ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

นักวิทย์น้อยกับผลงานวิทยาศาสตร์จากเครื่องดนตรีไทยและของเล่นพื้นบ้าน พบได้ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๖:๒๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--สสวท.

นักวิทย์น้อยกับผลงานวิทยาศาสตร์จากเครื่องดนตรีไทยและของเล่นพื้นบ้าน พบได้ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล" วันที่ 10-11 มี.ค.48 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สสวท.ขอเชิญเยาวชน ครูและผู้สนใจ ชมนิทรรศการและผลงานโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียและนักวิทยาศาสตร์โครงการ พสวท. กว่าสี่ร้อยผลงาน และร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย ประชุมปฏิบัติการ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิถีไทยก้าวไกลสู่สากล" ระหว่างวันที่ 10-11 มี.ค.48 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น เจ้าของผลงานฟิสิกส์เรื่อง "การศึกษาเสียงและระยะการวางตัวของขั้นแบ่งเสียง" ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเสียงพิณอีสานกับระยะการวางตัวของขั้นแบ่งเสียง รวมทั้งศึกษาคุณภาพของเสียงและระบบขั้นบันไดเสียงของพิณอีสาน โดยได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ทำการศึกษาลักษณะทางกายภาพบนคอพิณอีสาน โดยวัดระยะการวางตัวของแต่ละช่วงของขันแบ่งเสียง (Fret) ทุกช่วง แล้วนำมาหาความสัมพันธ์กับเสียงที่ได้ ตอนที่ 2 ทำการบันทึกเสียงที่ได้จากการดีดพิณที่ Fret ต่างๆ และตอนที่ 3 นำข้อมูลเสียงที่บันทึกไว้ไปผ่านการแปลงฟูริเยร์ (Fourier Transform) ซึ่งเป็นการแยกฟังก์ชั่นคลื่นที่รวมกันอยู่หลายๆ ความถี่และหลายแอมพลิจูดออกเป็นคลื่นรูปไซน์ที่มีความถี่และแอมพลิจูดต่างกัน โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์คลื่นเสียง Signal Analyze Toolkit ทำให้สามารถอ่านค่าความถี่ของแต่ละเสียงได้

จากผลการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระยะห่างของขั้นแบ่งเสียงของพิณอีสานจะมีความสัมพันธ์กับเสียงที่ได้ในแต่ละ 1 รอบของระดับเสียงดนตรี คือ ช่วง Fret ของเสียงโด จะมีระยะห่างน้อยสุด, ช่อง Fret ของเสียเรา จะมีระยะห่างน้อยสุด, จากนั้นจะลดลงจนมานอยสุดในช่วงที่ช่วง Fret ของเสียงโด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของระดับเสียงอีก 1 รอบที่สูงขึ้นไปอีก โดยช่วง Fret ของเสียงเดียวกัน ใน Fret ที่ลึกเข้าไปจะมีระยะลดลงเรื่อยๆ และพบว่า ขั้นเสียงพิณมีลักษณะที่แปลกออกไปจากทฤษฎีที่ว่าด้วยขั้นบันไดเสียงของดนตรีสากล

นางสาวสุภาณี สุกฤตานนท์ นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เจ้าของผลงาน "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความถี่เสียงต่างๆ ของขลุ่ยไทย" โครงงานนี้ได้ทดลอง เพื่อหาความสัมพันธ์ของตำแหน่งรูปากนกแก้ว ความยาวขลุ่ย และตำแหน่งรูขลุ่ยที่เปิด โดยกำหนดอัตราเร็วลมในการเป่าคงที่ จากการศึกษาพบว่า ถ้าไม่มีการเปิดรูขลุ่ย ความถี่เสียงจะมีความสัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างรูปากนกแก้วถึงปลายขลุ่ย เมื่อระยะระหว่างรูปากนกแก้วถึงปลายขลุ่ยมีค่าน้อย ความถี่เสียงจะสูงกว่าระยะระหว่างรูปากนกแก้วถึงปลายขลุ่ยที่มีค่ามาก

ส่วนการเปิดรูขลุ่ยคล้ายกับการลดความยาวขลุ่ยลงมา ซึ่งเมื่อตำแหน่งของรูที่เปิดใกล้กับตำแหน่งของรูปากนกแก้ว ความถี่เสียงจะสูงกว่าการเปิดรูขลุ่ยที่ไกลจากรูปากนกแก้ว และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการเปิดรูขลุ่ย 1 รู กับการเปิดรูขลุ่ยมากกว่า 1 รู โดยตำแหน่งที่ใกล้รูปากนกแก้วที่สุดคือตำแหน่งเดียวกัน การเปิดรูขลุ่ยมากกว่า 1 รู จะได้ความถี่ที่สูงกว่าการเปิดรูขลุ่ยเพียงรูเดียว ดังนั้น ตำแหน่งของรูปากนกแก้ว ความยาวขลุ่ย รวมทั้งตำแหน่งและจำนวนของรูขลุ่ยที่เปิด มีความสัมพันธ์ต่อความถี่ของเสียงขลุ่ยด้วยกันทั้งสิ้น

นางสาวดาราวรรณ เพ็ชร์ช้าง นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของผลงาน "การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงของลูกข่างโหว่" จากการศึกษาลักษณะของลูกข้างโหว่ ซึ่งเป็นอุปกรณ์การเล่นพื้นบ้านของเด็กๆ ทางภาคเหนือในสมัยก่อน ลักษณะของลูกจ่างจะเป็นทรงกระบอกปิดหัวปิดท้าย มีแกนยาวในแนวเดียวกับความสูงของกระบอก และผิวที่กระบอกด้านหนึ่งมีรูยาว เมื่อทำให้ลูกข่างหมุนจะเกิดเสียงดังขึ้น นักวิทย์รุ่นเยาว์คนนี้จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยต่างๆ เช่น รูปแบบขอรู ความยาวของรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอก ตำแหน่งของรู มีผลต่อความถี่และระดับแอมพลิจูดของเสียงได้อย่างไร โดยใช้โปรแกรม winscope ผลจากการศึกษา พบว่าขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางมีผลต่อความถี่เสียง ความยาวรูและตำแหน่งของรูมีผลต่อแอมพลิจูด สำหรับรูปแบบของรูจะมีผลต่อการเกิดเสียง

ผลงานที่กล่าวถึงในเบื้องต้น เป็นเพียงผลงานวิทยาศาสตร์หนึ่งในอีกกว่า 400 ผลงานที่นำมาจัดแสดง ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิถีไทยก้าวไกลสู่สากล" ระหว่างวันที่ 10-11 มี.ค.48 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ฟรี โทร. 0-2392-4021 ต่อ 2308-2318--จบ--


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สสวท. ขอเชิญฟังการเสวนาเรื่อง "นาโนเทคโนโลยี นำวิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล"

กรุงเทพฯ--10 มี.ค.--สสวท. ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล" วันที่ 10-11 มี.ค.48 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สสวท.ขอเชิญเยาวชน ครูและผู้สนใจ ชมนิทรรศการและผลงานโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์ของ...

วว. จับมือ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณทิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก หวังสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นคลังสมองชาติ ช่วยพัฒนาวงการศึกษาไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง