ผู้บริหารกทม. เห็นชอบ 3 โครงการเฉลิมพระเกียรติด้านเศรษฐกิจเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 15:49
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--กองประชาสัมพันธ์ กทม.

คณะผู้บริหารกทม. เห็นชอบโครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 54 จำนวน 14 โครงการ โดยในส่วนของโครงการด้านเศรษฐกิจเมืองมีการพิจารณา 3 โครงการ มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการ

ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกทม. ครั้งที่ 22/2553 ซึ่งมีการหารือกันเรื่อง โครงการเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 54 ในด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมเมือง เศรษฐกิจเมือง การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม และด้านการต่างประเทศ จำนวนทั้งหมด 14 โครงการ โดยมีการเห็นชอบโครงการด้านเศรษฐกิจเมืองมีการพิจารณา 3 โครงการ มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการ คือ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล (Monorail) สายจุฬาจากสยาม-สามย่าน ความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการ อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างอู่จอดและซ่อมบำรุง (Depot) พร้อมกับจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับจุฬาฯ แล้วเสร็จประมาณเดือน ก.ย. 53 จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 ในเดือน ก.ย. 53 เสนอคณะรัฐมนตรี 2 ประเด็น ได้แก่ ขออนุมัติก่อสร้างโครงการยกระดับ ในพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร และขออนุมัติก่อสร้างโครงการขนส่งมวลชนที่อยู่นอกเหนือแผนแม่บท (M-Map) ตามมติ คจร.ที่ 1/2553 จัดทำรายงานศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วเสร็จภายใน เดือน พ.ค. 54 การจัดสรรงบประมาณ ภายในเดือนมีนาคม 2554

ด้านโครงการทางเดินลอยฟ้าพัฒนาเมือง (Sky walk) อยู่ระหว่างการออกแบบเบื้องต้นพร้อมประมาณราคา เสร็จประมาณต้นเดือน ก.ย. 53 จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) แล้วเสร็จเดือน ก.ย. 53 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ยื่นข้อเสนอโครงการให้กรุงเทพมานครโดยสำนักการจราจรและขนส่งพิจารณาตรวจสอบภายในเดือน ต.ค. 53 กรุงเทพมหานครพิจารณาข้อเสนอโครงการและลงนามสัญญาจ้างในเดือน พ.ย. 53 เริ่มก่อสร้างในเดือน ธ.ค. 53 แล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 54

และโครงการถวายปณิธาน ล้านหัวใจรักษ์วินัยจราจร อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการฯ และขอจัดตั้งงบประมาณ จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และขอความเห็นชอบแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ก.ย. 53 ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ แล้วเสร็จภายใน 10 พ.ย. 53 ลงนามสัญญาจ้างผู้รับจ้างประมาณวันที่ 11 พ.ย. 53 บริษัทผู้รับจ้างจัดทำแผนงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ธ.ค. 53 กรุงเทพมหานครพิจารณาและอนุมัติแผนในการดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ธ.ค. 53 บริษัทเตรียมงานเพื่อเปิดตัวโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 53 เปิดตัวโครงการประมาณวันที่ 1-15 ม.ค. 54


Latest Press Release

โพลล์สำรวจการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ,ดร.กุลธิดา เสาวภาคย์พงศ์ชัย กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ...

Gossip: คุณกีรติ เสริมประภาศิลป์ กลุ่มบริษัท S.P.S เฟอร์นิเจอร์

วงการเฟอร์นิเจอร์คึกคักอีกครั้ง เมื่อบอสใหญ่ คุณกีรติ เสริมประภาศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เอส.พี.เอส ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย “แถลงข่าวและลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศอินเดียและฟิลิปปินส์...

ภาพข่าว: Chappy เปิดัวรองเท้านักเรียน ดึง ต่อ-ธนภพ เป็นพรีเซ็นเตอร์

‘จักรพงษ์ เอกภพโยธิน’ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกภพฟุตแวร์ จำกัด เปิดตัวรองเท้านักเรียน ‘Chappy’ รุ่นใหม่เอาใจคุณหนู ทั้งเด็กเล็กเด็กเท้าโต ด้วยดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร ต้อนรับเปิดเทอมปีการศึกษานี้ โดยมี ‘ต่อ-ธนภพ...

ขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรม Open House 2557

ด้วยโครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้กำหนด จัดโครงการ Open House 2557 จึงได้จัดกิจกรรมเสวนา แนะนำ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร พร้อมทั้งมีการจัดเสวนาในเรื่อง...

พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในอาเซียน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในอาเซียน”...

Related Topics