ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงการคลังเร่งเบิกจ่ายงบประมาณกลางปีได้ 47,727 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๑:๐๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังเผย ผลการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณกลางปีน่าพอใจโดยระหว่างวันที่ 9 มีนาคม จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2552 มีเม็ดเงินเบิกจ่ายแล้ว 47,727 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.90 ของวงเงินงบประมาณ (116,700 ล้านบาท) สำหรับงบประมาณ ปี 2552 ที่ไม่รวมงบประมาณกลางปี มีการเบิกจ่ายแล้ว 974,829 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.12 ของวงเงินงบประมาณ (1,835,000 ล้านบาท) เป็นการเบิกจ่ายที่ใกล้เคียงกับเป้าหมาย

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณว่า จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2552 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายไปแล้ว 974,829 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.12 ของวงเงินงบประมาณ (1,835,000 ล้านบาท) โดยต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 0.88 แต่สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายในปี 2551 และ 2550 ที่เบิกจ่ายได้ร้อยละ 52.83 และ 50.58 ตามลำดับ

สำหรับหน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 26 แห่ง รายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น 275,711 ล้านบาท หรือร้อยละ 78.77 ของรายจ่ายลงทุน (350,017 ล้านบาท) และ มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด 10 ลำดับ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร กรมราชทัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนร้อยละ 0.04 0.21 0.33 2.30 3.29 5.92 10.15 14.89 15.98 และ 22.75 ตามลำดับ

ในส่วนของงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจมีรายจ่ายลงทุน 304,894 ล้านบาท (แบ่งเป็นการใช้เงินจากการจัดหาของรัฐวิสาหกิจ 291,364 ล้านบาท และเป็นเงินจากงบประมาณแผ่นดิน 13,530 ล้านบาท) มีการปรับลดรายจ่ายลงทุนลงจำนวน 46,750 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.3 ขอรายจ่ายลงทุน มีสาเหตุสำคัญจากการปรับลดขนาดการลงทุนของโครงการบ้านเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 6,414 ล้านบาท และ การลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 12,607 ล้านบาท ที่เกิดจากการประมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง

สำหรับรายจ่ายลงทุนจังหวัดรวมทั้งประเทศเบิกจ่ายได้ 2,009 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.85 ของงบประมาณ 10,122 ล้านบาท จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนล่าช้า โดยยังไม่มีการเบิกจ่ายเลย 5 จังหวัดคือ จังหวัดนครนายก จังหวัดตรัง จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดชลบุรี

ในส่วนของงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในปีงบประมาณ 2552 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจัดสรรให้ อปท. ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2552 เบิกจ่ายแล้ว 75,882 ล้านบาท (เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 71,701 ล้านบาท และ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4,181 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 56.3 ของงบประมาณ (134,717 ล้านบาท)

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ กล่าวเพิ่มว่า สำหรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ และกระทรวงการคลังให้ความสำคัญในการเร่งรัดเบิกจ่าย มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างน่าพอใจ คือตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2552 มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 47,727 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.90 ของวงเงินงบประมาณ (116,700 ล้านบาท) ซึ่งโครงการที่มีอัตราการเบิกจ่ายสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ (1) โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (เช็คช่วยชาติ) เบิกจ่าย 16,216 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.48 ของวงเงินงบประมาณ (2) โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี เบิกจ่าย 15,071 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.32 ของวงเงินงบประมาณ (3) โครงการ 5 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน เบิกจ่าย 7,983 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.97 ของวงเงินงบประมาณ (4) โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ เบิกจ่าย 5,999 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.65 ของวงเงินงบประมาณ และ (5) โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เบิกจ่าย 1,796 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.86 ของวงเงินงบประมาณ สำหรับโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย คือโครงการที่ต้องมีการก่อสร้างจึงต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการ ก่อนจะเริ่มการเบิกจ่ายได้ อาทิ โครงการก่อสร้างทางในหมู่บ้านเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน โครงการก่อสร้างสถานที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ และโครงการปรับปรุงสถานีอนามัยในชนบท ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายต่อไป

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในตอนท้ายว่า ถึงแม้ในภาพรวมการเร่งรัดเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2552 (ต.ค. – ธ.ค. 2551 เบิกจ่ายได้ 362,321 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.7 ของวงเงินงบประมาณ 1,835,000 ล้านบาท) และการเบิกจ่ายงบประมาณกลางปีที่มีผลเป็นที่น่าพึงพอใจ อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลัง ยังเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุนที่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย และกระทรวงการคลังขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐช่วยกันเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอันจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนต่อไป

สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
โทร. (02) 271-3123

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่ 2548

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ มนตริวัต รองปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวง การคลัง เข้าคารวะนายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงกา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง