กรมสารสนเทศทหาร เปิดอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 4, 2005 10:36
กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กรมสารสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เปิดการอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ หลักสูตร ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคาร ๗ กองบัญชาการทหารสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

  • หลักสูตรการปรนนิบัติบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑ อบรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft windows หรือมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมในชุดของ Microsoft Windows
  • หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ (Macromedia Dreamweaver) ระดับสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒๘ อบรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ โดยผู้เข้ารับการอบรม จะต้องผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft windows และ Microsoft Office หรือมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมในชุดของ Microsoft Office เป็นอย่างดี
  • หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft windows และ Microsoft Office ระดับสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๓ อบรมตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘
  • หลักสูตรการใช้โปรแกรม Photoshop ระดับผู้ปฏิบัติ รุ่นที่ ๑๗ อบรมตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft windows และ Microsoft Office หรือมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมในชุดของ Microsoft Office เป็นอย่างดี

ข้าราชการท่านใดที่สนใจเข้ารับการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่าง ๆ กรุณาแจ้งยศ ชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขประจำตัว และตำแหน่ง พร้อมเหตุผลและความจำเป็น ในการเข้ารับการอบรม ส่งให้ กรมกำลังพลทหารเรือ ทราบ ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์--จบ--


Latest Press Release

โพลล์สำรวจการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ,ดร.กุลธิดา เสาวภาคย์พงศ์ชัย กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ...

Gossip: คุณกีรติ เสริมประภาศิลป์ กลุ่มบริษัท S.P.S เฟอร์นิเจอร์

วงการเฟอร์นิเจอร์คึกคักอีกครั้ง เมื่อบอสใหญ่ คุณกีรติ เสริมประภาศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เอส.พี.เอส ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย “แถลงข่าวและลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศอินเดียและฟิลิปปินส์...

ภาพข่าว: Chappy เปิดัวรองเท้านักเรียน ดึง ต่อ-ธนภพ เป็นพรีเซ็นเตอร์

‘จักรพงษ์ เอกภพโยธิน’ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกภพฟุตแวร์ จำกัด เปิดตัวรองเท้านักเรียน ‘Chappy’ รุ่นใหม่เอาใจคุณหนู ทั้งเด็กเล็กเด็กเท้าโต ด้วยดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร ต้อนรับเปิดเทอมปีการศึกษานี้ โดยมี ‘ต่อ-ธนภพ...

ขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรม Open House 2557

ด้วยโครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้กำหนด จัดโครงการ Open House 2557 จึงได้จัดกิจกรรมเสวนา แนะนำ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร พร้อมทั้งมีการจัดเสวนาในเรื่อง...

พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในอาเซียน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในอาเซียน”...

Related Topics