แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 12, 2008 15:44
กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นายมนัส แจ่มเวหา รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน กพ. ได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบจำแนกประเภทตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรมบัญชีกลางจึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและการรับรองสิทธิของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงระบบ ซี เป็น แท่ง ดังกล่าว

แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ปัญหาทางการเมือง เป็นเหตุให้การนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา บางส่วนต้องล่าช้าออกไป ส่งผลให้กฎหมายและระเบียบบางส่วนยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี บางส่วนอยู่ระหว่างการตรวจร่างของคณะกรรมการกฤษฎีกา บางส่วนอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี ทำให้ไม่สามารถ

ใช้บังคับได้ทันภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ซึ่งประกอบด้วยกฎหมาย จำนวน 10 ฉบับ เช่น กฎหมายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินการศึกษาบุตร เงินค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกรมบัญชีกลางจึงได้เสนอกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการ ถือปฏิบัติ โดยให้ข้าราชการที่เคยได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการดังกล่าว ก่อนปรับเข้าสู่ประเภทตำแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในอัตราเดิม และหากมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นภายหลัง

นอกจากนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ เดิม กำหนดให้แต่งตั้งจากข้าราชการระดับต่างๆ (ซีต่างๆ) กรมบัญชีกลางจะได้เสนอคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเพื่อให้ออกหนังสือเวียนให้แต่งตั้งจากข้าราชการโดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญต่อไป

นายมนัส แจ่มเวหา กล่าวเพิ่มเติมว่า หนังสือเวียนดังกล่าว หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบและลงนามแล้ว จะเวียนแจ้งให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป


Latest Press Release

YTSB Yellow Tail Sushi Bar จัด 5 เซท Kaiseki มื้อกลางวันใหม่สุดพิเศษ

ค้นพบศิลปะการทำอาหารต้นตำรับจากญี่ปุ่นได้ที่ห้องอาหารญี่ปุ่น YTSB กับ 5 เซต Kaiseki ใหม่ล่าสุดเฉพาะมื้อกลางวัน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เซต Kaiseki เป็นชื่อชุดอาหารตามธรรมเนียมดั้งเดิมของญี่ปุ่น...

สกู๊ปภาพกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ดอนเมืองโทลล์เวย์ ร่วมใจกู้วิกฤตภัยแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง ที่อยู่อาศัย และสิ่งมีชีวิต เมื่อเปิดสถิติข่าวแผ่นดินไหวในประเทศไทย พบว่า ในพื้นที่ภาคเหนือนั้นเกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุด ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาด้วยเชียงราย...

ซีพีเอฟ ต่อยอดโครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ชูความร่วมมือเดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน สมุทรสาคร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ต่อยอดโครงการ “ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” สู่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ...

อมารี ภูเก็ต จัดกิจกรรม ก้าวแรกเพื่อน้อง ส่งเสริมการศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงแรมอมารี ภูเก็ต นำโดย มร. ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์ – รองประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่พื้นที่ภาคใต้ (คนกลางแถวหน้า) ทีมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมต้อนรับนักเรียน และคณะอาจารย์ จากโรงเรียนบ้านบางด้ง จังหวัดพังงา ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษา...

ขอเชิญส่งผลงานประกวด เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี 2557

เนื่องด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดโครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี 2557 (Innovation on Education Contest, IEC 2014) จึงขอเชิญ ครูผู้สอน/ครูฝึกสอนทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ...

Related Topics