ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดสัมมนาเรื่อง สัญญาจ้างแรงงาน และ สารพันปัญหาการว่าจ้าง Employment Contract and Case Study

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ๐๙:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง สัญญาจ้างแรงงาน และ สารพันปัญหาการว่าจ้าง Employment Contract and Case Study

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2550
เวลา 9.00-16.00 น.
โรงแรมเอสซีปาร์ค
เข้าทางซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา)

ปัญหาการว่าจ้างและการทำสัญญาจ้างแรงงาน เป็นปัญหาที่มีการฟ้องศาลแรงงานกลางมากพอสมควร แต่ไม่สำคัญ เท่ากับผู้ถูกฟ้องคือฝ่ายนายจ้าง ทั้งๆ ที่เป็นผู้จัดทำสัญญา กลับเป็นฝ่ายแพ้คดีอย่างน่าเสียดาย ซึ่งปกติแล้ว ฝ่ายร่างสัญญา หรือฝ่ายจัดทำสัญญา จะเป็นฝ่ายได้เปรียบเกือบเสมอ เพราะต้องการสิ่งใดเป็นเครื่องผูกมัดลูกจ้าง ก็สามารถเขียนเป็น เงื่อนไขผูกพันเอาไว้ก่อนได้ คือ เขียนเอาเปรียบลูกจ้างไว้ก่อน เมื่อลูกจ้างจำใจต้องยอมเพราะอยากได้งานทำ หรือเพราะ เหตุอื่นใดก็ตาม เมื่อได้ลงนามในฐานะของคู่สัญญาแล้ว เงื่อนไขตามข้อสัญญาก็จะผูกมัดลูกจ้างให้เป็นไปตามสาระแห่ง สัญญา มีเรื่องแปลกแต่จริงมากมายหลายร้อยคดี ที่ศาลฎีกาตัดสินให้นายจ้างแพ้คดีในเรื่องเกี่ยวกับการว่าจ้างและ การทำสัญญาจ้างแรงงาน ทั้งนี้ ก็เพราะเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง ดังกล่าว

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบุคคล ฝ่ายสรรหาและจ้างงานฝ่ายบัญชีและการเงินหรือผู้บริหารกิจการต่างๆ ก็ตามทำให้ การสั่งการหรือการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว เกิดข้อผิดพลาด ไม่รัดกุมไม่เข้าที่ไม่เข้าท่า นายจ้างเสียหาย ขาดสิทธิทางการ บริหาร และบางครั้งเป็นการผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ดังนั้นจึงควรที่จะมาทำความเข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยว กับปัญหาในการว่าจ้าง และการทำสัญญาจ้างแรงงานโดยละเอียดพิสดารกันสักครั้ง

กำหนดการอบรม
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-16.30
1. สัญญาจ้างแรงงาน เป็นสัญญาต่างตอบแทน
 • ลูกจ้างมาทำงาน นายจ้างต้องตอบแทนโดยการจ่ายค่าจ้างให้ เป็นเรื่องเข้าใจง่าย
 • แต่ลูกจ้างหยุดงาน ลูกจ้างลางาน ทำไมนายจ้างต้องตอบแทน โดยการจ่ายค่าจ้างให้
 • ทำไมลูกจ้างขาดงาน ละทิ้งหน้าที่ ศาลฎีกายังให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างอีก
 • มีเหตุสุดวิสัย น้ำท่วมหนัก ไฟไหม้ ลูกจ้างไม่มาทำงาน ทำไมนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้
 • ทำไมลูกจ้างตกลงรับค่าจ้าง 50% ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ จึงมีผลใช้บังคับได้ (คดีของ บริษัทยูเนียนเท็คซ์ นิตติ้ง จำกัด)
 • ทำไมนายจ้างเลิกกิจการ โดยจ่ายค่าชดเชยให้แล้ว ยังต้องจ่ายค่าจ้างต่ออีก 6 เดือน (คดีขององค์การ อาหารสำเร็จรูป)
 • สั่งพักงานกรรมการลูกจ้างโดยไม่ขออนุญาตศาลแรงงาน มีทางทำได้อย่างไรที่ชอบ (คดีของบริษัทไซมอนแอนด์แอสโซิเอทส์
จำกัด)
2. สัญญาจ้างแรงงาน เป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ
 • ทำสัญญาจ้างด้วยวาจา สัญญาจ้างแรงงานก็สมบูรณ์
 • ไม่ได้ตกลงจ้าง ทำไมจึงกลายเป็นสัญญาจ้างโดยปริยาย มีองค์ประกอบอะไร
 • ถ้าต้องการจ้างชั่วคราว แต่ไม่ทำเป็นหนังสือ กลับกลายเป็นลูกจ้างประจำได้อย่างไร
 • สัญญาจ้างชั่วคราว กับจ้างเป็นประจำต่างกันที่ใด

3. สัญญาจ้างที่มีระยะเวลาการจ้างแน่นอน เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย มีองค์ประกอบอย่างไร

4. เหตุใดนายจ้างจึงมีสิทธิ์นำเอางานประจำ มาทำสัญญาจ้างเป็นช่วงๆ ได้โดยชอบ
5. ประโยชน์ของการทำสัญญาจ้างชั่วคราวเป็นช่วงๆ 7 ประการ มีอะไรบ้าง

6. สัญญาจ้างที่มีเวลาการจ้างแน่นอน ที่ถูกศาลฎีกาตัดสินว่า เป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีระยะเวลาการจ้าง แน่นอน มีลักษณะข้อความในสัญญาอย่างไร

7. หลักในการทำสัญญาจ้างแรงงาน
 • เงื่อนไขในการจ้าง การทดลองงาน ระยะเวลาการจ้าง ลักษณะงานที่ทำ ค่าจ้าง วันเวลาทำงานปกติ
8. สิทธิของนายจ้าง
 • มอบงานให้ลูกจ้างทำ โอนความเป็นนายจ้างให้กิจการอื่น เลิกสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างไร้ฝีมือ เรียกค่า เสียหาย

เมื่อออกจากงานโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า สั่งให้ทำงานและมอบหมายงาน การโยกย้ายสับ เปลี่ยน

หน้าที่ การให้ความดีความชอบ
 • การลงโทษลูกจ้าง
9. หน้าที่ของนายจ้าง
 • จ่ายค่าจ้าง บอกกล่าวล่วงหน้าในการเลิกสัญญาจ้าง เหตุที่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 5 ประการ ออกใบ สำคัญ

แสดงการทำ งาน (แม้ลูกจ้างถูกไล่ออก นายจ้างก็ต้องออกหนังสือรับรองการทำงานให้) จ่ายค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้าง

10. สัญญาห้ามลูกจ้างไปทำงานกับธุรกิจคู่แข่งขันหลังออกจากงาน ศาลฎีกาให้มีผลใช้บังคับได้

11. การจ่ายค่าจ้างตามผลงานศาลฎีกาให้เป็นจ้างแรงงาน
12. บรรณาธิการข่าว ศาลฎีกาให้เป็นจ้างทำของ

13. ทำงานอิสระ แต่อยู่ภายใต้ระเบียบของนายจ้าง ศาลฎีกาตัดสินให้เป็นจ้างแรงงาน

14. นายจ้างมอบให้ตัวแทนไปว่าจ้างคนงาน ตัวแทนไม่จ่ายค่าจ้าง ศาลฎีกาตัดสินให้นายจ้างต้องจ่ายซ้ำ

15. สัญญาจ้าง ทำขัดกฎหมายว่าด้วยศาลแรงงานได้ แต่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานไม่ได้ 16. ตัวแทนขายประกันชีวิต ศาลฎีกาตัดสินไม่ใช่ลูกจ้าง

17. แม้จ่ายค่าจ้างตามผลสำเร็จของงาน แต่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา เป็นจ้างแรงงาน

18. กรรมการบริษัท ศาลฎีกาตัดสินว่ามิใช่ลูกจ้างบริษัท
19. ผู้ว่าจ้าง มิใช่นายจ้างของลูกจ้างผู้รับเหมา

20. ว่าจ้างปลูกสร้างบ้าน ศาลฎีกาตัดสินเป็นการจ้างแรงงานได้ ถ้าตกลงจ้างกันไม่ดี

21. ช่างตัดผม ศาลฎีกาตัดสินมิใช่ลูกจ้าง
22. สัญญาจ้างสิ้นสุด โดยลูกจ้างทำงานต่อมา ศาลฎีกาถือว่าเป็นลูกจ้างประจำ

23. นายจ้างเสนอสัญญาใหม่ให้ลูกจ้างลงนาม ลูกจ้างไม่ลงนาม ศาลฎีกาถือว่าลูกจ้างสละสิทธิ์ที่จะทำงาน มีผลเท่ากับลาออก

24. นายจ้างเดิม โอนลูกจ้างไปทำงานบริษัทอื่น ลูกจ้างไม่ยินยอม ศาลฎีกาถือว่า เป็นการเลิกจ้าง ที่ ต้องจ่ายค่าชดเชย

25. นายจ้างรายแรก โอนลูกจ้างไปให้นายจ้างรายที่สอง ลูกจ้างต้องลง ต่อมานายจ้างที่สอง ขอ

โอนกลับไปให้นายจ้างแรก ลูกจ้างไม่ตกลง ศาลฎีกาถือเป็นการเลิกจ้างที่ต้องจ่ายค่าชดเชย

เช่นเดียวกัน
26. การไม่ขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้าง ศาลฎีกาไม่ถือเป็นการละเมิดต่อลูกจ้าง
27. ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้ค่าจ้างในระหว่างนัดหยุดงาน
28. ลูกจ้างทำงานไม่ได้ตามเป้าหมาย ศาลฎีกาตัดสินให้มีสิทธิได้ค่าจ้างเต็ม

29. สิทธิประโยชน์อื่นที่เกินกฎหมาย ศาลฎีกาตัดสินให้นายจ้างกำหนดหลักเกณฑ์จ่าย

หรือไม่จ่ายอย่างไรก็ได้

30. แม้ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ และได้ชำระบางส่วนแล้ว ศาลฎีกาก็อาจตัดสินให้ไม่ต้องชำระ

หนี้ได้ ถ้ามีเหตุผลที่ปราศจากมูลหนี้เดิม

31. ประเด็นที่ทำให้สัญญาจ้างทำของ กลายเป็นสัญญาจ้างแรงงาน ศาลฎีกาว่ามีปัจจัยใดเป็นเครื่องบ่งชี้

32. ถาม – ตอบปัญหาที่สงสัย
วิทยากร
อ.รุ่งเรือง บุตรประคนธ์
 • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน
 • อาจารย์สอนปริญญาโทในวิชากฎหมายแรงงาน และคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงาน
 • ผู้ศึกษาค้นคว้าคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานมามากกว่า 35,000 คดี
 • ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและกฎหมายแรงงานให้แก่กิจการภาคเอกชน
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อหลักสูตร ต่อท่าน
ท่านละ 2,800 บาท + ภาษี 7 % =2,996 บาท

กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3030704238 บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอยสามวา 29

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510
วิธีการสำรองที่นั่ง
 • โทรสำรองที่นั่ง ที่ โทร.0-29062211-2
 • แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29062127,029062231 แผนที่สถานที่อบรม ใบสมัครอบรม
 • E-mail: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
วิธีการชำระเงิน
เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ

โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรา กม.10

เลขที่บัญชี 142-3-00534-2 แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส และชื่อบริษัท
ไปที่ 0-29062231, 0-29062127
การแจ้งยกเลิกการอบรม

ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น

กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วัน หากไม่แจ้งตามกำหนด
ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเอกสาร เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วาโซ่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง สัญญาจ้างแรงงาน และสารพันปัญหาการว่าจ้าง

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--วาโซ่ เทรนนิ่ง ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง สัญญาจ้างแรงงาน และสารพันปัญหาการว่าจ้าง Employment Contract and Case Study วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2549 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมรอยัลปรินซ์เซสหลานหลวง ถ.หลานหลวง ปัญหาการว่าจ้างและการทำสัญญาจ...

วาโซ่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง เทคนิคการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ Techniques For Closing The Sale

กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--วาโซ่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ วาเซ่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง เทคนิคการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ Techniques For Closing The Sale ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2548 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง "ถ้า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง