ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สป.เสนอ 5 เกณฑ์ เสริมศักยภาพแผน 9 ย้ำต้องประยุกต์ "ศก.พอเพียง"สู่ปฏิบัติจริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๕:๕๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--สป.

สภาที่ปรึกษาฯ ประเมินผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 9 (2545 – 2549) ระบุควรมุ่งเสริมสร้างฐานรากของสังคมให้เข้มแข็ง   และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เข้าสู่สภาวะสมดุลและยั่งยืน โดยควรนำ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของแผนฯ 9 มาใช้อย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมในแต่ละยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเกิดผลสัมฤทธิในภาคปฏิบัติจริง

สภาที่ปรึกษาฯ ได้จัดส่งความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ "ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9" ตามที่ คณะทำงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (2545 – 2549) และยกร่างความเห็นและข้อเสนอแนะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (2550 – 2554) ได้นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ หลังจากได้มีการประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   และการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักคิด ภาคประชาชน ในประเด็นเกี่ยวกับ สถานการณ์ภาคเศรษฐกิจ และบทบาทของภาครัฐ นโยบายและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคน การมีส่วนร่วมของประชาชน ความเข้มแข็งของชุมชน และการขับเคลื่อน "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

โดยความเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับในช่วงเวลาที่เหลือของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (2545 – 2549) ที่สภาที่ปรึกษาฯ ได้ประมวลและสังเคราะห์ผลสรุปประเด็นสำคัญได้ 5 เรื่อง ประกอบด้วย

1. ด้านการประยุกต์ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปสู่การปฏิบัติในทุกยุทธศาสตร์ โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9   ได้อัญเชิญแนวปฏิบัติของเศรษฐกิจพอเพียงตามพะราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการพัฒนา โดยมุ่งเสริมสร้างฐานรากของสังคมให้เข้มแข็ง และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เข้าสู่ภาวะสมดุลและยั่งยืน แต่จากการติดตามประเมินผลการพัฒนาในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 พบว่ายังขาดการแปลงแผนและการประยุก๖ใช้หลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" อย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว

ดังนั้น ในระยะเวลาที่เหลือของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงควรจัดทำแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผลในภาคปฏิบัติของการนำ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" มาเป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม และให้เกิดความสัมฤทธิผลในภาคปฏิบัติ รวมทั้ง ปัญหา ข้อจำกัดที่ทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง บังเกิดผลชัดเจนตามแผนพัฒนาฯ

2. ด้านเป้าหมายด้านเศรษฐกิจต้องเป็นไปเพื่อ "การอยู่เย็นเป็นสุข" พบว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร ด้วยการกระจายเงินเพื่อเพิ่มรายได้ จนนำไปสู่ทัศนคติด้านวัตถุนิยม โดยเสนอให้การพัฒนาในระยะต่อไป ควรยึดหลักการ "การอยู่เย็นเป็นสุข" ของคน มากขึ้น ได้แก่ สุขภาพอนามัย การกระจายรายได้ ครอบครัวที่อบอุ่นการไม่มีภาระหนี้สิน มีสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ทางสังคมที่ดี

3. ด้านสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองทางสังคม ทาง สป.พบว่าในช่วงที่ผ่านมายังมีคนบางกลุ่มที่ยังไม่สามารถ เข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียม จึงเสนอให้รัฐขจัดการเลือกปฏิบัติทางสังคม สร้างเสริมให้เกิดความเสมอภาค ปกป้องกลุ่มด้อยโอกาสและผู้อ่อนแอทางสังคม เพื่อให้สังคมมีความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ถึงแม้ว่าการดำเนินงานด้านการคุ้มครองทางสังคม จะมีการปรับปรุงและรูปแบบให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริการทางสังคม การป้องกันอาชญากรรม ก็ยังไม่เพียงพอ

4. ด้านสิทธิ เสรีภาพของสื่อ ในการพัฒนาประเทศระยะต่อไป พบว่าในปัจจุบัน สื่อมักเผชิญกับอุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นจริง รัฐจึงควรส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนให้มีเสรีภาพ โดยให้ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ควรมีจริยธรรม คุณธรรม และความถูกต้อง ตลอดจนให้ความคุ้มครองผู้สื่อข่าว ไม่ให้ตกอยู่ใต้อาณัติของผู้มีอิทธิพลหรือนักการเมือง ที่ต้องการแทรกแซงสื่อ

5. ด้านการยึดหลัก "ธรรมาภิบาล" และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระบบการบริหารจัดการทุกระดับ   รัฐควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในระยะเวลาที่เหลือของแผนพัฒนาฯ   ฉบับที่ 9 โดยรัฐจะต้องให้ความสำคัญและมีการดำเนินการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนของการพัฒนา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้บรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม มีความโปร่งใส โดยคำนึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2612-9222 ต่อ 118 โทรสาร 0-2612-6919--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ตลท. จับมือ 4 องค์กรพัฒนาความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชน

ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย แล...

กบข. กำหนดเครื่องมือใช้ตัวเทียบวัดเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุน

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กบข. กบข. กำหนดเครื่องมือการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทุน ชี้ตัวเทียบวัดช่วยสะท้อนเป้าหมายของการลงทุนได้ดี นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เปิดเผยว่าเพื่อให้การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ กบข....

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง