ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สนช. ร่วม วศ. ผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาจาก "หิ้ง" สู่ "ห้าง" แนะเอกชนให้ความสำคัญ "ทรัพย์สินทางปัญญา"

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๑:๐๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าว “การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สบู่นมแพะ มะนาวผง และดอกไม้เซรามิก   สู่ตลาดโลก” พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ บริษัท ไทยเพียวอะกริคัลเจอร์ ฟูดส์ จำกัด บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ศิระลำปาง จำกัด เพื่อนำเสนอแนวทางความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีของ วศ. สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ สนช. ตลอดจนเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากงานวิจัยออกสู่ตลาดสากล

ดร. ประวิช รัตนเพียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ปัจจุบันการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ เพราะการจะใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาของประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดนั้น ย่อมต้องอาศัยระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นเลิศ ทั้งนี้ สนช. และ วศ. จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นธุรกิจนวัตกรรม ผ่านระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพันธมิตรต่างๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาและสามารถนำไปใช้เป็นทรัพยากรในการเสริมสร้างความรู้ใหม่ได้ต่อไป ทำให้เกิดการสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและทำให้ศักยภาพในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น”

ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญานี้ สนช. ได้ประสานความร่วมมือกับ วศ. เพื่อนำผลงานวิจัยของ วศ. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน เพื่อให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง สนช. ได้สรรหาและติดต่อประสานงานกับบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพ ที่จะสามารถเข้ามารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ วศ. เพื่อนำไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกสู่ตลาด ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยจะมีการจ่ายค่าถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือค่าใช้สิทธิให้กับ วศ. และประสานความร่วมมือในระยะยาวในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด เพื่อให้ธุรกิจนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดังกล่าวมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้”

นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า “ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นในด้านการผลิตหรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือแม้แต่การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ดังนั้น สนช. จึงให้ความสำคัญสูงต่อหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Management, IPM) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเหรียญอีกด้านหนึ่งในการดำเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรม และปัจจุบัน เราสามารถให้บริการอย่างครบวงจรในการนำเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยครอบคลุมบริการต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษาในการทำรายได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้คำแนะนำเรื่องการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้าง/ปรับปรุง IP Portfolio ในระดับองค์กร บริการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อใช้ในการต่อรองทางธุรกิจ การใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ และหาผู้ร่วมลงทุนในการทรัพย์สินทางปัญญาไปประกอบธุรกิจต่อไป”

โครงการที่จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเป็นโครงการนวัตกรรมในครั้งนี้ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

(1)       โครงการเทคโนโลยีการผลิตมะนาวผงโดยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย โดยจะถ่ายทอดให้แก่ บริษัท ไทยเพียวอะกริคัลเจอร์ ฟูดส์ จำกัด

(2)       โครงการเทคโนโลยีการผลิตสบู่นมแพะ โดยจะถ่ายทอดให้แก่ บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

(3)       โครงการเทคโนโลยีการผลิตดอกไม้เซรามิก โดยจะถ่ายทอดให้แก่ บริษัท ศิระลำปาง จำกัด

เกี่ยวกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

“สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 โดยให้เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบบริหารงานที่เป็นอิสระจากระบบราชการ และดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ “คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ” โดยมีพันธกิจในการดำเนินการและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของประเทศในเชิงระบบ ทั้งในด้านการปรับปรุงและบุกเบิก เพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการดำเนินงานด้านโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ และโครงการนวัตกรรมเชิงความรู้ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของประเทศ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การสร้างให้เกิด “ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ” ขึ้นโดยเร็ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
คุณอาศยา ศิริเอาทารย์         โทร 0-2644-6000 ต่อ 123       อีเมล์: asaya@nia.or.th
บริษัท เอพีพีอาร์ มีเดีย จำกัด
พัชราวดี สุทธิภูล                 โทร 0-2655-6633 /0-1817-7094       อีเมล์: patcharawadee@apprmedia.com
บุษกร ศรีสงเคราะห์             โทร 0-2655-6633 /0-1911-0931       อีเมล์: busakorn@apprmedia.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วว. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548 ดังนี้ ลำดับ หลักสูตร วัน-เวลา-สถานที่ 1 กลยุทธ์การบริการมืออาชีพ วันที่ 7 ก.พ. 2548 / ...

สนช.ร่วมกับ บ.เครือสหพัฒน์ฯ เปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากเกสรบัวหลวงด้วยเทคโนโลยีระดับนาโน

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยาทางเคมี (PERCH) บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิ...

วว. จับมือ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณทิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก หวังสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นคลังสมองชาติ ช่วยพัฒนาวงการศึกษาไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง