ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วว. จับมือ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณทิตระดับปริญญาโท-เอก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๑:๔๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--วว.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก หวังสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นคลังสมองชาติ   ช่วยพัฒนาวงการศึกษาไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี ผู้ว่าการ วว.ชี้แจงว่า ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   เนื่องจากการผลิตบัณทิตในสาขาวิทยาศาสตร์นั้นประสบปัญหาจำนวนบุคลากรในการให้คำแนะนำหรือคำปรึกษา และเครื่องมือในการทดลองวิเคราะห์ทดสอบ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งปัญหาค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบสูงในกรณีที่ไม่ได้รับทุน ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว วว. จึงได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา 26 แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ริเริ่มโครงการภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของภาคการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีระยะเวลาโครงการ 3 ปี ทั้งนี้ในปีแรกตั้งเป้าหมายผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้ได้จำนวน 20 คน   ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการสร้างภาคีบัณฑิตระหว่าง วว.กับสถาบันการศึกษาทั้ง 26 สถาบันทั่วภูมิภาคในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของภาคอุตสาหกรรมและประเทศไทยในที่สุด

"…ตลอดระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมา วว.ได้ใช้ประสบการณ์ในการวิจัย และความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา อาทิ สาขาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย์ อาหาร วิศวกรรม และเซรามิกยุคใหม่ รับนักศึกษาเข้ามาทำวิทยานิพนธ์และมีนักวิชาการเฉพาะสาขาเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ   โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศร่วมศึกษาวิจัยและทำวิทยานิพนธ์จนสำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 100 คน   ซึ่งโครงการภาคีบัณฑิตฯ   จะช่วยให้การทำงานของ วว.และสถาบันการศึกษาต่างๆ มีกรอบและหลักเกณฑ์การดำเนินการที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถขยายผลได้ในวงกว้าง นับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและเป็นมิติใหม่ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และการศึกษาของไทย…" ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี ผู้ว่าการ วว.กล่าว

น.ส.สุมาลัย   ศรีกำไลทอง รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับกรอบแนวทางของความร่วมมือในโครงการภาคีบัณฑิตฯ   วว.จะร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม กำกับดูแลให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ แนะนำการทำงานวิจัยอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล   รวมทั้งการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้และทำงานวิจัย   เพื่อผลิตและพัฒนาบัณฑิตในระดับปริญญาโทและเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญระหว่างกัน   ตลอดจนร่วมกันจัดสัมมนาและเผยแพร่ผลงานโครงการภายใต้เครือข่ายการสร้างภาคีบัณฑิต

สำหรับสาขาวิจัยที่ วว.พร้อมจะรับนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมทำวิทยานิพนธ์ คือ สาขาเทคโนโลยีอาหาร สาขาเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สาขาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาจุลชีววิทยา สาขาสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาและพลังงาน สาขาเทคโนโลยีวัสดุ (เซรามิกยุคใหม่และโพลิเมอร์) สาขาวิศวกรรม และสาขาบรรจุภัณฑ์ โดยนิสิต/นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถขอใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรงที่สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการภาคีบัณฑิต ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มหาวิทยาลัยรังสิต   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ทั้งนี้นิสิต/นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ผู้ประสานงานของโครงการของแต่ละสถาบัน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ วว.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง   วว.จะแจ้งผลการคัดเลือกเป็นรายบุคคลในเดือนมีนาคมของทุกปี หรือติตต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับสถาบันการศึกษา เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0 2579 1121-30 ต่อ 1298 (ดร.มนตรี อัตถทิพพหลกุล)   หรือ 2015 (ดร.สุเมธ   ภูมิอภิรดี) หรือ 0 2577 9000 ต่อ 9155, 9156     (ดร.โศรดา วัลลภา) ในวันและเวลาราชการ--จบ--


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วว. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548 ดังนี้ ลำดับ หลักสูตร วัน-เวลา-สถานที่ 1 กลยุทธ์การบริการมืออาชีพ วันที่ 7 ก.พ. 2548 / ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง