ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สศค. จัดสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการขยายบทบาท สศค. สู่ภูมิภาค เรื่อง “เจาะลึกธุรกิจไทย ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลก”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๐๙:๑๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สศค. จัดสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการขยายบทบาท สศค. สู่ภูมิภาค เรื่อง “เจาะลึกธุรกิจไทย ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลก” และ “ธุรกิจเงินร่วมลงทุน: แหล่งทุนทางเลือกแทนการก่อหนี้”

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร จะจัดสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการขยายบทบาท สศค. สู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 เรื่อง “เจาะลึกธุรกิจไทย ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลก” และ “ธุรกิจเงินร่วมลงทุน: แหล่งทุนทางเลือกแทนการก่อหนี้” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องโชติกา โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอภิปรายกับผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของเศรษฐกิจโลก ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจของไทย เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของธุรกิจเงินร่วมลงทุนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการขยายธุรกิจ

สำหรับช่วงเช้าจะเป็นการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เจาะลึกธุรกิจไทย ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจโลก” โดย นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นำเสนอภาวะและแนวโน้มของเศรษฐกิจ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวต่อระบบเศรษฐกิจไทย นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นำเสนอผลกระทบเศรษฐกิจโลกต่อภาคเศรษฐกิจและธุรกิจต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อรองรับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกและโอกาสสำหรับธุรกิจไทย ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำเสนอผลกระทบของเศรษฐกิจโลกต่อระบบเศรษฐกิจไทยและภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ของประเทศไทย และจังหวัดสมุทรสาคร นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) นำเสนอการดำเนินธุรกิจและการปรับตัวของภาคเอกชนต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันโดยมี นายพงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้อำนวยการส่วนแบบจำลองและประมาณการเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ธุรกิจเงินร่วมลงทุน: แหล่งทุนทางเลือกแทนการก่อหนี้” โดย นายมานิต จตุจริยพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำเสนอความสำคัญและทิศทางในการดำเนินการของธุรกิจเงินร่วมลงทุน แนวทางการเตรียมพร้อมด้านแผนธุรกิจในการร่วมทุน และการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ นางสาวยุภา จิตรภาษ์นันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นำเสนอวิธีการเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการแข่งขันเมื่อเปิดเสรีทางการเงิน และแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการของสถาบันด้วยการเข้าร่วมลงทุน นายพิสิทธิ์ พัฒนะนุกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย นำเสนอหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการเข้าร่วมทุน และแผนการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยผ่านธุรกิจเงินร่วมลงทุน นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการและเลขานุการ สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน นำเสนอผลกระทบของเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการ การใช้ธุรกิจเงินร่วมลงทุนในการดำเนินธุรกิจให้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งแนวโน้มการเพิ่มบทบาทของธุรกิจเงินร่วมลงทุนในอนาคต โดยมี นายธนกฤต ฉัตราภรณ์ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้ดำเนินรายการ

การจัดสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการขยายบทบาท สศค. สู่ภูมิภาค ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2552 หลังจากที่การจัดสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการฯ ดังกล่าวเริ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2550 ที่จังหวัดระยอง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุบลราชธานี และในปีงบประมาณ 2551 ที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครราชสีมา สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ สศค. ได้จัดทำโครงการ สศค. ปันน้ำใจแก่สังคม โดยเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอน และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นศูนย์สำหรับเด็กออทิสติก ตามกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: รมว.คลัง ร่วมประชุมหารือรับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลก

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการ ประชุมหารือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการดูแล และ แก้ปัญหาและปัญหาที่เกิดจากวิกฤตเลห์แมน บราเธอร์ส โดยประชุมมีความเห็นร่วมกันใน 3 ประเด็น คือ 1....

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จาก สศค.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนาย นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง