ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กทม.จัดสัมมนา ระดมความคิด ยกระดับการศึกษา พร้อมรับเปิดเทอมปีนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๖:๒๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 พ.ค.--กทม.

กทม.ระดมสมอง เพื่อยกระดับการศึกษา ผู้ว่าฯเผย ความพร้อมในการเปิดรับนักเรียน ปี 2548 ให้บริการฟรี 5 อย่างในโรงเรียน เปิดขยายจำนวนห้องเรียน พร้อมนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการจัดการศึกษา 17 พ.ค.นี้ มอบนโยบายด้านการศึกษาผ่านทางสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

สัมมนาวาระการศึกษากรุงเทพมหานคร (BMA Educational Agenda)

วันที่ 9 พ.ค.48 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมนารายณ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานครโดยกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการสัมมนา เรื่อง วาระการศึกษากรุงเทพมหานคร (BMA Educational Agenda) เพื่อระดมความคิดเห็น และผนึกกำลังผู้เกี่ยวข้องในการยกระดับพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่ยอมรับ

โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการสัมมนา ร่วมกับ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร รศ.วุฒิสาร ตันไชย นักวิชาการด้านบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายคมทัศน์ ชัยภักดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษาธิการเขต ผู้บริหารระดับสำนักการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองที่สนใจ จำนวน 650 คน ทั้งนี้ผลสรุปที่ได้รับจากการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ร.ร.กทม.พร้อมรับนักเรียนปี 48 ให้บริการฟรี 5 อย่าง

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แถลงข่าวในกิจกรรม "พบกัน จันทร์ละหน คนกับข่าว" เรื่อง "กรุงเทพมหานครกับความพร้อมรับเปิดเทอม" ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับการรับนักเรียนกรุงเทพมหานครมีแนวทางในการรับนักเรียน โดยยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาค มีความถั่วถึง ครบถ้วน และสามารถรับนักเรียนได้ทุกระดับชั้น จำนวน 83,000 คน แบ่งเป็น ระดับชั้นอนุบาล เปิดสอน จำนวน 1,024 ห้องเรียน สามารถรับนักเรียนได้ จำนวน 31,247 คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปิดสอน จำนวน 1,270 ห้องเรียน สามารถรับนักเรียนได้ จำนวน 44,069 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดสอน จำนวน 192 ห้องเรียน สามารถรับนักเรียนได้ จำนวน 7,593 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดสอน จำนวน 9 ห้องเรียน สามารถรับนักเรียนได้ จำนวน 300 คน

นอกจากนี้ตนมีนโยบายไม่เก็บค่าเล่าเรียน พร้อมทั้งจะจัดบริการฟรีให้ 5 อย่างได้แก่ แบบเรียน เครื่องเขียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคการศึกษาในปีการศึกษานี้ได้กำชับให้การจัดเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียนต้องแจกฟรีให้แก่นักเรียน ให้แล้วเสร็จภายในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน อีกทั้งขนาดของเครื่องแบบจะต้องเหมาะสมกับขนาดของตัวของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพราะได้มีการเก็บข้อมูลขนาดตัวของนักเรียนตั้งแต่เดือนกันยายน 2547การดำเนินการดังกล่าวใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,042 ล้านบาท

ความพร้อมด้านบุคลากร

ด้วยบุคลากรที่ทำหน้าที่ฝึกสอนความรู้และทักษะต่างๆ ให้แก่นักเรียน ก็มีความสำคัญมาก ต้องเป็นผู้มีความรอบรู้ มีความสามารถ ตลอดจนพัฒนาทักษะการเรียนการสอนต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ กทม.ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู การจัดทำหลักสูตรการศึกษา และการอบรมพัฒนาครูในสาขาขาดแคลน จำนวน 69 โครงการ อาทิ โครงการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัด กทม. โครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โครงการสัมมนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย ทัศนะศิลปะศึกษา ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นต้น โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สำหรับผู้บริหาร โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตบทเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ (CAI MULTIMEDIA) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีการตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น

โรงเรียน กทม.เปิดขยายจำนวนห้องเรียน

ในปีการศึกษา 2548 นี้ กทม. ได้เปิดห้องเรียนเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งอยู่ในระดับ ม.1-ม.3 จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ โรงเรียนคลองปักหลัก และห้องเรียนร่วมหรือการศึกษาพิเศษอีก 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า โรงเรียนจินดาบำรุง โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ โรงเรียนบางไผ่ โรงเรียนวัดสะแกงาม และโรงเรียนวัดทองใน โรงเรียนทั้ง 12 แห่ง มีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่และบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของชุมชน ในบริเวณใกล้เคียงได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการเรียนการสอน จึงมีการแยกโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ออกจากกันจำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง และโรงเรียน มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ

ความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของกทม.

ในการพัฒนาบุคลกรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครนั้น ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดอบรมต่างๆ อาทิ การอบรมภาษาต่างประเทศ การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา และการพัฒนาเทคนิคการสอนเป็นต้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชนได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตใกล้เคียงกับสนามบินสุวรรณภูมิ โดยใช้โรงเรียนในสังกัด กทม. 20 โรงเรียนในพื้นที่ 7 เขตนี้ เป็นสถานที่ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการนำหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกทม.ให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน้นการพัฒนาด้านวิชาการ สภาพแวดล้อม แหล่งการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี นำร่อง โรงเรียนวัดยางสุทธาวาส เขตบางกอกน้อย การสอน ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ โครงการบ้านพิน็อกคิโอ ซึ่งเป็นโครงการ จัดทำศูนย์การเรียนรู้ศิลปศึกษา ได้รับความร่วมมือจากประเทศอิตาลีโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก Unicefโครงการโรงเรียนรักการอ่าน และโครงการค่ายเด็กออทิสติก ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ใช้หลักการมีส่วนร่วม โดย กทม. ได้กระจายอำนาจไปยังสำนักงานเขต และโรงเรียน รับนักเรียนได้อย่างเต็มที่ สำหรับในปีนี้

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการจัดการศึกษา

กทม.เน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอน และการบริการของทุกสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีความพร้อม และความสามารถในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตั้ง Hi-speed Internet (ADSL) ขนาด 1024/512 Kbps ใน 433 โรงเรียน จะแล้วเสร็จในวันที่ 10 พ.ค.48 เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีให้แก่ผู้บริหารการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และวันที่ 17 พ.ค.48 เวลา 14.00 น. ผู้ว่าฯ กทม.จะมอบนโยบายด้านการศึกษาโดยการถ่ายทอดผ่านทางสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ และนักเรียนในสังกัดกทม. 433 โรงเรียน ในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ และจะเป็นพื้นฐานในการทำโครงการต่างๆ เช่น E-learning E-library ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

โครงการสอบภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน กทม.

ส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน กทม. โดยจัดเป็นโรงเรียนสอนภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาสเปน และภาษาอาหรับ ซึ่งปัจจุบัน กทม.ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนปกติควบคู่กับการใช้ภาษาที่ 2 ในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้ โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุม โดย กทม.ได้จัดโรงเรียนสองภาษา นำร่อง ภาษาอังกฤษ ได้แก่ โรงเรียนวัดมหรรณพ์ และโรงเรียนเบญจมบพิตร ภาษาจีน ได้แก่ โรงเรียนสัมพันธวงศ์ สำหรับ โครงการอบรมภาษาสเปน จะเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2548 โดยจะเปิดนำร่อง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน นอกจากนี้ จะได้มีโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว 137 โรงเรียน และเพิ่มโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น อีก 6 โรงเรียน

โครงการพัฒนาโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศในหลักสูตรเฉพาะทาง

เพื่อให้การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็นที่ประจักษ์ และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองที่มุ่งประสงค์ ให้นักเรียน มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง โดยเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนของกทม.ที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในการพัฒนาให้มีความโดดเด่นเฉพาะทาง ได้แก่ หลักสูตรวิชาด้านประติมากรรมที่โรงเรียนวัดกำแพง เขตบางขุนเทียน โดยความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรหัตถกรรมผ้าทอที่โรงเรียนวัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุ โดยความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหลักสูตรการดนตรีสากล ที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร โดยความร่วมมือจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรพิธีกร และการนำเสนอ (Presentation) ที่โรงเรียนพระรามเก้า (กาญจนาภิเษก) เขตห้วยขวาง โดยความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย-สากล และการแสดง ที่โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย โดยความร่วมมือจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร หลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง ที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน โดยความร่วมมือจาก คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ หลักสูตรการทำขนมอบ (BAKERY) ที่โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โครงการจัดทำสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร "ประชาคมกรุงเทพมหานคร"

การจัดทำหลักสูตร "ประชาคมกรุงเทพมหานคร" โดยการสอดแทรกเนื้อหาของหลักสูตรดังกล่าวไว้ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างนักเรียนในสังกัด กทม. ให้เป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของกรุงเทพมหานคร โดยให้นักเรียนทุกคนในสังกัด กทม. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างการบริหารงานของกทม. ที่ประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ข้าราชการประจำ สมาชิกสภากทม. และสมาชิกสภาเขต สาระสำคัญของบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม ปัญหาการจราจร การสร้างวินัยในฐานะประชากรของ กทม. ฯลฯ โดยเนื้อหาสาระของการเรียนรู้ต่างๆ ดังกล่าวจะได้รับการกำหนดให้สอดคล้องกับระดับชั้นของการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกทม ตั้งแต่ชั้น ป.1-6--จบ--


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กทม.ระดมสมองกำหนด "ทิศทางการศึกษา กทม.ในอนาคต"

กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--กทม. นายรัฐพล มีธนาถาวร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม.เปิดเผยว่า สำนักการศึกษา ได้มีการจัด "วาระการศึกษากรุงเทพมหานคร (BMA Educational Agenda)" ขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการอภิปรายถึงก้าวต่อไปของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานค...

โค้กรณรงค์ให้เด็กไทยร่วมออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสุขภาพ สุขภาพจิต ตั้งเป้า 1 ล้านคนภายในปี 2550

กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทำให้กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ชอบสิ่งแปลกใหม่ ชอบการดูทีวี ตามด้วยการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ล้วนแล้วเป็นพฤติกรรมที่อยู...

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิสโก เปิดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ทางการเงิน

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ทางการเงิน Master of Science in Financial Analysis degree (MS FA) ความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง