ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ไตรมาสแรก คลังเร่งเบิกจ่ายไปแล้ว 21.56%

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ๐๑:๔๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2550 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 97,846 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.89 ของวงเงินงบประมาณ (1,660,000 ล้านบาท) สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน ร้อยละ 0.58 และในช่วงไตมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เบิกจ่ายเงินไปแล้ว 357,895 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.56 ของวงเงินงบประมาณ (1,660,000 ล้านบาท) สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อนร้อยละ 5.10

นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงการเบิกจ่ายเงินดังนี้

1. เดือนธันวาคม 2550 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายเงินจากคลังทั้งสิ้น 97,846 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.89 ของวงเงินงบประมาณ (1,660,000 ล้านบาท) สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อนร้อยละ 0.58 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 88,182 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.64 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ 1,327,235 ล้านบาท สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ของปีงบประมาณก่อนเท่ากับร้อยละ 0.38 (6.64 - 6.26) และรายจ่ายลงทุน จำนวน 9,664 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.90 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 332,765 ล้านบาท สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ของปีงบประมาณก่อนเท่ากับร้อยละ 1.22 (2.90 - 1.68)

2. ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ตุลาคม 2550 - ธันวาคม 2550) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายเงินจากคลังทั้งสิ้น 357,895 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.56 ของวงเงินงบประมาณ (1,660,000 ล้านบาท) สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อนร้อยละ 5.10 และต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 0.94 (21.56 - 22.50) จำแนกเป็น รายจ่ายประจำ จำนวน 303,166 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.84 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ 1,327,235 ล้านบาท สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อนเท่ากับ ร้อยละ 3.63 (22.84 - 19.21) รายจ่ายลงทุน จำนวน 54,729 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.45 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 332,765 ล้านบาท สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อนเท่ากับร้อยละ 10.39 (16.45 - 6.06)

2.1 กระทรวงที่มีอัตราการเบิกจ่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยงานอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจและสภากาชาดไทย มีอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 57.63 50.04 และ 43.66 ตามลำดับ

2.2 โครงการที่ได้งบประมาณรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท ที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร การประเมินผลและพัฒนารัฐวิสาหกิจและโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) มีอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายต่อวงเงินงบประมาณร้อยละ 74.93 60.87 และ 23.37 ตามลำดับ

นายมนัส แจ่มเวหา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมบัญชีกลางในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ได้รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันตามมาตรการและแนวทางการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2551 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ได้ร้อยละ 70 ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2551 ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ว่าได้รับรายงานจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจำนวน 171 หน่วยงาน จากทั้งหมด 283 หน่วยงาน ซึ่งคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในสิ้นเดือนมกราคม 2551 ได้เพียงร้อยละ 62.83 ที่ประชุมจึงมีมติให้กระทรวงการคลัง เสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ 25 ธันวาคม 2550 เพื่อสั่งการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้ได้ร้อยละ 70 ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2551 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มติเห็นชอบแล้ว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

การใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าในประเทศที่ประสบภัยสึนามิ กลับคืนสู่สภาพปกติ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรในพื้นที่ประสบภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน

กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--อาซิแอม เบอร์สัน มาร์สเตลเลอร์ ยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าในประเทศที่ประสบธรณีพิบัติภัยสึนามิเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 16 ในช่วง 4 สัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2548 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวยังคงนิยม...

กองทัพเรือ สนับสนุนโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ให้การสนับสนุนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการปฏิบัติงานโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖ ในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ณ พื้นที่รับผิดชอบของโครงการ จำนวน ๓ งาน ประกอบด้วยงานซ่อมแซมและ วางทุ่นผูกเรือป้องกันปะการัง ดำเน...

ภาพข่าว: ศูนย์ฟื้นฟูและบรรเทาธรณีพิบัติภัยด้านสินเชื่อของกระทรวงการคลัง

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกันทำพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟู และบรรเทาธรณีพิบัติภ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง