ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

งานพบปะสื่อมวลชนการประชุมวิชาการชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ๐๔:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

งานพบปะสื่อมวลชนประชุมวิชาการชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2550   ว่าด้วยเรื่อง “คุณูปการของพระพุทธศาสนาที่มีต่อธรรมมาภิบาล และ การพัฒนา”

พระธรรมโกศาจารย์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ประธานคณะกรรมการ การจัดประชุมวิชาการชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 4 พร้อมด้วย พระดร.ที.ธรรมรัตนะ รองประธานคณะกรรมการจัดงานฯจากประเทศฝรั่งเศส พระอาจารย์ ซือ เช็ง แห่งสมาคมพุทธศาสนาจากประเทศจีน เลแมน ทัตคณะกรรมการจัดงานฯจากประเทศเวียตนาม และ พระอาจารย์ ดร. คำหมาย ธรรมสามิ แห่งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ร่วมแถลงข่าวในงานพบปะสื่อมวลชน   ณ โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ

ในโอกาสจัดการประชุมวิชาการชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2550 ว่าด้วยเรื่อง “คุณูปการของพระพุทธศาสนาที่มีต่อธรรมมาภิบาล และ การพัฒนา “ ณ หอประชุมพุทธมณฑล นครปฐม และ ศูนย์การประชุมสหประชาติชาติ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2550

พระธรรมโกศาจารย์ ได้แถลงว่า วิสาขบูชาปี 2550 เป็นอีกวาระหนึ่งที่ประเทศไทย และพุทธศาสนิกชนขาวไทยได้มีโอกาสรำลึกถึงวันสำคัญนี้ อีกทั้ง มีการจัดประชุมทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติที่มีชาวพุทธจากทั่วโลกกว่า 60 ประเทศ เข้าร่วมทำกิจกรรมจำนวนนับพัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และเป็นโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยแพร่ธรรมเพื่อสร้างความเจริญให้กับพระพุทธศาสนาต่อๆไปในอนาคต นับว่าเป็นการน้อมถวายปฏิบัติบูชาร่วมกันต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า

การจัดงานวิสาขบูชาโลก ในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับมอบหมายในการเป็นผู้ดำเนินการจัดงานเฉลิมฉลองอีกวาระหนึ่ง นับว่าเป็นความพยายามของทุกฝ่าย ทุกองค์กรที่จะแสดงถึงความร่วมมืออันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความประทับใจในอัธยาศัยไมตรีในความเป็นไทย และในความเป็นพุทธศาสนิกชนที่น้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติชอบให้ได้ประจักษ์ต่อนานาชาติ

พระดร.ที.ธรรมรัตนะ รองประธานคณะกรรมการจัดงานฯจากประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า ในนามพุทธศาสนิกชนในประเทศฝรั่งเศส รู้สึกยินดีกับรัฐบาลไทยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในความพยายามอุตสาหะที่ได้จัดงานวันวิสาขบูชาโลก ขึ้นในประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 26-29 พ.ค. ศกนี้ ซึ่งเป็นการรำลึกถึง วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาอีกด้วย

ในทางพระพุทธศาสนา ถือว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก สำคัญต่อสังคม เพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน ในหัวข้อการประชุม เรื่อง “พระพุทธศาสนากับธรรมภิบาลและการพัฒนา” ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน เพื่อที่จะหาหนทางในการขจัดความขัดแย้งทางเชื่อชาติและศาสนา และความรุนแรง ความยากจน และความไม่ยุติธรรมทางสังคม โดยการสร้างสังคมที่น่าอยู่

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสถาปนาพระพุทธศาสน ได้ทรงแสดงพระธรรมด้วยเมตตาอันไม่มีที่สิ้นสุด ไม่เฉพาะในหมู่ของพระราชา กษัตริย์ หรือคนชั้นสูง แต่ยังแผ่ไปสู่ประชาชนผู้ยากไร้และไม่มีที่พึ่ง พระพุทธองค์ต่อต้านการแบ่งแยกทุกรูปแบบ และเสริมสร้างสังคมที่ให้ความยุติธรรม ประชาธิปไตย อัสรภาพ ที่ทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุข

พระพุทธองค์ ได้ประกาศหนทางแห่งพัฒนาการทางจิตวิญญาณ ที่เปิดกว้างสำหรับชนทุกหมู่เหล่าเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต เมื่อสันติภาพถูกคุกคาม พระองค์ก็ทรงสอนหลักการปกครองรัฐด้วยขันติธรรมแก่พระเจ้า

จักพรรดิอย่างสมบูรณ์ พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับสังคมและความเจริญด้านจิตวิญญาณ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ในกาปกครองประเทศชาติ และทรงสอนผู้นำประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาและการปกครอง เพราะฉะนั้น จึงหวังว่า ผู้นำชาวพุทธที่มาร่วมกันในการประชุมครั้งนี้ จะได้มีโอกาสสนทนา และช่วยกันหาแนวทางที่ดีเพื่อ สันติภาพที่ยั่งยืนและเพื่อความปลอดภัยของมวลมนุษยชาติ ต่อไป

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   การประชุมวิชาการชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 4
ลักขณา จำปา มือถือ 084 –1111 208
นิภาพร   ดวงกุลสา, มาลี   จิระเรืองฤทธิ์
โทร.02-375-2674-5, 02-377-0127-8   โทรสาร 02-375-2670
Email : lucky@lcom.co.th; luckychamp@hotmail.com; aluckychamp@yahoo.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดงานวิสาขบูชาโลก

ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล รศ.ดร.นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองผู้ว่าราชการ...

โครงการผลิตภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง"ประวัติพระพุทธเจ้า"(The Life of Buddha)

กลุ่มธรรมะการ์ตูน ๘๐ พรรษามหาราช ซึ่งมีท่านว.วชิรเมธีเป็นประธานกรรมการ ได้สนับสนุนโครงการภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง “ประวัติพระพุทธเจ้า” (The Life of Buddha) และมีมหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ เป็นภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง