แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 12, 2008 15:44
กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นายมนัส แจ่มเวหา รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน กพ. ได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบจำแนกประเภทตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรมบัญชีกลางจึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและการรับรองสิทธิของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงระบบ ซี เป็น แท่ง ดังกล่าว

แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ปัญหาทางการเมือง เป็นเหตุให้การนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา บางส่วนต้องล่าช้าออกไป ส่งผลให้กฎหมายและระเบียบบางส่วนยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี บางส่วนอยู่ระหว่างการตรวจร่างของคณะกรรมการกฤษฎีกา บางส่วนอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี ทำให้ไม่สามารถ

ใช้บังคับได้ทันภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ซึ่งประกอบด้วยกฎหมาย จำนวน 10 ฉบับ เช่น กฎหมายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินการศึกษาบุตร เงินค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกรมบัญชีกลางจึงได้เสนอกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการ ถือปฏิบัติ โดยให้ข้าราชการที่เคยได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการดังกล่าว ก่อนปรับเข้าสู่ประเภทตำแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในอัตราเดิม และหากมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นภายหลัง

นอกจากนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ เดิม กำหนดให้แต่งตั้งจากข้าราชการระดับต่างๆ (ซีต่างๆ) กรมบัญชีกลางจะได้เสนอคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเพื่อให้ออกหนังสือเวียนให้แต่งตั้งจากข้าราชการโดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญต่อไป

นายมนัส แจ่มเวหา กล่าวเพิ่มเติมว่า หนังสือเวียนดังกล่าว หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบและลงนามแล้ว จะเวียนแจ้งให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: ทรูทัช รับโล่รางวัล สถานประกอบการดีเด่นฯ ประจำปี 2556 จัดโดยกรมส่งเสริมฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ (ขวา) ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบรางวัล “สถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2556" ให้แก่ บริษัท ทรู ทัช จำกัด โดย นางสุภาวดี ตระกูลบุญ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ บริษัท ทรู ทัช จำกัด...

ภาพข่าว: เคทีซีนำสื่อมวลชน พนักงาน และนักศึกษาร่วมกิจกรรมปันความรู้ รู้ลึกหลังบัลลังก์ศาล เตรียมพร้อมด้านกฎหมายสู่ AEC

นายธงชัย เสนามนตรี (กลางซ้าย) อธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญา ให้การต้อนรับ นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง (กลางขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะสื่อมวลชน พนักงาน...

โพลล์สำรวจความรับรู้ของวัยรุ่นเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ,ดร.กุลธิดา เสาวภาคย์พงศ์ชัย กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ...

ภาพข่าว: อีซี่บายจับมือมูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทย ร่วมสร้างความพอเพียงอย่างยั่งยืน

มร. ทาเคฮารุ อุเอมัทซึ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสมพร เกตุอรุณรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “อีซี่บาย...สนับสนุนมูลนิธิเพื่อความยั่งยืน“ ภายใต้โครงการ...

ศูนย์คุณธรรม เชิญคนไทยร่วมเทิดทูนคุณธรรมกษัตริย์ 9 รัชกาล ในงานฉลอง 232 ปีกรุงรัตนโกสินทร์

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม เชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 232 ปี...

Related Topics