ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

การรับสมัครการประกวดเพลงอนุรักษ์พลังงาน "ดนตรีสร้างสรรค์...รวมพลังคนหารสอง" ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2548

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๐๘:๔๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดการจัดประกวดร้องเพลงอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้ชื่อ "ดนตรีสร้างสรรค์...รวมพลังคนหารสอง" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้การจัดประกวดครั้งนี้มีประสิทธิภาพและดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดรายละเอียดการประกวดดังต่อไปนี้

1.   กำหนดการจัดประกวด แบ่งเป็น 3 รอบ

1.1   รอบแรก พิจารณาคัดเลือกจากแถบบันทึกเสียง โดยคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศระดับละ 10 วง (วันที่ 26 สิงหาคม 2548)

1.2   รอบสอง ประกวดรอบรองชนะเลิศ โดยคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับละ 3 วง (วันที่ 1 - 3   กันยายน 2548)

1.3   รอบสาม ประกวดรอบชิงชนะเลิศ   วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2548
2.   วัน เวลา   สถานที่ รับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2548 (ในเวลาราชการ) ที่สำนักงานโครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง ของมหาวิทยาลัยบูรพา ห้อง 502 ชั้น 5 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี

โทรศัพท์   0-3874-5900 ต่อ 1020 โทรสาร 0-3874-5795
3.   คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1   ระดับมัธยม     ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายในประเทศไทย   และมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษา

3.2   ระดับอุดมศึกษา ต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ และมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษา

3.3   ระดับประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ และอายุ
4.   การรับสมัคร

4.1   ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้จากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี หรือ

เวปไซต์ www.buu.ac.th

4.2   ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัคร และต้องติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ของสมาชิกทุกคนในวง ไม่สวมแว่นดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

4.3   ผู้สมัครต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นิสิต-นักศึกษา / บัตรประชาชน

4.4   ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบที่กำหนด   แถบบันทึกเสียงร้องของวง โดยใช้บันทึกเสียงธรรมดา ห้ามใช้เทคนิคใดๆ ในห้องบันทึกเสียง และห้ามบันทึกเสียงร้องรวมกับวง

ผู้เข้าประกวดอื่น ๆ และเนื้อร้องพิมพ์ในกระดาษ ขนาด A4   โดยใช้เป็นอักษรตัวพิมพ์เท่านั้น   โดยบอกชื่อเพลง ชื่อวง ชื่อสถาบันการศึกษา   ผู้เข้าประกวดสามารถกำหนดลีลาการร้องเพลง เป็นของตนเองได้โดยไม่ต้องเลียนแบบลีลาการร้องตามแบบบันทึกเสียงนักร้องศิลปิน

4.5   กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ถือเอาวันที่ 25 สิงหาคม 2548 ซึ่งเป็นวันประทับตราลงวันที่ ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร

4.6   ถ้าตรวจสอบว่าผู้สมัครวงใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประสงค์จะหลีกเลี่ยง โดยให้ข้อมูลในใบสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง กรรมการจะดำเนินการในการเรียกร้องรางวัลคืนและดำเนินการตามกฎหมาย

5.   ข้อบังคับในการประกวด
เพลงที่มีใช้ในการประกวดกำหนดให้ประกวดวงละ   2   เพลง   ดังนี้

5.1   เพลงบังคับ หมายถึง เพลงที่ผู้เข้าประกวดแต่งเนื้อร้อง และทำนองขึ้นเอง โดยมีข้อบังคับดังนี้

  • เนื้อร้อง ต้องเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
  • ต้องมีเครื่องดนตรีไทยเป็นเครื่องประกอบทำนองอย่างน้อย 1 ชิ้น

5.2   เพลงไทย หรือ เพลงสากล ของศิลปินทั่ว ๆ ไป ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม
5.3   ผู้เข้าประกวดต้องใช้เวลาในการประกวดไม่เกินครั้งละ 15 นาที
5.4   จำนวนสมาชิกภายใน   1   วง   ต้องมีอย่างน้อย   2   คน   แต่ไม่เกิน   7   คน

5.5   คณะกรรมการการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการประกวดในกรณีที่มี ผู้เข้าประกวดน้อยกว่า 3 วง ในระดับนั้น ๆ

5.6   การตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ถือเป็นที่สุด

5.7   ผลงานการประกวดในรอบชิงชนะเลิศทั้ง   9   วง   ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการรวมพลังหารสอง ของมหาวิทยาลัยบูรพา

สิ่งที่ผู้จัดเตรียมไว้ให้ในรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ
1.   กลองชุด   1   ชุด       4.   ไลน์คีย์บอร์ด   1   ไลน์
2.   ตู้กีต้าร์   2   ตู้         5.   ไมค์สำหรับเครื่องดนตรีไทย   1   ตัว
3.   ตู้เบส   1   ตู้         6.   ไมค์ประจำจุดนักดนตรี และไมค์ร้องนำ   รวม   7   ตัว
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน

