ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ไทยนำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในงาน The World Expo 2010

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๔:๑๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 ก.ค.--สป.พม.

ไทยนำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในงาน The World Expo 2010 ภายใต้แนวคิด “ ความเป็นไทยวิถีแห่งความยั่งยืนของชีวิต Thainess : Sustainable Ways of Life ”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่นแกนแนวคิด “ความเป็นไทยวิถีแห่งความยั่งยืนของชีวิต “Thainess : Sustainable Ways of Life” ในงาน The world Exposition Shanghai China 2010 ที่นครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน งานมหกรรมโลกที่ยิ่งใหญ่ ครั้งสำคัญ เทียบเท่าโอลิมปิคเกมส์ และฟุตบอลโลก มีประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก กว่า 230 ราย เข้าร่วมประชันนำเสนอนวัตกรรมสู่สายทั่วโลก รวมทั้งการคิดค้นงานที่ท้าทายในยุคกระแสโลกาภิวัตน์เพื่อการพัฒนาเมืองและสังคมควบคู่ไปกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ ตามแนวคิดหลักของการจัดงานครั้งนี้ คือ “Better City , Better life : เมืองที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”

วันนี้ (1 ก.ค. 2552) เวลา 09.30 น. ที่อาคาร ICC ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวในการแถลงข่าวการเข้าร่วมจัดงาน The World Exposition Shanghai China 2010 ของประเทศไทย ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการเข้าร่วมงาน The World Exposition Shanghai China 2010 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2553 โดยสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะประเทศเจ้าภาพ กำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้หัวข้อหลัก “Better City, Better Life: เมืองที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น” บนเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากถึง 70 ล้านคน นับว่าเป็นการจัดงานมหกรรมโลกที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่ง เทียบเท่าโอลิมปิคเกมส์ และฟุตบอลโลก มีประเทศต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก ให้ความสำคัญและแจ้งความจำนงเข้าร่วมงานกว่า 230 ราย

“การเข้าร่วมงานมหกรรมโลกครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศต่าง ๆ จะได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ สู่สายตาชาวโลก รวมทั้ง การคิดค้นงานที่มีความท้าทาย ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีความสอดคล้องตามแนวคิดของหัวข้อหลักการเข้าร่วมงาน คือ ““Better City , Better life : เมืองที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น” จะเป็นโอกาสที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ร่วมกันค้นหาแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การค้นหาวิถีทางการพัฒนาและการผสมผสานวิถีแห่งการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของมวลมนุษยชาติ” นายอิสสระ กล่าว

นายอิสสระ กล่าวต่อว่า การเข้าร่วมงานมหกรรมโลกของประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นการเข้าร่วมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคีสมาชิก ประเทศไทยได้วางเป้าหมายให้อาคารศาลาไทยเป็นหนึ่งในศาลาที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในงานนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย และสร้างความเชื่อมั่นแก่ชาวต่างชาติได้มาลงทุนทั้งในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมงานบริการต่างๆ รวมทั้ง ยังเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้นวัตกรรม และแนวคิดใหม่ๆในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยในอนาคต ตลอดจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ภายในอาคารศาลาไทย ยังได้จัดร้านอาหารไทย เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ลิ้มลอง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมชื่อเสียงของอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

“รูปแบบการจัดแสดงงาน เป็นรูปแบบอาคารที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย สำหรับรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ จะมีการนำเสนอด้วย เทคนิค อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างความน่าสนใจ มีความตื่นตา ตื่นใจ และดึงดูดผู้เข้าชมงาน ตามแนวคิดหลักของเรา คือ “Thainess : Sustainable Ways of Life” เพื่อให้นานาประเทศได้รับรู้ถึงวิถีความเป็นไทย แนวทางการดำเนินชีวิตทั้งในรูปแบบของเมืองและชนบท ความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างไทย การนำภูมิปัญญาไทยมาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างชาญฉลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตที่ก่อให้เกิดการพัฒนาความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน นำเสนอผ่านการจัดแสดงนิทรรศการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในห้องจัดแสดงนิทรรศการของอาคารศาลาไทย” นายอิสสระ กล่าว

นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมถึงรูปแบบการจัดงาน ว่า เป็นการนำเสนอในรูปแบบของอาคารศาลาไทย ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยนำเอาสถาปัตยกรรม และศิลปะของไทยมาผสมผสาน เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสความงดงามแบบไทย มีความเข้าใจสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนไทย ภายใต้แนวความคิด “Thai Perspective” สำหรับนิทรรศการภายในอาคาร แบ่งออกเป็น 3 ห้อง ประกอบด้วย

ห้องที่ 1 “จากต้นสายแหล่งกำเนิด : A Journey of Harmony” ภายใต้แนวคิด วิถีแห่งน้ำ วัฎจักรแห่งชีวิต เพื่อแสดงถึงบรรยากาศวิถีชีวิตความเป็นไทยตั้งแต่เริ่มกำเนิดชาติไทย การหลอมรวมของคนหลากหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิตพึ่งพาธรรมชาติ จุดเริ่มต้นแห่ง “วัฒนธรรมสายน้ำ” ถ่ายทอดผ่าน”วัฎจักรของน้ำ” อันเปรียบดั่งเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตเกิดควบคู่ไปพร้อมๆกัน

ห้องที่ 2 “เกิดร้อยพันหลายวิถี : A Harmony of Difference Tones” ภายใต้แนวคิด ประเทศไทยกับการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ นำมาซึ่งวิวัฒนาการของแผ่นดิน เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับนานาชาติ ความสัมพันธ์ไทย-จีน รวมถึงการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย(Blending of Diverse Cultures in the City) ที่มีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยในสังคมไทยปัจจุบัน

ห้องที่ 3 “หลอมรวมชีวีสู่วิถีความเป็นไทย : A Harmony of Thais” ภายใต้แนวคิดปรัชญาพอเพียง ดั่งเทียนส่องสว่าง สู่หนทางแห่งความสุขอันยั่งยืน เป็นการแสดงถึงประเทศไทยในอีกแง่มุมหนึ่ง ที่แม้จะมีการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี และความทันสมัยแบบต่างชาติ แต่แก่นแท้ของคนในชาติ เรายังคงอยู่อย่างเรียบง่ายภายใต้หลักการดำเนินชีวิตด้วยความ “พอเพียง” ที่สามารถปรับใช้ได้ในทุกระดับชนชั้น เพื่อดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการบ้านเอื้ออาทรสำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ

กรุงเทพฯ--2 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำโครงการบ้านเอื้ออาทร สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง