ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านพิพิธภัณฑ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 15:56
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--กองประชาสัมพันธ์ กทม.

นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ “วัยซน ค้นพิพิธภัณฑ์” ซึ่งกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท วิชาการจัดการการพิพิธภัณฑสถาน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้นโดยนำเยาวชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ เยาวชน กลุ่ม ซ.โซ่ อาสา ซึ่งได้รับโอกาสทางการศึกษาน้อยกว่าเยาวชนทั่วไป ให้ได้เข้ามาเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ในฐานะที่เป็นแหล่งการเรียนรู้อันทรงคุณค่าของชาติไทย

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อันจะทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยโดยผ่านพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังจะเป็นการปลูกฝังความรักชาติ และเกิดความภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติด้วย ในส่วนของ กทม. มีการจัดโครงการในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยนำนักเรียนในสังกัดออกไปทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญๆ และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน อาทิ พิพิธภัณฑ์เด็ก พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งมีอยู่หลายแห่งในกรุงเทพฯ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ฯลฯ


Latest Press Release

โพลล์สำรวจการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ,ดร.กุลธิดา เสาวภาคย์พงศ์ชัย กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ...

Gossip: คุณกีรติ เสริมประภาศิลป์ กลุ่มบริษัท S.P.S เฟอร์นิเจอร์

วงการเฟอร์นิเจอร์คึกคักอีกครั้ง เมื่อบอสใหญ่ คุณกีรติ เสริมประภาศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เอส.พี.เอส ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย “แถลงข่าวและลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศอินเดียและฟิลิปปินส์...

ภาพข่าว: Chappy เปิดัวรองเท้านักเรียน ดึง ต่อ-ธนภพ เป็นพรีเซ็นเตอร์

‘จักรพงษ์ เอกภพโยธิน’ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกภพฟุตแวร์ จำกัด เปิดตัวรองเท้านักเรียน ‘Chappy’ รุ่นใหม่เอาใจคุณหนู ทั้งเด็กเล็กเด็กเท้าโต ด้วยดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร ต้อนรับเปิดเทอมปีการศึกษานี้ โดยมี ‘ต่อ-ธนภพ...

ขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรม Open House 2557

ด้วยโครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้กำหนด จัดโครงการ Open House 2557 จึงได้จัดกิจกรรมเสวนา แนะนำ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร พร้อมทั้งมีการจัดเสวนาในเรื่อง...

พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในอาเซียน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในอาเซียน”...

Related Topics