ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนาดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 3 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๒:๐๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--เนคเทค
การสัมมนา "Thailand e-Business 2005" จัดโดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 27-28 มกราคม 2548 ณ ห้องพิมานเมฆ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์

กรุงเทพ ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
1.           หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่อ

ทำหน้าที่ในการวางนโยบายและเสนอแนะมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมทางอิ

เล็กทรอนิกส์ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ของผู้ประกอบการและภาครัฐ อันก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่การอุตสาห

กรรมการผลิตและบริการต่างๆ ของประเทศ

การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมจะไม่สัมฤทธิ์ผลได้หาก

ปราศจากการสร้างโอกาสและการกระตุ้นให้ทั้งผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการทำธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการระหว่างหน่วย

งานภายในและภายนอกประเทศแบบ Business Chain

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสน

เทศและการสื่อสารมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศให้มากที่สุด เพื่อสร้างโอกาสและศักยภาพของผู้

ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ดียิ่งขึ้น
2.           วัตถุประสงค์

1. สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยปรับเปลี่ยนแนวทางการประกอบธุรกิจ โดย

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและการพัฒนาขีดความ

สามารถการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทย

2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิ

เล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

3.           กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประมาณ 800 คน จากสาขาต่างๆ ดังนี้
คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน                             ประมาณ   50   คน
ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจภาคเอกชนจากหลากหลายสาขาอาชีพ       ประมาณ   600 คน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง                     ประมาณ   100 คน
สื่อมวลชน                                             ประมาณ   50   คน
4.           รูปแบบการจัดงาน

เป็นการสัมมนาทางวิชาการ โดยวิทยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิด

กว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
5.           วัน เวลา สถานที่
วันที่ 27-28 มกราคม 2548, 2 วัน   เวลา 08.30–16.30 น.
ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ กรุงเทพ ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
6.           หน่วยงานที่จัด
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
7.           (ร่าง) กำหนดการ
วันแรก: วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2548
08.30-09.00   ลงทะเบียน
09.00-09.10 กล่าวรายงาน
โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
09.10-09.30 กล่าวเปิดงาน
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09.30-10.00 การบรรยาย "บทบาทและการดำเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์"

โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
10.00-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.30 อภิปรายนโยบายเร่งรัดของรัฐในการส่งเสริม e-Business เชิงรุกของไทย
อธิบดีกรมศุลกากร
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร

นายชวลิต อัถตศาสตร์ กรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านกฎหมาย)
ผู้ดำเนินการอภิปราย
ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ กรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
12.30-13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-16.30 แบ่งเป็นกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม
(ยังมีต่อ)

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน "Strengthening the Hard Disk Drive Industry in Thailand"

กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--เนคเทค ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีงาน"Strengthening the Hard Disk Drive Industry in Thailand" ในวันพุธที่...

mai บุกให้คำปรึกษาผู้ประกอบธุรกิจแอนนิเมชั่นและมัลติมีเดียในงาน TAM 2005

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายวิเชฐ ตันติวานิช ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (mai) เปิดเผยว่า mai ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่การตลาดไปร่วมงานมหกรรม Thailand Animation & Multimedia 2005 (TAM) ซึ่งจัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for Agriculture Forum

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดแถลงข่าว การเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for griculture Forum ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2546 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 106 เนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ** หมายเหตุ ทางศูนย์เ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง