ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

คำอภิบายงบการเงินรวม ปี 2547 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๖:๕๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 มี.ค.--บีอีซี เทโร
ผลการดำเนินงาน

กลุ่มบีอีซี เวิลด์ สามารถสร้างกำไรในปี 2547 ได้ 1,602 ล้านบาท ต่ำกว่าที่เลยทำไดในปีก่อน 386 ล้านบาท เท่ากับต่ำลงร้อยละ 19 จากการที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่โตสูงขึ้น จากการลงทุนขยายเวลาช่วงไพร์มไทม และการพัฒนาช่วงเวลานอกไพร์มไทมให้น่าสนใจมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของเม็ดเงินโฆษณาที่คาดว่าจะโตขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในตลาดที่ดูว่ากระเตี้องดีขึ้น ในขณะที่รายได้จากการขายโฆษณาไม่ได้โตขึ้นตามดังที่คาด จึงทำให้อัตรากำไรที่ทำได้ลดต่ำลง

รายได้

ในปี 2547 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีรายได้รวมเท่ากับ 6,473 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปีก่อนร้อยละ 4 มาจากรายได้จากการจัดการแสดงที่โตขึ้นกว่าปีก่อนร้อยละ 37 ตามภาวะกำลังซื้อและความพร้อมที่จะออกมารื่นเริงที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน แต่ในส่วนของรายได้จากการขายเวลาโฆษณานั้น แม้ว่ากลุ่มจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากในการพัฒนารายได้ในช่วงเวลานอกไพร์มไทมยังทำได้ไม่เต็มที่ จากการที่เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์มีการเติบโตในอัตราที่ถดถอยต่ำกว่าที่คาด ในขณะที่มีการแข่งขันแย่งเม็ดเงินโฆษณาในหมู่ผู้ประกอบการโทรทัศน์รุนแรงมากขึ้น ทำให้รายได้จากการขายเวลาโฆษณาโดยรวมของกลุ่มดีขึ้นกว่าที่ทำได้ในปีก่อนในเพียงเล็กน้อย ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมปรับฟื้นดีขึ้นมากในปีนี้ แต่รายได้อื่นซึ่งประกอบด้วยผลตอบแทนของเงินสดที่บริษัทถือครองเป็นหลักนั้น กลับลดลงตามภาวะอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องจากปีก่อน

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19 ส่วนใหญ่มาจากต้นทุนของกิจกรรมของบีอีซี-เทโรฯที่โตขึ้นตามรายได้ในขณะที่ต้นทุนรายการโทรทัศน์ก็โตขึ้น จากการลงทุนขยายเวลาช่วงไพร์มไทมเพิ่มละครแนวสร้างสรรค์สำหรับทั้งครองครัวในช่วงครองครัวตัวละคร และการพัฒนาช่วงเวลานอกไพร์มไทมให้เป็นที่น่าสนใจมากขึ้น รวมถึงการแนะนำช่วงละครแกะกล่องในช่วงบ่ายวันธรรมดา ที่กลุ่มดำเนินการเพื่อรองรับการเติบโตของเม็ดเงินโฆษณาที่คาดว่าจะโตขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในตลาดที่กรเตื้องดีขึ้น   ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15 ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายการขายและการดำเนินงานที่โตตามกิจกรรมที่มีบ่อยและหลากหลายมากขึ้น และอีกส่วนหนึ่งมาจากการย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ ที่ใหม่ที่มีพื้นที่เช่ามากขึ้น

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปลายปีก่อน จากการลงทุนเพิ่มเพื้อรองรับการขยายตัวของธุรกิจดังที่กล่าวข้างต้น กลุ่ม บีอีซี เวิลด์ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เท่ากับ 7,565 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินสดเงินฝากธนาคารหรือเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้เช่นเคย โดยทื่เงินส่วนใหญ่ได้ย้ายจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้มาอยู่ในรูปของเงินฝากเพื่อลดความเสี่ยงจากการผับผวนของอัตราดอกเบี้ย ในส่วนของหนี้สิน กลุ่มฯมีหนี้สินรวมสูงขึ้นกว่าเมื่อปลายปีก่อน จากการที่มีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นตามการที่ได้ลงทุนด้านรายการเพิ่มขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2547 เป็นยอดเท่ากับ 6,320 ล้านบาท โตขึ้นมาจากปลายปีก่อนร้อยละ9

กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ทำกำไรในปี 2004 ได้ 1,602 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) โดยนายประสาร มาลีนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร ได้แถลงถึงผลการดำเนินงานในปี 2547 ของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ แจ้งว่ากลุ่มบีอีซี เวิลด์ สามารถสร้างกำไรในปี 2547 ได้ถึง 1,602 ล้านบาท โดยสามารถสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าปีก่อนร้อยละ 37 ในขณะที่รายได้จากการขายโฆษณาทำได้ดีกว่าปีก่อนเพียงเล็กน้อย จากการที่เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์มีการเติบโตในอัตราที่ถดถอยต่ำกว่าที่คาด

นายประสารได้แถลงต่อไปว่าในส่วนของฐานะการเงินของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ ยังแข็งแกร่งเช่นเดิม สินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในรุปเงินสดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้เช่นเคย สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เท่ากับ 7,565 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันเป็นยอดเท่ากับ 6,320 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากกำไร และจากการลงทุนเพิ่มเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ในส่วนของแนวโน้มของธุรกิจของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ แม้ว่าการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ดูจะรุนแรงมากขึ้นจากการที่โทรทัศน์ภาครัฐพยายามปรับตัวเป็นเอกชนและกระจายหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับที่ไอทีวีประกาศปรับผังตามลำตัดสินของคณะอนุญาโดตุลาการ เพื่อให้เป็นทางเลือกเพิ่มสำคัญผู้ชมโทรทัศน์ แค่คนดูก็ยังกระจุกตัวอยู่ในช่องหลักคือช่อง 3 และช่อง 7 เช่นเดิม ช่องอื่นๆ ยังไม่สามารถแย่งคนดูไปได้อย่างเป็นสาระสำคัญ อีกทั้งปัจจุบันส่วนแบ่งจำนวนคนดูช่อง 3 ได้กระเตื้องเพิ่มขึ้นดีอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับการที่ บีอีซี เวิลด์ได้ขยายช่วงไพร์มไทมเพิ่มละครครอบครัว และได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มรายการใหม่ในอีกหลายช่วงเวลา ซึ่งล้วนเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีการลงทุนจากทั้งส่วนเอกชนและภาครัฐ อันจะทำให้กำลังซื้อโดยรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์เติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งก็จะทำให้กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนอย่างเห้นได้ชัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่
นายฉัตรชัย เทียมทอง
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน
โทรศัพท์ 02-262-3635--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บีอีซี เวิลด์ แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปีนี้ มีกำไร 153 ล้านบาท

กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--บีอีซี เวิลด์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) โดยนายประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการบริหาร ได้แถลงถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2548 ของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ แจ้งว่ากลุ่มบีอีซี เวิลด์ สามารถสร้างกำไรในไตรม...

การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกองทุนรวม

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ก.ล.ต. คณะทำงานร่วมระหว่าง ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และ ศูนย์ซื้อขาย ตราสารหนี้ไทย (TBDC) ได้ข้อสรุปเสนอปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ("benchmark") ของ กองทุนรวมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เน้นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง