ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กทม.เตรียมจัดตั้งศูนย์อุบัติภัยเชื่อมโยงการบรรเทาภัยพิบัติในกรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๐๙:๔๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 ม.ค.--กทม.

เมื่อวานนี้(24 ม.ค. 48) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติกรุงเทพมหานคร โดยมีนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชนินทร์ รุ่งแสง รองประธานสภากรุงเทพมหานคร นายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล สภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนิยม กรรณสูต ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากตนได้เสนอวาระการประชุมเรื่องเตรียมการระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติของกรุงเทพมหานคร เข้าเป็นวาระแร่งด่วนในการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 48 และได้มีคำสั่งที่ 68/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ลงวันที่ 7 ม.ค. 48 โดยตนเป็นประธานคณะกรรมการ ดังกล่าว และมี นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธาน สำหรับคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 4 คน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมโยธาธิการ และผังเมือง กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ รศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย นักวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พล.ต.ต.ชาตรี สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจดับเพลิง ร.ท.วโรดม สุจริตกุล นายกสมาคมผู้ตรวจและผู้บริหารความปลอดภัยอาคาร และผู้ประสานงานสถาบันป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NFPA) ประเทศไทย เป็นต้น และมีผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการ 6 ชุด โดยมอบหมายให้ประธานคณะอนุกรรมการเป็นผู้เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ได้แก่ อนุกรรมการเตรียมมาตรการป้องกันและเตือนภัย มีร.ท.วโรดม สุจริตกุล เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและผู้แทนสภากทม. ให้การสนับสนุน รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานในต่างประเทศที่มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้านต่างๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน อนุกรรมการสนับสนุนด้านเทคนิคการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ มีรศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชภัย เป็นประธาน มีหน้าที่ศึกษาเทคนิคการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติแต่ละประเภท เช่น แผ่นดินไหว วาตภัย อุทกภัย ภัยจากสารเคมี เป็นต้น อนุกรรมการบัญชาการเหตุการณ์และการบริหารการกู้ภัย มีพล.ต.ต.ชาตรี สุทัศน์ ณ อยุธยา เป็นประธาน มีหน้าที่บริหารการกู้ภัย กำหนดขั้นตอนแผนปฏิบัติการกู้ภัย ประสานงานหน่ายงานต่างๆ ที่เข้ามากู้ภัย อาทิ สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กทม. มูลนิธิต่างๆ รวมถึงหน่วยแพทย์กู้ชีพของกทม. ศูนย์นเรนทร เป็นต้น รวมทั้งศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการบัญชาการเหตุการณ์ต่างๆ อนุกรรมการด้านการติดต่อสื่อสาร มีนายวัฒนา ล้วนรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน มีหน้าที่เชื่อมโยงข่ายการสื่อสารของแต่ละหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์สถานการณ์กู้ภัย อนุกรรมการบริหารทรัพยากรกู้ภัย มีผู้อำนวยการสำนักการโยธา เป็นประธาน มีหน้าที่สำรวจทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นปรธโยชน์ในการระดมสรรพกำลังในการป้องกันและบรรเมชทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในกทม. อนุกรรมการความต่อเนื่องการธำรงรักษาระบบกู้ภัยของกทม. มีผู้อำนวยการสำนัก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธาน

หลังจากแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแล้วเสร็จ ให้คณะอนุกรรมการแต่ละชุดประชุมหารือ เพื่อนำข้อสรุปมาเสนอคณะกรรมการเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติกรุงเทพมหานคร ภายในกลางเดือนก.พ. 48 จากนั้นคณะกรรมการฯ จะผลักดันการจัดทำแผนป้องกันและเผชิญภัยพิบัติกรุงเทพมหานคร ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.48 เพื่อใช้เป็นแนวทางการประสานงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร และภายในเดือนเม.ย. 48 จะจัดตั้งสำนักงานศูนย์อุบัติภัยกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยง ประสานงาน สั่งการ ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพมหานครต่อไป--จบ--


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ดั๊บเบิ้ล เอ รับรางวัลสิ่งแวดล้อมดีเด่นจาก สนพ.

นายวิเศษ จูภิบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลคณะกรรมการไตรภาคีและการจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชนดีเด่นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ซึ่ง นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาด ...

กทม. เดินเครื่องระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 4 จตุจักร เดือน มี.ค. 48 นี้

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--กทม. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง