ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สมเด็จพระเทพฯ ทรงแนะต้องพัฒนาการบริหารวิทย์ให้ทันกับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๓:๔๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ต.ค.--วทท.

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานสัปดาห์วิทย์ ตรัสวิทย์และเทคโนโลยีเป็นตัวการทำให้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีบางอย่างมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์ ทรงแนะพัฒนาการบริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมทั้งทรงฟังบรรยายแนวคิดการเดินทางข้ามเวลาจากนักวิทย์อังกฤษ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2548 ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมนานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ดร.ประวิช รัตนเพียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ศ.ไพรัช ธัชยพงษ์ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะฯเฝ้ารับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานว่า วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรานำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน เช่น โภชนาการ เกษตรกรรม สาธารณสุข สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ส่งผลให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสะดวกสบาย ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้น ทั้งสองสิ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีบางอย่างมีคุณอนันต์ แต่ก็มีโทษมหันต์หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี

"เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเราเอง ทั้งต้องพัฒนาความสามารถด้านการบริหารให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างฉับไว การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกก็เป็นภารกิจสำคัญ ประเทศที่กำลังพัฒนาจะได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ภายใต้กติกาที่เป็นธรรมและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศนั้นๆ" พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานว่า ในปี 2548 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น ภายใต้แนวคิด "วิทยาศาสตร์คือความรู้สู่ความสำเร็จ" โดยในอดีตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชากรในประเทศ ดังนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   จึงจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ และเพื่อให้เยาวชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นความรู้วิทยาการใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานโล่แก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นได้แก่ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน และ ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้แก่ รศ.ดร.สุกิจ ลิมปิจำนงค์ ผศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น และ ผศ.ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย พร้อมทั้งพระราชทานโล่แก่นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา จากนั้นได้ประทับฟังบรรยายเรื่อง "หลุมดำ รูหนอนและการเดินทางข้ามเวลา" (Black Hole, Worm Hole and Time Travel) ประมาณ 40 นาที ซึ่งบรรยายโดย ดร.จิม อัล-คาลิลิ (Dr.Jim Al-Khalili) จากมหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ (University of Surrey) สหราชอาณาจักร ทั้งนี้การบรรยายดังกล่าวเป็นการแสดงแนวคิดอันน่ามหัศจรรย์ของฟิสิกส์ยุคใหม่ ที่ได้รับอิทธิพลจากผลงานของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) และถือเป็นการฉลองปีฟิสิกส์โลกและ 100 ปีแห่งค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพด้วย

ดร.อัล-คาลิลิ กล่าวว่า การเดินทางข้ามเวลาจะเป็นไปได้หรือไม่ต้องทำความเข้าใจพื้นฐานทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เสียก่อน ให้ความเห็นว่าการเดินทางข้ามเวลาสู่อนาคตนั้นเป็นไปได้ โดยได้ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ twin paradox ที่แฝดคนหนึ่งได้เดินทางไปกับยานอวกาศซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้แสง ในขณะที่แฝดอีกคนยังอาศัยอยู่ในโลก เมื่อเวลาผ่านไปจะพบว่าเวลาของแฝดที่เดินทางไปกับยานอวกาศช้ากว่าแฝดที่อยู่บนโลก เมื่อแฝดในยานอวกาศเดินทางกลับก็เป็นการเดินทางสู่โลกอนาคตของแฝดอีกคนนั่นเอง

อย่างไรก็ดี ดร.อัล-คาลิลิให้ความเห็นว่าการเดินทางข้ามเวลาไปสู่อดีตนั้นยังเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และจำเป็นต้องมีทฤษฎีใหม่ที่จะมารองรับ โดยได้แนะว่าควรกลับไปพิจารณาที่พื้นฐานของกลศาสตร์ยุคใหม่ที่รวมเอาศาสตรด้านกลศาสตร์ควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเข้าด้วยกัน ซึ่งจะกลายเป็นศาสตร์ใหม่ที่เรียกว่าทฤษฎีแรงโน้มถ่วงควอนตัม(Quantum Gravity) หลังจากประทับฟังการบรรยายเสร็จสิ้น สมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไทย"และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐและเอกชน   ทั้งนี้ทรงสนพระทัยการจัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด พร้อมทั้งมอบพระราชดำริว่าควรจะจัดให้ E-Learning ที่เยาวชนจะสามารถเข้ามาศึกษาวิทยาศาสตร์ได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ถวายหุ่นยนต์แมวน้ำPAROซึ่งใช้บำบัดผู้ป่วยในสถานพยาบาลและบำบัดผู้สูงอายุในสถานพักฟื้นคนชรา

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2548 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-28 ส.ค. เวลา 09.00-21.00 น. บริเวณฮอลล์ 1-4 ณ ศูนย์การแสดงและการประชุมนานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น.ของวันที่ 23 - 28   ส.ค. 2548   ที่ผ่านมา--จบ--


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กบข.ปลื้มไตรมาสแรกฉลุย สร้างผลตอบแทนให้สมาชิกได้สูงถึงร้อยละ 6.40 ชนะเงินเฟ้อ

กบข. แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2549 โชว์ตัวเลขสะสมย้อนหลัง 12 เดือน คิดเป็นผลตอบแทนกระจายให้สมาชิกร้อยละ 6.40 สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับร้อยละ 5.27 อันเป็นผลจากการปรับพอร์ตการลงทุนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดเงินตลาดทุน นายวิสิฐ ตันติสุนทร...

"ไอน้ำ-เกิร์ลลี่ เบอร์รี่" เชิญชวนประชาชนเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2548

กรุงเทพฯ--11 มี.ค.--อาร์.เอส.โปรโมชั่น "ไอน้ำ-เกิร์ลลี่ เบอร์รี่" เชิญชวนประชาชนเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2548 รณรงค์ใส่เสื้อสีม่วง เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ 30 มี.ค.-7 เม.ย. ณ สวมอัมพร เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง สำหรับงานรื่นเริงการกุศลที่ยิ่งใหญ่ระดับ...

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด เปิดรับคำขอกู้สามัญได้ตั้งแต่บัดนี้

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ตามที่ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด งดรับคำขอกู้สามัญเพื่อเปลี่ยนแปลงระเบียบคำขอกู้สามัญ นั้น ขณะนี้การเปลี่ยนแปลงระเบียบคำขอกู้สามัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเปิดรับคำขอกู้ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ เป็...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง