ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สสว.จับมือจุฬาฯตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ แห่งที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๔:๓๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สสว.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ เพื่อสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจรุ่นใหม่ด้านอุตสาหกรรมอาหาร แฟชั่นและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หวังบ่มเพาะธุรกิจไม่ต่ำกว่า 10 ราย ในปี 2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2547 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางจิตราภรณ์   เดชาชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดเผยว่า สสว.ได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้นแบบ เรียกว่า Out-Wall Incubation Center เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ ด้านอุตสาหกรรม แฟชั่น และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (Lifestyle Product) ที่มีพื้นฐานความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยี ตลอดจนการบริหารจัดการของผู้ประกอบการเดิม เพื่อผลักดันให้เกิดเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะฯ และสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการอย่างมีระบบ สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้จริง และดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ประกอบการ SMEs สามารถค้นพบศักยภาพที่แท้จริง โดยเลือกทางเดินให้สอดคล้องกับความต้องการของตัวเองได้ โดย สสว. ตกลงสนับสนุนงบประมาณการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ และร่วมกับจุฬาฯ ในการจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ การให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ทั้งการบริหารการผลิต การบริหารการจัดการธุรกิจ การจัดทำบัญชี การตลาด เพื่อผู้ประกอบการจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการและจำหน่ายได้จริงในท้องตลาด โดยจะอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต การทดลอง การพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งแก่ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งการอบรมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเครือข่ายพัธมิตร ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการ

"หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานในการเริ่มต้นธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการใหม่เข้ามารับการฝึก และรับคำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อการประกอบการอย่างครบวงจรในการเริ่มธุรกิจ จนกระทั่งสามารถเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งได้ แล้วจึงย้ายออกสู่การผลิตที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอาจเป็นสถานที่หรือพื้นที่ของผู้ประกอบการเอง หรืออาจเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือนิคมอุตสาหกรรม" ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกล่าว

ด้านนายพงษ์ศักดิ์   รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีเปิดศูนย์กล่าวว่า ส่วนที่สำคัญที่สุดของการดำเนินการของภาครัฐ คือ การกระตุ้น ประคับประคอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เศรษฐกิจจุลภาคเจริญเติบโตและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตและมั่นคง ซึ่งการประสานงานระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริม SMEs ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี ซึ่งแสดงถึงการร่วมมือร่วมใจของภาครัฐ ในการดำเนินการสนับสนุนภาคเอกชน อันจะส่งผลถึงประเทศต่อไป

ขณะที่ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง   สุชาดา   กีระนันทน์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า จากการสำรวจของคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯพบว่าผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาอบรมตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการ SMEs แทนการเป็นพนักงานบริษัทเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ประกอบการใหม่มากกว่าร้อยละ 90 ต้องการให้เปิดศูนย์บ่มเพาะอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีศักยภาพด้านต่าง ๆ สูงขึ้น รวมถึงบทบาทในการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทั้งผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการเดิม ซึ่งศูนย์บ่มเพาะฯที่ทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมมือกันจัดตั้งขึ้นนี้จะดำเนินการสอดคล้องกับผลการสำรวจ โดยจะสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการรวมพลังในการพัฒนาและบ่มเพาะ SMEs ทั้งการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ได้แก่ ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม และ Asia link – Eu Program เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้ามาบ่มเพาะ ก่อให้เกิดธุรกิจที่มีนวัตกรรมและศักยภาพที่จะแข่งขันได้ในระดับประเทศหรือระดับโลก และจะเสริมสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์การบ่มเพาะ SMEs ไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นศักยภาพของศูนย์ฯในการบ่มเพาะผู้ประกอบการแบบมืออาชีพ ด้วยการเชื่อมโยงการนำการวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ที่มีความเป็นไปได้ สร้างพันธมิตรกับสถาบันการเงินภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุน SMEs และสรรหา Business Angel เพื่อสนับสนุนพัฒนา SMEs โดยมีเป้าหมายจะรับบ่มเพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อาหาร แฟชั่น และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในปี 2548 จำนวน 10 ราย ปี 2549 จำนวน 12 ราย และตั้งเป้าหมายการฝึกอบรมว่าจะจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการปี 2548 จำนวน 100 ราย

"โครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์เพาะ ซึ่งจะมีผู้บริหารจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าไทยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะธุรกิจฯ ประกอบด้วยผู้บริหารภายในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ส่วนคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะฯ 23 คน โดย สสว.ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจฯ" ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กล่าว

สสว.ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการตั้งศูนย์บ่มเพาะมาแล้ว 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะต้นแบบ แบบ Out-Wall Incubator เพื่อบ่มเพาะธุรกิจด้านอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะในลักษณะ In-Wall Incubator ที่เน้นการสร้างผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูป กระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และล่าสุดกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสสว.ตั้งเป้าหมายในการร่วมดำเนินการสนับสนุนการตั้งศูนย์บ่มเพาะฯไว้ว่าจะมีผู้ประกอบการ SMEs แห่งละไม่ต่ำกว่า 10 ราย เข้ามาใช้บริการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดในสมัครได้ที่ www.uto.kmutt.ac.th หรือ www.sme.go.th หรือขอรับในสมัครได้ที่สำนักงานเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-8326-8 หรือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-5763-4 หรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น G ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2278-8800 ต่อ 249--จบ--


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

นวัตกรรมการสังเคราะห์เคมีอินทรีย์ ลดขั้นตอน-ต้นทุน เป็นมิตรธรรมชาติ...งานขึ้นหิ้งหนุนงานเข้าห้าง

สารประกอบอินทรีย์อาจเป็นคำไกลตัว แต่สารเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวทุกคนตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน แฝงตัวอยู่ในทุกระบบของร่างกายมนุษย์ เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องสำอาง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ถูกนำไปต่อยอดเป็นนานาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น...

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดสัมมนาครบวงจรครั้งยื่งใหญ่

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--สถาบันพัฒนาSMEs สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิล แอ็กเซส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หร...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเสวนา เรื่อง "ชีวจริยธรรมกับสังคม"

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการเสวนาเรื่อง"ชีวจริยธรรมกับสังคม" วันพุธที่ 19 มกราคม 2548 ณ ห้อง 302 ชั้น3 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดโดย โครงการชีวจริยธรรมกับสังคม และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดการ 13.00 น. ล...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี