ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงการคลัง ยืนยันการปรับขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจทำได้ แต่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรควบคู่กัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ๐๒:๒๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

กระทรวงการคลัง ยืนยันการปรับขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจทำได้ แต่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรควบคู่กัน ระบุชัดผลการขึ้นเงินเดือนให้รัฐวิสาหกิจที่ผ่านมาสะท้อนขาดประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการทำกำไรก็ลดลง

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การพิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับรัฐวิสาหกิจจำนวน 4% เช่นเดียวกับราชการที่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนไปก่อนหน้านี้ โดยจะมีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 25 กันยายน 2550 จากการศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนรวมของรัฐวิสาหกิจ 59 แห่ง (พนักงานรวม 270,000 คน ยอดขายรวมประมาณ 1,700,000 ล้านบาทต่อปี) เปรียบเทียบกับตลาดการจ้างงานของบริษัทเอกชนชั้นนำจำนวน 92 แห่ง (พนักงานรวม 155,000 คน และมียอดขายรวม 900,000 ล้านบาทต่อปี) ผลการศึกษาค่าจ้างเฉลี่ยของพนักงานรัฐวิสาหกิจ (Average Basic) ในระดับต้นจนถึงระดับกลางมีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาดการจ้างงานของภาคเอกชน ดังนี้

กลุ่มวุฒิแรกเข้าระดับมัธยมต้น กลุ่มที่ 1 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 32%   กลุ่มที่ 2 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 37% และกลุ่มที่ 3 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 57%

กลุ่มวุฒิแรกเข้าระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช. กลุ่มที่ 1 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 30%   กลุ่มที่ 2 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 57% และกลุ่มที่ 3 มีอัตราเงินเดือนสูงกว่าตลาด 51%

กลุ่มวุฒิแรกเข้าระดับ ปวส. กลุ่มที่ 1 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 19%   กลุ่มที่ 2 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 47% และกลุ่มที่ 3 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 42%

กลุ่มพนักงานระดับ ปวส. และมีประสบการณ์ 4 ปี กลุ่มที่ 1 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 22%   กลุ่มที่ 2 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 34% และกลุ่มที่ 3 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 18%

กลุ่มพนักงานแรกเข้าระดับปริญญาตรี กลุ่มที่ 1 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 7%   กลุ่มที่ 2 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 22% และกลุ่มที่ 3 มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าตลาด 12%

ทั้งนี้ หากในปีงบประมาณ 2551 จะให้มีการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างอีกร้อยละ 4 จะทำให้รัฐวิสาหกิจมีค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3,600 ล้านบา ทต่อปี ดังนั้น หลักการสำคัญของการปรับขึ้นเงินเดือนควรควบคู่กับการพัฒนาความสามารถของรัฐวิสาหกิจ (Productivity) ในการทำกำไรให้สูงขึ้น หรือลดค่าใช้จ่ายขององค์กรเพื่อให้เพียงพอต่อรายจ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการตั้งมาตรฐานการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (KPI) เพื่อวัดผลการทำงานของรัฐวิสาหกิจ และจะเป็นการพัฒนาบุคคลากรของรัฐวิสาหกิจให้เติบโตไปกับค่างานที่สูงขึ้น           นอกจากนี้ ผลของการปรับอัตราค่าจ้างของรัฐวิสาหกิจที่ผ่านมา 2 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 ปี 2547 ปรับเพิ่มร้อยละ 3 บวก 2 ขั้น และร้อยละ 3 บวก 1 ขั้น (พนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป) และครั้งที่ 2 ปี 2549 ปรับเพิ่มร้อยละ 5 การปรับอัตราค่าจ้างและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจพัฒนาประสิทธิภาพและมีรายได้ดีขึ้น อีกทั้งการเพิ่มค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สัมพันธ์กับผลงานขององค์กร โดยความสามารถในการทำกำไรในภาพรวมเมื่อเทียบกับปี 2547 ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 8.26 ในปี 2548 เหลืออยู่ที่ระดับร้อยละ 6.75 และปี 2549 เหลืออยู่ที่ระดับร้อยละ 7.08

อนึ่ง ปัจจุบันการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 รัฐวิสาหกิจที่สามารถกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งเสนอให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณา กลุ่มที่ 2 รัฐวิสาหกิจที่ใช้โครงสร้างเงินเดือนตนเองที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แล้ว โดยพิจารณารวมทั้งค่างานไว้ด้วยแล้ว และรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 3 รัฐวิสาหกิจที่ใช้โครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลัง ยืนยันการปรับขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจทำได้ แต่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรควบคู่กัน ระบุชัดผลการขึ้นเงินเดือนให้รัฐวิสาหกิจที่ผ่านมาสะท้อนขาดประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการทำกำไรก็ลดลง

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การพิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับรัฐวิสาหกิจจำนวน 4% เช่นเดียวกับราชการที่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนไปก่อนหน้านี้ โดยจะมีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันอังคารที...

สนง.คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจร่วมตลาดหลักทรัพย์ฯ เสริมความรู้ด้านตลาดทุนให้รัฐวิสาหกิจก่อนเข้าจดทะเบียน

กรุงเทพฯ--16 มิ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญผู้บริหารรัฐวิสาหกิจร่วมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียน ระหว่างเดือนมิ.ย. - ก.ค. นี้ เผยมีผู้บริหารระดับสูงกว่า 100...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง