ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิสโก เปิดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๕:๔๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ทางการเงิน Master of Science in Financial Analysis degree (MS FA) ความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและแคลิฟอร์เนีย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการความร่วมมือทางการศึกษา เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ทางการเงิน (Master of Science in Financial Analysis)   ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตเอ็มโพเรียม ที่อาคารดิเอ็มโพเรียม ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท 24 กรุงเทพมหานคร

โครงการความร่วมมือทางการศึกษานี้เริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2546   โดยมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 12 คน   เอกลักษณ์อันโดดเด่นของโครงการนี้คือการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนจาก USF Business School และดำเนินการสอนโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิสโก อีกทั้งอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพสาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิสโก นี้ได้ร่วมสร้างมาตรฐานทางการศึกษาของหลักสูตรมาปรับใช้ร่วมกัน อาทิ การบรรยาย เอกสารประกอบการสอน งานที่มอบหมายและมาตรฐานการวัดผลทางการศึกษา ที่เป็นเอกลักษณ์ และเหมาะสม กับความต้องการของประเทศ

ดร.สแตนลีย์ ดี เนล รองอธิการฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิสโกซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการ   ณ.   กรุงเทพมหานคร (Dr. Stanley D. Nel, Vice President for International Relations at the University of   San Francisco) กล่าวว่าการเรียนการสอนในประเทศไทยนั้นเป็นมาตรฐานเดียวกับการสอน ณ มหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย ดังนั้นนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียนที่ประเทศไทยจะได้รับการเรียนการสอนเสมือนนั่งเรียน ณ. มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา และจะได้รับการโอนหน่วยกิตและจบการศึกษาจากซาน ฟรานซิสโก อีกด้วย

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสองมหาวิทยาลัยในสาขา MS in Financial Analysis นี้จะเปิดให้ผู้ที่สนใจเป็นรุ่นที่สอง โดยการเรียนการสอนจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม 2548 นี้ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติ อาทิ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจ มีพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสต์ การบัญชีและสถิติ   ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยใช้หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวมายื่นเพื่อนัดสอบสัมภาษณ์ได้นับจากนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อให้การเรียนการสอนที่จัดขึ้น ณ วิทยาเขตเอ็มโพเรียม ชั้น 19 ของอาคารเอ็มโพเรียม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   ดร. วิยะดา นิตยเกษตรวัฒน์ ผู้ประสานงานโครงการแห่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Dr. Wiyada Nittayagasetwat the Program Coordinator) ได้เน้นถึงประสิทธิภาพของโครงการจากที่ได้เปิดในปีแรกนั้นพบว่า ปัจจุบันมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก หากว่าโครงการสามารถรับนักศึกษาได้เพียงจำนวน 25 คนเท่านั้นเพื่อให้มุ่งเน้นถึงคุณภาพที่นักศึกษาจะได้รับอย่างสูงสุด

ทางด้านภราดา ดร. วิสิฐ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Dr. Visith Srivichairatana, Vice President for Academic Affairs) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยนี้ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ให้ความสำคัญในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดังเช่น มหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิสโก นอกเหนือจากความร่วมมือทางการศึกษาสาขาวิชาทางธุรกิจแล้วนั้น ทั้งสองมหาวิทยาลัยต่างให้ความสำคัญในด้านการศึกษาโดยรวม อีกทั้งการอบรมคนรุ่นใหม่ด้านจริยธรรมและการดำเนินชีวิตตามครรลองที่ถูกต้องอีกด้วย

นาย เกล็น ชาติเลียร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Mr. Glen Chatelier, Director of International Affairs) กล่าวถึงโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศนับเป็นสิ่งสำคัญในยุคไร้พรหมแดน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัย ซาน ฟรานซิสโกต่างเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาขาการจัดการธุรกิจและข้อมูลสารสนเทศ และทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้ต่างก็เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีจุดเด่นของตนเอง

ท้ายสุดนี้ ดร. สแตนลีย์ ดี เนล กล่าวว่า เหตุผลสำคัญเหตุผลหนึ่งในการจัดโครงการความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยนี้เป็นเพราะศักยภาพของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญซึ่งมีความเป็นหนึ่งด้านการเรียนการสอนทางด้านการจัดการธุรกิจ รวมถึงคณาจารย์ที่มีความสามารถและคุณภาพจึงมีความตั้งใจที่จัดโครงการความร่วมมือทางการศึกษานี้และจะมีโครงการการร่วมอื่นๆ อีกในระยะยาว

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ทางการเงิน
หลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์การเงิน (MSFA)

หลักสูตร MSFA เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่ออกแบบขึ้นเพื่อผลิตนักวิเคราะห์ทางด้านการเงินโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบสหวิชาในการศึกษาตลาดการเงิน การวิเคราะห์และการประเมินค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
  • ประยุกต์วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ สถิติ การเงิน และการบัญชี เพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฎิบัติให้กับนักศึกษาที่สนใจในการวิเคราะห์สินทรัพย์ทางการเงิน ตลอดจนการจัดการพอร์ตการลงทุน
  • ผลิตบุคลากรเพื่อตอบรับความต้องการของธุรกิจด้านการเงิน โดยผลิตนักวิเคราะห์การเงินที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในด้านระเบียบด้านการเงินต่างๆ

หลักสูตรนี้ออกแบบโดยผสมผสานจุดเด่นของมหาวิทยาลัยสองแห่ง คือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญซึ่งมีความรู้ความชำนาญด้านกฎหมายการเงิน นโยบายรัฐและเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐมิติ การวิเคราะห์ทางการเงิน และ การบริหารการลงทุน   โดยเมื่อสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับปริญญาโทของสหรัฐอเมริกาด้านการวิเคราะห์การเงินโดยไม่ต้องเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ

จุดเด่นของหลักสูตร MSFA คือการเน้นการใช้เครื่องมือทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านการวิเคราะห์ที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ด้านการตลาด องค์กร และสินทรัพย์ โดยใช้ทฤษฎีชั้นสูงควบคู่กับเครื่องมือและทักษะปฏิบัติที่จำเป็นในธุรกิจด้านการเงิน ตลอดจนการเตรียมความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์เชิงสถิติ ตัวแบบด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน กฎระเบียบและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการเงิน มีการวางผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ชัดเจน และมีการประเมินผลที่ได้มาตรฐาน

หลักสูตร MSFA
  • ทุกวิชาสอนโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกและนักวิเคราะห์ด้านการเงินที่มี CFA ร่วมกับอาจารย์ผู้ช่วยสอนในประเทศ อนึ่ง คณะผู้สอนจากมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ที่สอนหลักสูตร MSFA ที่สหรัฐอเมริกา
  • ใช้ประมวลวิชาและหนังสือประกอบการเรียนการสอนชุดเดียวกันกับหลักสูตร MSFA ที่สหรัฐอเมริกา
  • ออกข้อสอบและประเมินวัดผลที่สหรัฐอเมริกา
  • นักศึกษาสามารถทำงานเต็มเวลาได้ขณะศึกษา ระยะเวลาตลอดหลักสูตรคิดเป็น 2 ปี 4 เทอม จัดการเรียนเป็นกลุ่ม โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเดียวกันทั้งหมด
  • ทุกปีจะจัดให้มีการทบทวนเพื่อเตรียมการสอบ CFA สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าสอบ CFA
หลักสูตร MSFA และ หลักสูตร CFA

หลักสูตร MSFA ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ CFA อย่างไรก็ตาม โครงสร้างหลักสูตร MSFA ออกแบบให้มีความสอดคล้องกับองค์ความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นในการสอบ CFA และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะได้เรียนเนื้อหาที่ครอบคลุมการสอบ CFA

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรคิดเป็นเงิน 950,000 บาท โดยจะแบ่งจ่ายเป็นปีละ 3 งวด
มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก

มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก เป็นสถาบันคาทอลิค เจซูอิตซึ่งก่อตั้งในปี 1855 ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของซานฟรานซิสโก มีนักศึกษาประมาณ 8,500 คนจากกว่า 82 ประเทศทั่วโลก มีนักศึกษาต่างชาติคิดเป็นสัดส่วน 9 เปอร์เซ็นต์ คณาจารย์กว่า 90 เปอร์เซ็นต์จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ นอกเหนือจากแคมปัสที่ซานฟรานซิสโก มหาวิทยาลัยยังเปิดหลักสูตรที่กรุงเทพ ปักกิ่ง บูดาเปสต์ ดับบลิน ฮานอย โฮจิมิน ฮ่องกง มะนิลา พนมเปญ ปราก สิงคโปร์ และเซี่ยเหมิน

ปัจจุบันนายกสภามหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก คือ ดร. ชาร์ลส์ เกชกี ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตประธานบริษัท Adobe System ซึ่งเป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

การรับรองหลักสูตร

มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกเป็นสมาชิก และได้รับการรับรองจาก The Western Association of Schools and Colleges (WASC) ตั้งแต่ทศวรรษ 1940 และยังได้รับการรับรองหลักสูตรบริหารจาก The American Assembly of Collegiate Schools of Business (AASCB), The American Bar Association, The American Chemical Society, The Association of American Law Schools และอื่นๆ

การจัดอันดับ

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง