มสธ.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ปีการศึกษา 1/ 2551

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 7, 2008 03:00

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรในสาขาวิชาต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2551 ใน 12 สาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ รัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำหน่ายใบสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ที่ ศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นครนายก เพชรบุรี สุโขทัย ลำปาง อุดรธานี อุบลราชธานี ยะลา จันทบุรี ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และที่ทำการ มสธ. ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเอง ผ่านทางไปรษณีย์ หรือผ่านเว็บไซต์ www.stou.ac.th ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 02-982-9700 หรือ 02-504-7788

มสธ.เปิดรับนักกีฬามหาวิทยาลัย ร่วมแข่งขัน “หัวหมากเกมส์”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักกีฬา กรีฑา เทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง เทควันโด มวยสากลสมัครเล่น เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “หัวหมากเกมส์” ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 18 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอเชิญนักศึกษา มสธ. ที่มีความสามารถทางด้านกีฬามีความตั้งใจและมีเวลาในการฝึกซ้อม สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครตั้งแต่นี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.stou.ac.th หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักบริการการศึกษา โทร. 0 2504 7638 – 9,0 2504 7697

มสธ.จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รับนักศึกษาใหม่

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( มสธ. ) จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจำหน่ายระเบียบการสมัคร และรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งโครงการสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 พร้อมทั้งให้บริการด้านงานทะเบียน/ตอบปัญหาด้านการศึกษาแก่นักศึกษา มสธ. และประชาชนทั่วไป ดังนี้

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี (โทร. 0 4528 1891 – 5 ต่อ 101)
วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก (โทร. 0 3730 6052 – 4,0 3730 6247 – 50 ต่อ 125,126,130)
วันที่ 26 เมษายน 2551 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา,ปทุมธานี
วันที่ 27 เมษายน 2551 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ, พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ (โทร. 0 5622 2521,0 5622 2450)
วันที่ 19 – 20 เมษายน 2551 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 26 – 27 เมษายน 2551 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
มสธ.เปิดโอกาสการเรียนรู้ไม่จำกัดวุฒิและวัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 64 โดยนำชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ทั้ง 12 สาขาวิชา มาให้เลือกเรียนได้ครั้งละ 1 – 3 ชุดวิชา/ รายวิชา เมื่อสอบผ่านชุดวิชา/รายวิชา จะได้รับใบสัมฤทธิบัตร รับรองความรู้ และสามารถโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี มสธ. ได้

แนะนำ - รายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1
  • รายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2 ซึ่งเป็นรายวิชาที่ประกอบด้วยสื่อสารการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งด้วยมาตรฐานวิชาการครบถ้วน เพื่อเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาจีน ที่สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน

โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 64 เปิดรับสมัครแล้ว ขอรับใบสมัครฟรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 หรือดูรายละเอียดได้ที่ website http://www.stou.ac.th เลือกโครงการสัมฤทธิบัตร สอบถาม โทร. 0 2504 7788,0 2982 9700,0 2504 7111 – 2

ข่าวดี มสธ.ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาแก่อดีตนักศึกษาและบัณฑิตมสธ.

มสธ.มอบสิทธิพิเศษในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาที่เคยสอบได้แล้ว แก่ผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทุกคนที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2551 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อดีตนักศึกษาหรือบัณฑิตของมสธ.ที่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ในวาระครบรอบ 30 ปี มสธ. เพื่อใช้สิทธิโอนชุดวิชา โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา มหาวิทยาลัยขอแนะนำให้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 โดยซื้อระเบียบการสมัคร หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.stou.ac.th สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล โทร.0 2504 7213 และ 0 2504 7217 – 8

มสธ. เปิดอบรมนาฏศิลป์สำหรับเยาวชน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ ศูนย์เอกลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน จังหวัดนนทบุรี จัดอบรมนาฏศิลป์ไทย ให้แก่เยาวชนอายุระหว่าง 6 – 12 ปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่มรดกทางด้านวัฒนธรรมของชาติเป็นหลักสูตรอบรมประมาณ 5 เดือน (อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น) รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น ค่าอบรมหลักสูตรละ 2,500 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามได้ที่ ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 0 2504 7730 – 31

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท เอ็นจอย คอมมูนิเคชัน จำกัด : เบญจรัตน์ สินสงวน (จอย) โทร : 089-448-9582 หรือ งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : นฤมล ปัทมพันธ์ (น้อง) โทร : 02-503-3641


Latest Press Release

ทเวนตี้ เฟิร์สต์ เซ็นจูรี่ ฟ็อกซ์ ควบรวมกิจการโทรทัศน์ดาวเทียมในยุโรป ดันนิวสกายขึ้นเป็นธุรกิจเพย์ทีวีชั้นนำของภูมิภาค

- โอนทรัพย์สินในสกาย อิตาลีและเยอรมนี ไปยังบีสกายบี และจะยังคงถือหุ้นจำนวน 39.1% ในบีสกายบีที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น พร้อมรับรายได้ 9.3 พันล้านดอลลาร์ เป็นเงินสดและทรัพย์สิน - บริษัทจะยังคงซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่องในปีงบการเงิน 2558...

อิ่มอร่อยเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ 2 แบบ 2 สไตล์ ที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22

มื้อเที่ยงมื้อพิเศษ “วันแม่แห่งชาติ” ปีนี้ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 มีความยินดีขอเชิญชวนคุณ ๆ และคุณแม่สุดที่รักมาเลือกอิ่มอร่อยอย่างจุใจกับโปรโมชั่นอาหารบุฟเฟ่ต์เลิศรส 2 แบบ 2 สไตล์ เพื่อเฉลิมฉลองในวันสำคัญวันนี้...

ภาพข่าว: เลี้ยงพบปะสังสรรค์

นิกกี้ คอซ ประธานหอการค้านิวซีแลนด์-ไทย จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์สมาชิกเครือข่ายฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไมตรี โดยมี มร. ไมเคิล ซีเทค ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 มาร่วมงานด้วย ณ ห้องบางกอกพาโนรามาของโรงแรมฯ เมื่อเร็ว ๆ...

สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จัดเสวนา เรื่อง การประชุมความพร้อมในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินและข้อเสนอต่อ คสช.

สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (T-BAN) ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “การประชุมความพร้อมในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง...

สมาคมศูนย์การค้าไทย แถลงข่าวประกาศนโยบายสมาคมศูนย์การค้าไทย (TSCA)

สมาคมศูนย์การค้าไทย หรือ TSCA มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนมาร่วม “เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการศูนย์การค้าไทย” ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:00-11:30 น. ณ ห้องโลตัส 5-6 ชั้น 22 โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์...

Related Topics