พิจารณาจากความสามารถของผู้เข้าประกวด โดยมีคะแนนเต็มที่ 100 คะแนน แบ่งได้ดังนี้

  • การสร้างสรรค์เนื้อร้อง เนื้อเพลง           30   คะแนน
  • ทำนอง และเรียบเรียงเสียงประสาน         30   คะแนน
  • เสียงร้องนำ และเสียงประสาน             20   คะแนน
  • การผสมผสานของเครื่องดนตรีไทย           10   คะแนน
  • รูปแบบการนำเสนอ และการรักษาเวลา   10   คะแนน
โดยใช้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด รอบละ 7 ท่าน
7. รางวัล
5.1   รอบคัดเลือก 10 วงสุดท้าย

ผู้ประกวดที่เข้ารอบ 10 วง สุดท้ายในแต่ละระดับจะได้รับ ประกาศนียบัตร และเงินสด 500.- บาท

5.2   รอบชิงชนะเลิศ ( 3 วง สุดท้าย )
ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ   รับถ้วยเกียรติยศจาก..........พร้อมเงินรางวัล มูลค่า   30,000.- บาท
รองชนะเลิศ 2 วง   รับโล่ห์รางวัลเกียรติยศจาก..........พร้อมเงินรางวัล วงละ   10,000.- บาท
ระดับอุดมศึกษา
ชนะเลิศ   รับถ้วยเกียรติยศจาก..........พร้อมเงินรางวัล มูลค่า   30,000.- บาท
รองชนะเลิศ 2 วง   รับโล่ห์รางวัลเกียรติยศจาก..........พร้อมเงินรางวัล วงละ   10,000.-บาท
ระดับประชาชนทั่วไป
ชนะเลิศ   รับถ้วยเกียรติยศจาก..........พร้อมเงินรางวัล   มูลค่า   30,000.-บาท
รองชนะเลิศ 2 วง   รับโล่ห์รางวัลเกียรติยศจาก..........พร้อมเงินรางวัล วงละ   10,000.-บาท
รางวัลขวัญใจมหาชน รับโล่รางวัลเกรียติยศจากพร้อมเงินรางวัล   มูลค่า   10,000.-บาท

ผู้เข้าประกวด ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 9 วงจะได้รับสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ที่จัดขึ้นในอนาคต และได้นำเพลงที่เข้าประกวด บันทึกที่ห้องอัดคุณภาพดี ควบคุมโดยโปรดิวเซอร์ระดับแนวหน้า เพื่อบันทึกผลงานเพลงลงบนแผ่นซีดีเพื่อแจกเป็นผลงาน   ให้กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป หรือจัดจำหน่ายเพื่อเป็นกองทุนในการใช้งบประมาณของโครงการฯ ต่อ ๆ ไป

8. การติดต่อและส่งใบสมัครได้ที่

สำนักงานโครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง ของมหาวิทยาลัยบูรพา ห้อง 502 ชั้น 5 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรีโทรศัพท์   0-3874-5900 ต่อ 1020 โทรสาร 0-3874-5795

หมายเหตุ

1. รอบรองชนะเลิศ   กรรมการดำเนินการอาหารและเครื่องดื่มตามความเหมาะสมและค่าเดินทางวงละ 500 บาท

2.   รอบชิงชนะเลิศ   กรรมการดำเนินการอาหารและเครื่องดื่มตามความเหมาะสม
3.   ระเบียบการการรับสมัครมีจำนวน   4   แผ่น
4.   ใบสมัครมีจำนวน   3   แผ่น--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: งานแถลงข่าว "โครงการสร้างจิตสำนึกเยาวชนรักดี คิดดี ทำดี"

กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--อาร์.เอส.ฯ "โป่ง" ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์ นักร้องนำวง "เดอะซัน" ตัวแทนบริษัท อาร์.เอส. โปรโมชั่น จำกัด (มหาชน) เดินทางไปมอบซีดีเพลง "ศรัทธา" แก่พระวีระพันธ์ รกขิตสีโล ประธานโครงการสร้างจิตสำนึกเยาวชนรักดี คิดดี ทำดี ในงานแถลงข่าว "โครงการส...

สนพ. เคาะประตูชวนหน่วยงานรัฐ-เอกชน ประหยัดพลังงาน

กรุงเทพฯ--18 มี.ค.--สนพ. สนพ. จับมือพันธมิตรสร้างกระแสประหยัดพลังงาน ส่งนิทรรศการอนุรักษ์พลังงานเคลื่อนที่ ไปจัดในหน่วยงานรัฐ-เอกชน และสถานที่สาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นายเมตตา บันเทิงสุข ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ...

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ จัดนิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 1950 - 1990"

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกันจัดนิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 1950 - 1990" โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำภาพพิมพ์ร่วมสมัยของประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้ชมชาวไทย นิทรรศการนี้จัดแสดงภาพพิมพ์ทั้งสิ้น 75 ภาพ ของ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง