ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

หลายเขตขอเชิญตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๖:๓๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--กทม.

เขตประเวศ นางวรียา พุทธชินวงศ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามแบบ ส.ส.11 พร้อมติดประกาศไว้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตประเวศ ชั้น 1 และสถานที่เลือกตั้งจำนวน 152 หน่วยเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่เขตฯ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.12) ที่เขตฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แบบ ส.ส.30) แล้ว หากพบรายการใดผิดพลาด ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายในวันที่ 26 ม.ค. 48 และยื่นคำร้องแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (รอบแรก) ภายในวันที่ 29 ม.ค. 48 ได้ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตประเวศ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร.0 2328 8981 หรือ 0 2328 7149 ต่อ 6361-3

เขตป้อมปราบฯ นายสุรินทร์ มีคำ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ตามที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ วันที่ 6 ก.พ. 48 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบฯ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.11) ที่อยู่ในทะเบียนบ้านของตนเอง หากไม่ถูกต้อง ไม่ครบ หรือมีรายชื่อบุคคลที่ไม่รู้จัก หรือไม่มีตัวตนอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้าน ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โปรดติดต่อ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ม.ค. 48 ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงถูกต้องต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2281 3673

เขตสาทร นายจรูญ มีธนาถาวร ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. เปิดเผยว่า สำนักงานเขตสาทร โดยฝ่ายทะเบียนได้จัดทำ ส.ส.12 ส่งทางไปรษณีย์ เชิญชวนเจ้าของบ้านและผู้อาศัยที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 6 ก.พ. 48 เป็นการกระตุ้นเตือนให้เจ้าบ้านและผู้อาศัยได้ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง หากพบว่ามีรายการใดไม่ถูกต้อง อาทิ ชื่อ-สกุล เพศ ผิดพลาดตกหล่นให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขภายในวันที่ 26 ม.ค. 48 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร.0 2212 8112 ต่อ 7211-7213 หรือโทร.0 2212 8113

จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนเจ้าบ้าน และผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามวัน เวลา และหน่วยเลือกตั้งที่ปรากฏอยู่ใน ส.ส.12

เขตบางกอกใหญ่ นายสาวอภิญญา ภาวสุทธิการ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. เปิดเผยว่า ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ตามมาตรา 105 กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. มี 3 ประการคือ ต้องมีสัญชาติไทย แต่ถ้าเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี, มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 ม.ค. ของปี ที่การเลือกตั้ง คือ เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 3 ม.ค. 2530 และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งก่อนวันที่ 9 พ.ย. 47

ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้สำนักงานเขตฯ ได้ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (ส.ส.11) ณ ที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีชื่อผิดพลาด ตกหล่น ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ฯลฯ ขอแก้ไขเพิ่ม-ถอนที่ภายในวันที่ 26 ม.ค. 48 ที่ฝ่ายทะเบียน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร.0 21457 0069, 0 2457 6806-10 กด 5708-10, 0 2868 0251-3, 0 2458 0777 ทุกวัน--จบ--


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักสี่วอนตรวจรายชื่อก่อนวันเลือกตั้ง ส.ก.

นางสาวอมรรัตน์ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก สภากรุงเทพมหานครเขตหลักสี่ ปิดประกาศไว้แล้วที่สำนักงานเขตหลักสี่ บริเวณชั้นที่ 1 และที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน ขอได้โปรดสละเวลาไปตรวจสอบรายชื...

สถิติการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 49 ที่ผ่านมา

การเลือกตั้ง ส.ก. เขตหลักสี่ ในปี 2550 มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 116,457 คน จากเดิมตามข้อมูลสถิติการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2549 มีจำนวน 116,713 คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 90,020 คน จากเดิม 85,142 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 118 หน่วย โดยผู...

ผู้ว่าฯ กทม. แก้ปัญหาสุนัขจรจัดทั้งระยะสั้นและระยะยาว

กรุงเทพฯ--3 พ.ค.--กทม. เมื่อวันที่ (29 เม.ย.48 เวลา 13.30 น.)ที่ผ่านมา นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ พ.ญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศ ณ สำนักงานเขตประเวศ ผู้ว่าราช...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง