ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 4 และงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 34

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๖:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์เผยแพร่สู่สาธารณชน และโครงการนักเขียนพบผู้อ่าน   (วันที่ 6 เมษายน 2549)อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมต้นฉบับเรื่องวิทยาศาสตร์สำหรับการพิมพ์"เสวนา "วิทยาศาสตร์แนวไหน?   โดนใจสำนักพิมพ์"ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ   ครั้งที่   4

และงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 34 เวลา   08.00 – 17.00 น.   ณ   ห้อง   Meeting   Room 4   ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย   สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมสนับสนุนโดย   มูลนิธิดำรง   ลัทธพิพัฒน์

หลักการและเหตุผล

ชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.)   สังกัดสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยบรมราชูปถัมภ์   เกิดขึ้นจากการรวมตัวของบุคคล 3   กลุ่มหลัก คือ นักเขียน   นักวิทยาศาสตร์   และผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์   โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่เรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน     อันจะนำตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   และการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า   หรือีกนัยหนึ่งเป็นการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ประชาชนคนไทยอย่างแพร่หลาย     และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในแบบอย่างที่สมบูรณ์สืบไป

เพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ดังกล่าว   ชมรม   นจวท. ได้จัดทำโครงการต่าง ๆ ในแต่ละปี ซึ่งโครงการเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์เผยแพร่ต่อสาธารณชนและโครงการนักเขียนพบผู้อ่าน   เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้   ดังนั้นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 4   และงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ   ครั้งที่ 34   (จัดในระหว่างวันที่   29   มีนาคม – 9   เมษายน   2549)   ณ   ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์     ชมรม   นจวท.   ได้ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   และมูลนิธิดำรง ลัทธพิพัฒน์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง "การเตรียมต้นฉบับเรื่องวิทยาศาสตร์สำหรับการพิมพ์" นั้น และได้จัดโครงการ เสวนานักเขียนพบผู้อ่าน   ในหัวข้อเรื่อง "เรื่องวิทยาศาสตร์แนวไหน?   โดนใจสำนักพิมพ์"   ขึ้น     ในวันที่   6   เมษายน   2549   เวลา   0.800 – 17.00 น.   ณ   ห้อง Meeting   Room 4   ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วัตถุประสงค์
1.       เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
2.       เพื่อฝึกทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์
3.       เพื่อเรียนรู้หลักในการเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์
4.       เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
5.       เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเขียนและผู้อ่าน
6.       เพื่อให้มีเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่เรื่องทางวิทยาศาสตร์
7.       เพื่อสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ประชาชน

8.       เพื่อให้เกิดความรู้   ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

กลุ่มเป้าหมาย
1.       ครู -   อาจารย์
2.       นิสิต -   นักศึกษา
3.       ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
เปิดรับผู้เข่าร่วมอบรมประมาณ   100   คน     ค่าใช้จ่ายในการอบรม   คนละ   300   บาท
วิธีดำเนินงาน
1. ประสานงานจัดหาวิทยากรสำหรับจัดอบรมและเสวนา

2. แจ้งข้อมูลไปหน่วยงานราชการและภาคเอกชน   เช่น   สถาบันการศึกษา   บริษัทต่าง ๆ   รวมทั้งสมาชิก

3. ทำการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ   ที่เห็นว่าเหมาะสมลักษณะการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ   มีดังนี้

 •     แบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่ม
 •     วิทยากรจะบรรยาย   อธิบายทฤษฎีการเขียนในลักษณะต่าง ๆ   เช่น   เรื่องสั้น   นวนิยาย   เขียนกลอน   การเขียนเรื่องสำหรับเด็กและเยาวชน   สารคดี   บทความ   การเขียนข่าว (วิทยากรจะเป็นนักเขียนระดับมืออาชีพ)
 •     ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ
 •     ซักถามและประเมินผล
 •     ให้ผู้รับการอบรมส่งผล     เพื่อให้บรรณาธิการพิจารณาและเผยแพร่โครงการนักเขียนพบผู้อ่าน
 •     จัดวิทยากรที่เป็นนักเขียนมืออาชีพมาเสวนาตามหัวข้อที่ตั้งไว้
 •     ให้นักเขียนที่เป็นมือสมัครเล่นได้ซักถามปัญหาสิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ
 •     ความรู้และประสบการณ์ในการเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์
 •     รู้เทคนิคการเขียนเรื่องต่าง ๆ
 •     เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม
 •     เกียรติบัตรการเข้ารับการอบรม   1   ฉบับ
 •     อาหารว่างและเครื่องดื่ม   2   มื้อ

งบประมาณ     ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ   30,000   บาท   ระยะเวลาจัดอบรมและเสวนา   1   วัน จัดอบรมในวันที่   6   เมษายน 2549   ณ   ห้อง Meeting   Room 4   ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโปรดแจ้งความจำนงได้ที่   เลขานุการชมรมฯ   มือถือ   01-627-7895     และค่าอบรม   300   บาท (จ่ายชำระค่าอบรมที่หน้างาน)     ท่านสามารถนำต้นฉบับงานเขียนมาขอคำแนะนำจากนักเขียนมืออาชีพได้

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเตรียมต้นฉบับเรื่องวิทยาศาสตร์สำหรับการพิมพ์วันที่   6   เมษายน   2549 จัดโดย   ชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.)ภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการ
08.00 – 0.900 น.     ลงทะเบียน / รับเอกสาร
09.00 – 09.30 น.     ประธาน   นจวท. กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

0.930 – 12.00 น.           เสวนานักเขียนพบผู้อ่าน "เรื่องวิทยาศาสตร์แนวไหน?   โดนใจสำนักพิมพ์" วิทยากร :   บรรณาธิการจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ

?   นายวรพันธ์   โลกิตสถาพร       บรรณาธิการ   สำนักพิมพ์สถาพร
? นายสุวัฒน์   อัศวไชยชาญ       บรรณาธิการ   สำนักพิมพ์สารคดี
?   นายวิริยะ   สิริสิงห             บรรณาธิการ   สำนักพิมพ์ชมรมเด็กและนักเขียน
?   รศ.วีรวัฒน์   กนกนุเคราะห์       นักเขียนเรื่องทางวิทยาศาสตร์
? ไพรัตน์   พงศ์พานิชย์             ผู้ช่วยบรรณาธิการ   หนังสือพิมพ์มติชน
ผู้ดำเนินรายการ   :   ชัยวัฒน์   ศีตะจิตต์
(รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม)
12.00 – 13.00 น.       พัก / อาหารกลางวัน

3.00 – 15.00 น. ?   การอบรมเชิงปฏิบัติการ :   "การเตรียมต้นฉบับเรื่องวิทยาศาสตร์สำหรับการพิมพ์"

?   แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเขียนมืออาชีพ   มือใหม่   ตัวแทนสำนักพิมพ์ โดยมี "โบตั๋น"   ศิลปินแห่งชาติ   และนักเขียนรับเชิญผู้ชนะเลิศนิยายวิทยาศาสตร์รางวัล "จันตรี   ศิริบุญรอด"

?   ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเขียนเค้าโครงเรื่องทางวิทยาศาสตร์
15.00 – 15.30 น.             พัก / รับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.45 น.             วิจารณ์ผลงานของผู้เข้าฝึกอบรม   โดยนักเขียนมืออาชีพ
16.45 – 17.00 น.       ปิดงาน

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโปรดแจ้งความจำนงได้ที่   เลขานุการชมรมฯ   มือถือ   01-627-7895 และค่าอบรม   300   บาท (จ่ายชำระค่าอบรมที่หน้างาน)     ท่านสามารถนำต้นฉบับงานเขียนมาขอคำแนะนำจากนักเขียนมืออาชีพได้

นายบำรุง   ไตรมนตรี   ประธานชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.)   แจ้งว่า   ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ท่านวิทยากรและท่านผู้เข้าร่วมรับการอบรมทุกท่านได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมต้นฉบับเรื่องวิทยาศาสตร์สำหรับการพิมพ์" และเสวนานักเขียนพบผู้อ่านเรื่อง "วิทยาศาสตร์แบบไหน?   โดนใจสำนักพิมพ์"

ชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์   มีชื่อย่อว่า   นจวท.   เป็นองค์ภายใต้สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   มีกำเนิดมา   25   ปีแล้ว   โดยการรวมตัวของกลุ่มบุคคล   3   กลุ่ม คือ นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์   นักเขียนนักสื่อสารมวลชนด้านวิทยาศาสตร์     และผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์     มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประชาชนได้มีความรู้         และมีทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์           ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสูงมาก   ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในภาคอุตสาหรรม     การเพิ่มผลผลิต   การทหาร   การแพทย์     การสาธารณสุข   การคมนาคมและสื่อสาร   รวมทั้งการป้องกันประเทศ

ความสำคัญทางวิทยาศาสตร์นับวันแต่จะมากยิ่งขึ้น มิใช่ต่อมนุษย์ทุกคนเท่านั้น   วิทยาศาสตร์ได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทสูงยิ่งต่อสังคม       เพราะถือว่าเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในเชิงเศรษฐกิจอีกด้วย   กล่าวคือ ประเทศที่มีการพัฒนาสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีย่อมมีเศรษฐกิจที่มั่นคง     ดังคำกล่าวของ นายดำรง   ลัทธพิพัฒน์   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   ที่กล่าวว่า   "ผู้ใดครองเทคโนโลยี   ผู้นั้นครองอำนาจ   ผู้ใดครองเทคโนโลยี   ผู้นั้นครองเศรษฐกิจ"   ซึ่งชมรม นจวท.ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากมูลนิธิดำรง   ลัทธพิพัฒน์   ให้มาจัดกิจกรรมในวันนี้

ในฐานะประธานชมรม   นจวท.   คนปัจจุบัน   ผมตั้งความหวังว่าในปี   2549   ซึ่งเป็นปีแห่งการบุกงานและสร้างความตระหนัก ในการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง     โดยมีโครงการที่เตรียมไว้และกำลังดำเนินการอยู่ประกอบด้วย

? การบรรยายวิทยาศาสตร์ตามกระแสเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ   หรือที่ว่าเป็นข่าวตามกระแสในช่วงเวลานั้น ๆ ให้กับประชาชนทั่วไป   ดังเช่น   การจัดเสวนาวิทยาศาสตร์ตามกระแสเรื่อง "วิทยาศาสตร์แดจังกึม"   ซึ่งจัดที่คณะวิทยาศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปแล้วเมื่อวันที่ 9   กุมภาพันธ์ 2549   ที่ผ่านมา

?   โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร   เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมทางภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์ของคนไทยที่น่ารู้ตามภูมิภาคต่าง ๆ   โดยจะมีการจัดนำสมาชิกและสื่อมวลชนไปยังสถานที่นั้น ๆ   เพื่อศึกษาและหาข้อมูลนำมาเผยแพร่ให้เกิดการต่อยอดทางนวัตกรรม     ซึ่งคงจะดำเนินการได้ในเร็ว ๆ นี้

?   โครงการผลิตหนังสือชุดสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ไทย   ได้ทำออกมาแล้ว   2   เล่ม   เล่มแรก   คือ ยอดนักวิทยาศาสตร์   ดร.วิโรจน์   ตันตราภรณ์"     และเล่มที่ 2   เพิ่งจะออกสู่ร้านหนังสือแล้ว คือ "ยอดวิศวกรนักพัฒนา   ดร.พีรศักดิ์   สุนทโรสถ"     เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจทำสำหรับเยาวชนอ่านเพื่อเป็นแบบอย่างว่า   ประเทศไทยก็มีนักวิทยาศาสตร์เก่ง ๆ   มีผลงานระดับนานาชาติที่อ่านแล้วจะได้มีความอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์       เพื่อที่ประเทศไทยจะได้มี นักวิทยาศาสตร์มาก ๆ   จะได้ช่วยกันพัฒนาประเทศของเรา     ผมพยายามจะผลิตสื่อในลักษณะนี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง     เพื่อให้สังคมได้เกิดความตระหนักในด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

ส่วนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง "การเตรียมต้นฉบับสำหรับการพิมพ์"ซึ่งจัดในครั้งนี้     เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น     เป็นการฝึกทักษะให้แก่นักเขียนเรื่องทางวิทยาศาสตร์     ซึ่งประเทศไทยเรายังขาดแคลนข่าวสารข้อมูลหรือข้อเขียนทางวิทยาศาสตร์ในสื่อสิ่งพิมพ์อยู่มาก     ทั้ง ๆ ที่ยุคนี้เป็นยุควิทยาศาสตร์

เรื่องราวต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์มีอีกมากมายที่ผู้คนในสังคม   ยังไม่ได้มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้วิทยาศาสตร์เหล่านี้ถูกค้นพบเพิ่มขึ้นในแต่ละวันอย่างไม่รู้จักจบสิ้น   ความรู้เหล่านี้     หากได้รับการขัดเกลาให้เข้าใจง่าย     อ่านสนุก     อ่านแล้วมีความสุข   กระตุ้นให้ผู้คนเกิดความอยากรู้อยากเห็น     เหมือนกับการรับรู้จากความบันเทิงด้านอื่น ๆ   จะเป็นคุณอนันต์ต่อประชาชน   สังคมและประเทศชาติในที่สุด

ชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.)   จะพยายามดำเนินกิจกรรมร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และสื่อมวลชน     ที่จะทำให้มีการพัฒนาหรือสร้างสรรค์วิธีการหรือกระบวนการถ่ายทอดความรู้     ความคิด     ความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลในแง่วิทยาศาสตร์ไปสู่ประชาชนให้มากขึ้น     และเพียงพอที่จะกระตุ้นความเป็นวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ให้จงได้       ขอให้ทุกท่านมาเป็นแนวร่วมกับพวกเรา     ขอต้อนรับท่านทั้งหลายและขอขอบคุณวิทยากรและมูลนิธิดำรง     ลัทธพิพัฒน์   มา   ณ   โอกาสนี้


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ "การบูรณาการความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย"

กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--สำนักหอสมุดแห่งชาติ เน้นด้านทัศนศิลป์ในการเรียนการสอนและการส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 30-31 มี.ค. ศกนี้หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 มี.ค. 2549 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 34 และงานมหกรรมหนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 4 ป...

การประชุมระดมความคิดเพื่อเสนอผลงานวิจัย "การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย"

กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ นายกำจัด มงคลกุล อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 ปี (2547-2556) นั้น มีกลยุทธ์หลักอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง