประเทศ เพื่อก้าวสำคัญในการพัฒนางานวิจัย ให้ทุกฝ่ายได้รับรู้และเห็นความสำคัญของการวิจัยอันจะนำไปสู่การยอมรับของสังคม และรัฐบาลทำให้ได้งบประมาณเพื่องานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและผลการวิจัยก็สามารถใช้เพื่อพัฒนาประเทศให้ขับเคลื่อนก้าวสู่ประเทศเศรษฐกิจฐานความรู้ พร้อมสร้างสรรค์พัฒนาก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สภาพัฒน์เปิดโอกาสให้ประชาชน 200 คนร่วมเสนอแนวคิดจัดทำแผนฯ 11

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ร่วมวางแผนกำหนดอนาคตประเทศไทย ด้วยการเสนอแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศในช่วงปี 2555-2559...

สป.เสนอ 5 เกณฑ์ เสริมศักยภาพแผน 9 ย้ำต้องประยุกต์ "ศก.พอเพียง"สู่ปฏิบัติจริง

กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--สป. สภาที่ปรึกษาฯ ประเมินผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 9 (2545 – 2549) ระบุควรมุ่งเสริมสร้างฐานรากของสังคมให้เข้มแข็ง และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เข้าสู่สภาวะสมดุลและยั่งยืน โดยควรนำ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ถือเป็นหัวใจสำค...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง