“การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 16:47
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--

จากมาตรา ๔๑ แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา ตามความพร้อม เหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น และมาตรา ๔๒ กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก (พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘) ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และในปี ๒๕๕๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ โดยคณะนักวิจัยได้ทำการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานฯ จัดประชุมสัมมนา การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องบุษบงกช เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการจัดทำข้อเสนอนโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดการดังนี้

เวลา ๐๙.๐๐ น. เปิดประชุม โดย รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)

เวลา ๐๙.๑๐ น. นำเสนอรายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ผช.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ ดำเนินรายการโดย ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ

เวลา ๑๐.๓๐ น. แบ่งกลุ่มย่อยสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๑๑๑๖-๗ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๐๘๓

Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้ารดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี...

ภาพข่าว: ไวไว จัดขบวนแห่ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

นางสาวเบญญาภา ปริญณรัฐ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” นำทีมพร้อมใจจัดริ้วขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัวเดินเท้า เข้าไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัว...

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (จำลอง)เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557...

Related Topics