ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงแรงงาน จับมือ สำนักงานประกันสังคม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ ภาคีเครือค่าย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ๐๓:๓๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และ สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านเอดส์ (TBCA) จัดให้มี “พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ (MOU)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคหรือที่เรียกว่ามาตรฐาน ASO-T Thailand ในการป้องกันการเแพร่ระบาดของเอดส์และวัณโรค และไม่เลือกปฏิบัติกีดกัน การจ้างงานและการเลิกจ้างแรงงานที่ติดเชื้อเอดส์และวัณโรค ซึ่งจะดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือดูแลรักษาแรงงานที่ติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรคควบคู่กัน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานปลอดภัยจากการแพร่ระบาด นอกจากนี้แรงงาน ผู้ติดเชื้อก็จะได้รับการรักษาเยียวยาอย่างถูกต้อง ไม่ต้องเป็นภาระต่อสังคมในการดูแลรักษา และยังช่วยแก้ไขปัญหาการไม่มีงานทำเนื่องจากผู้ใช้แรงงานที่ติดเชื้อต้องถูกเลิกจ้างเพราะทนแรงกดดันจากนายจ้างหรือเพื่อนร่วมงานรังเกียจไม่ได้จนทำให้ต้องลาออกจากงาน ส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถติดตามผู้ป่วยรายนั้นให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทำให้การรักษาไม่ประสบความสำเร็จซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการแพร่ระบาดของวัณโรคในปัจจุบัน ประกอบกับรายงานขององค์กรอนามัยโลกก็พบว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 22 ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วย วัณโรคมากที่สุดในโลก ซึ่งปัญหาวัณโรคในประเทศไทยก็ยังโยงใยถึงปัญหาเรื่องโรคเอดส์ โดยพบว่าร้อยละ 30 ของผู้ป่วยเอดส์ป่วยเป็นวัณโรค และร้อยละ 15 ของผู้ป่วยเป็นโรควัณโรคก็มีเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย ดังนั้นปัญหาดังกล่าวจึงต้องได้รับความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยจำเป็นต้องใช้วิธีการทำงานแบบผสมผสานกันระหว่างการให้ความรู้ การสนับสนุนการรักษา และการคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้การแก้ปัญหานี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเป็นที่มาของความร่วมในการจัดให้มี “พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ (MOU)” ระหว่างผู้แทนจาก 4 หน่วยงาน โดยมี นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, นายสุรินทร์ จิรวิศิษฏ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม, นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ ดร.แอนโทนี ประมวญรัตน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ ร่วมกันลงนามในพิธีดังกล่าวฯ โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นางอุไรวรรณ เทียนทอง) เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ อาทิ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS), องค์การอนามัยโลก (WHO), สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโรค และองค์การนายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน ประมาณ 120 คน ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจกัน (MOU) ดังกล่าวเป็นการต่อยอดมาจากความสำเร็จในการดำเนิน งานร่วมกันจากโครงการเดิมเป็นระยะเวลาอีก 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2551 นี้ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรคและมาลาเรียแห่งสหประชาชาติ (Global Fund for Aids Tuberculosis and Malaria) เพื่อดำเนินงานป้องกันและช่วยเหลือดูแลรักษาแรงงานที่ติดเชื้อเอชไอวี และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีบทบาทในการพัฒนานโยบายแนวปฏิบัติแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีนโยบายป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคตามมาตรฐานASO-T Thailand และสนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์และวัณโรคที่ถูกต้อง เพื่อคุ้มครองแรงงานให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับโรคและความเจ็บป่วยอื่นๆ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีบทบาทในการพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติแห่งชาติ และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีนโยบายป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ตามมาตรฐาน ASO-T Thailand ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขสถานการณ์เอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ และส่งเสริมให้โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน มีระบบการรักษาผู้ป่วยวัณโรคตามมาตรฐานการรักษาวัณโรคแห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทในการประสานสนับสนุนการพัฒนานโยบายแนวปฏิบัติแห่งชาติ และพัฒนาองค์ความรู้ รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์และวัณโรคในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน สนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับยาตามมาตรฐานการรักษาในปัจจุบัน และเสริมสร้างทักษะการดำเนินงานด้านเอดส์และวัณโรคให้แก่บุคลากรของหน่วยงานและองค์พัฒนาเอกชนต่างๆ สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ มีบทบาทในการบริหารจัดการโครงการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการร่วมกับภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และองค์กรพัฒนาเอกชนในการแก้ไขปัญหาเอดส์วัณโรคในสถานประกอบกิจการ โดยการจัดการศึกษา ฝึกอบรมแก่สถนประกอบกิจ รวมถึงการสำรวจ ประเมินนโยบายป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการตามเกณฑ์มาตรฐาน ASO-T Thailand และเป็นหน่วยงานประสานความช่วยเหลือดูแลลูกจ้างที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยวัณโรค และผู้ที่ได้รับผลกระทบได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมติดต่อ
ทีมประชาสัมพันธ์ คุณสุวรรณี อยู่สังข์ดี โทร.086-323-6599
คุณทิพวรรณ ยาลา โทร. 081-755-6548

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ บิ๊กซีฯ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน "พิธีเปิดป้ายโรงเรียนในสถานประกอบการ"

กรุงเทพฯ--5 ต.ค.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาขน) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน "พิธีเปิดป้ายโรงเรียนในสถานประกอบการ" วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 09.30 – ...

กระทรวงสาธารณสุข พร้อมต่อยอดภูมิปัญญาไทย จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 2

กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--ซีวีที แอนด์ เบอร์เซีย จากความสำเร็จของการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ เมื่อปี 2547 ที่ผ่านมา ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การเภสัชกรรม ได้ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดขึ้นนั้น ได้รับก...

ไทยพาณิชย์ร่วมมือสำนักงานประกันสังคม และธนาคารพาณิชย์รวม 7 แห่ง

กรุงเทพฯ--25 ม.ค.--ธ.ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ร่วมมือสำนักงานประกันสังคม และธนาคารพาณิชย์รวม 7 แห่ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิฟื้นฟูกิจการด้วยการสนับสนุนการใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) และธนาคารพาณิชย์อีก 6 แห่ง...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง