ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เชิญร่วมการประชุม "เรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำชลประทานในรูปแบบเกม"

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๑:๕๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--สกว.

ประเทศไทยมีผลิตผลส่วนใหญ่ของประเทศมาจากการเกษตรกรรม ซึ่งปัจจับหนึ่งที่จะทำให้ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมมีสูง และนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ก็คือ "ปริมาณน้ำ"   ทั้งนี้พื้นที่การเกษตรส่วนหนึ่งของประเทศมีระบบการใช้ทรัพยากรน้ำผ่านระบบชลประทาน ซึ่งเป็นการจัดสรรให้โดยรัฐ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยความจำกัดของทรัพยากรและการเพิ่มขึ้นของจำนวนพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้ในบางครั้งการจัดสรรน้ำนั้นไม่เป็นไปอย่างที่เกษตรกร หรือ ฝ่ายชลประทานต้องการ

ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ ให้กับกลุ่มเกษตรกร นักชลประทาน และผู้เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำในระบบชลประทานเพื่อการเกษตร   ได้มีความเข้าใจถึงประเด็นต่างๆที่จะมีผลต่อการใช้น้ำจากระบบชลประทานที่มีอยู่จำกัดในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละฤดูกาล ได้แก่ ความสำคัญของน้ำที่มีต่อการผลิตพืช วิธีการจัดสรรน้ำชลประทาน เทคนิคการวางแผนการเพาะปลูก และ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เรื่องการลงทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จึงได้สนับสนุนให้กลุ่มนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำในระบบชลประทาน ซึ่งได้จัดสร้างชุดการเรียนรู้การจัดการน้ำในระบบชลประทานดังกล่าวนั้นในรูปแบบเกม ซึ่งจัดทำขึ้นจากข้อมูลทางการเกษตร ที่ดิน และการใช้น้ำจริง ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืช เจ้าหน้าที่ชลประทานผู้มีหน้าที่จัดสรรน้ำ รวมทั้งธนาคารและตลาดกลางพืชผลเกษตร ที่มีส่วนสำคัญในการเป็นแหล่งทุนและแหล่งขายสินค้าของเกษตรกร

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้มีการสาธิตการเรียนรู้การจัดการน้ำในระบบชลประทานด้วยรูปแบบเกม ผ่าน ครูและนักเรียน ในเขตพื้นที่ภาคกลางไปได้ส่วนหนึ่งแล้ว ทางคณะผู้วิจัยและ สกว. มีความประสงค์ที่จะเผยแพร่ระบบการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ ไปสู่ เกษตรกร เจ้าหน้าที่ชลประทาน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดการประชุมเรื่อง "เรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำชลประทานในรูปแบบเกม" ขึ้น ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2548 เวลา 8.30 – 16.00 น.

กำหนดการประชุม
"เรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำชลประทานในรูปแบบเกม"
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2548 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องวีนัส   โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
08.30 – 09.00   น.       ลงทะเบียน
09.00 – 09.15   น.       พิธีเปิด
09.15 – 09.45   น.       แนะนำการเล่นเกมการจัดการน้ำชลประทาน
โดย กลุ่มผู้วิจัยในโครงการ
09.45 – 10.00 น.       อาหารว่าง
10.00 – 12.30 น.       แบ่งกลุ่ม เพื่อทดลองเล่นเกม
12.30 – 13.30   น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30   น.       สรุปเกม แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเกม /

ประสบการณ์การจัดการน้ำ ชลประทาน
โดย กลุ่มวิทยากรผู้นำเกม
14.30 – 14.45 น.       รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.       เสวนาเรื่อง
"เกมการจัดการน้ำชลประทานกับการเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียน"
โดย
  • ผศ.ดร. บัญชา   ขวัญยืน   หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทายลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
  • ดร.เบญจลักษณ์   น้ำฟ้า   รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รศ.สุชาตา   ชินะจิตร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย(สกว.)
  • อาจารย์ชัยพันธุ์   ประภาสะวัต   ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิเพื่อชุมชน
  • อาจารย์ กิตญา   ศรีทองคำ   อาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
16.00   น.               ปิดการประชุม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โทร.0-2619-6188--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตเรื่องน้ำ ร่วมประชุมและสัมมนาเรื่องการจัดการน้ำ ฟรี

กรุงเทพฯ--9 ก.ย.--ธนบุรินทร์ เอเชีย แปซิฟิก การประปานครหลวง กรมควบคุมมลพิษ และองค์การจัดการน้ำเสีย ขอเชิญองค์กรและบุคคลที่สนใจร่วมฟังการประชุมและสัมมนาเรื่องการจัดการน้ำ ฟรี ในวันที่ 6 – 7 ตุลาคม ระหว่างงาน "อะควาเทค เอเชีย 2005" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประ...

ธ.กรุงไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการ "ความร่วมมือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างธนาคารของร้ฐ"

กรุงเทพฯ--7 มี.ค.--ธนาคารกรุงไทย ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ดำเนินโครงการ "ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ระหว่างธนาคารของรัฐ" เพื่อลดภาระในการลงทุนของธนาคารต่างๆ และธนาคารได้มอบหมายให้ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส ซึ...

กทม.รุกแผนคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจเข้มคุณภาพอาหารแผงลอยต้องสะอาด

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--กทม. กทม.เข้มมาตรฐานอาหารสะอาด สร้างความมั่นใจผู้บริโภค พร้อมเชิญชวนผู้ค้า ผู้ปรุงอาหารตรวจสุขภาพฟรีที่โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข "อภิรักษ์" ย้ำจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ค้าให้ดีขึ้น ที่ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) เมื่อวานนี้ (6 ม.ค.2...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง