“การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 16:47
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--

จากมาตรา ๔๑ แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา ตามความพร้อม เหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น และมาตรา ๔๒ กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก (พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘) ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และในปี ๒๕๕๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ โดยคณะนักวิจัยได้ทำการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานฯ จัดประชุมสัมมนา การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องบุษบงกช เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการจัดทำข้อเสนอนโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดการดังนี้

เวลา ๐๙.๐๐ น. เปิดประชุม โดย รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)

เวลา ๐๙.๑๐ น. นำเสนอรายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ผช.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ ดำเนินรายการโดย ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ

เวลา ๑๐.๓๐ น. แบ่งกลุ่มย่อยสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๑๑๑๖-๗ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๐๘๓

Latest Press Release

โพลล์สำรวจการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ,ดร.กุลธิดา เสาวภาคย์พงศ์ชัย กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ...

Gossip: คุณกีรติ เสริมประภาศิลป์ กลุ่มบริษัท S.P.S เฟอร์นิเจอร์

วงการเฟอร์นิเจอร์คึกคักอีกครั้ง เมื่อบอสใหญ่ คุณกีรติ เสริมประภาศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เอส.พี.เอส ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย “แถลงข่าวและลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศอินเดียและฟิลิปปินส์...

ภาพข่าว: Chappy เปิดัวรองเท้านักเรียน ดึง ต่อ-ธนภพ เป็นพรีเซ็นเตอร์

‘จักรพงษ์ เอกภพโยธิน’ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกภพฟุตแวร์ จำกัด เปิดตัวรองเท้านักเรียน ‘Chappy’ รุ่นใหม่เอาใจคุณหนู ทั้งเด็กเล็กเด็กเท้าโต ด้วยดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร ต้อนรับเปิดเทอมปีการศึกษานี้ โดยมี ‘ต่อ-ธนภพ...

ขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรม Open House 2557

ด้วยโครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้กำหนด จัดโครงการ Open House 2557 จึงได้จัดกิจกรรมเสวนา แนะนำ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร พร้อมทั้งมีการจัดเสวนาในเรื่อง...

พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในอาเซียน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในอาเซียน”...

Related Topics