ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บำรุงราษฎร์ นำจุดแข็งการแพทย์มาตรฐานสากล ผนึกพระจอมเกล้าลาดกระบัง สร้าง “แพทย์นวัตกร” ยกระดับแพทย์อินเตอร์ รองรับการแพทย์ในระดับสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๓๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--รพ. บำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อพัฒนาความร่วมมือทั้งด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร การพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านการแพทย์ โครงการศึกษาต่อเนื่อง ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การจัดกิจกรรมสัมมนา การประชุมวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ตลอดจนมุ่งสู่โอกาสการพัฒนาหลักสูตรปริญญาคู่และปริญญาร่วมในอนาคต เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ อีกทั้งยกระดับความเป็นแพทย์นานาชาติ พร้อมเผยการพัฒนา “แพทย์นวัตกร” คือความหวังใหม่ของอนาคตวงการการแพทย์ไทย โดยมี ศ.นพ. นิมิต เตชไกรชนะ ผู้อำนวยการด้านวิจัยและการศึกษา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมเวทีเสวนา “การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภูมิทัศน์ทางการแพทย์” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อเร็วๆ นี้

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า การร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้งนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่มุ่งมั่นในการให้การบริบาลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยมาตรฐานระดับโลกและด้วยนวัตกรรมที่ล้ำยุคภายในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำแนวคิดของการเป็นผู้นำด้าน Healthcare ในระดับประเทศและภูมิภาค โดยในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นับเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและมีความโดดเด่นทางด้านหลักสูตรนานาชาติทางการแพทย์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อมุ่งผลิตนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เป็นแพทย์นวัตกร สำหรับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลในระดับจตุตถภูมิ (Quaternary Care) ซึ่งได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้มารับบริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกปีละ 1.1 ล้านราย การลงนามฯ ในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างสถาบันชั้นนำของประเทศทั้งสองแห่ง ในการสร้างเครือข่ายวิชาการนานาชาติในระดับประเทศต่อไป และเป็นการช่วยยกระดับงานบริการด้านสาธารณสุขของประเทศร่วมกัน

ทั้งนี้ บำรุงราษฎร์จะได้นำจุดแข็งของโรงพยาบาลฯ อาทิ ความชำนาญการของแพทย์เฉพาะทางและมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การส่งมอบประสบการณ์การรักษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ตลอดจนการมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในระดับสากล โดยโรงพยาบาลฯ จะนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้และพัฒนามากว่า 40 ปี เข้ามาช่วยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ รวมถึงบุคลากร ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาในแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สจล. ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์ในระดับสากล โดยโรงพยาบาลฯ คาดหวังว่า นักศึกษาแพทย์ของ สจล. จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนที่ช่วยพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพื่อดูแลคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเป็นอีกกำลังสำคัญที่ช่วยเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับความต้องการทางการแพทย์ระหว่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ด้าน Medical & Wellness Destination ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. ได้ลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นับเป็นความร่วมมือด้านวิชาการทางการแพทย์ครั้งสำคัญ ที่จะเปิดพื้นที่ให้นักศึกษา บุคลากร ได้ต่อยอดองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติงานจริง ในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ซึ่ง สจล. เชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการการแพทย์ไทยต่อไป นอกจากนี้ สจล. ยังสนับสนุนทุกโอกาสอันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และไม่หยุดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากล ก้าวทันยุคดิสรัปชัน เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์นวัตกรรับใช้สังคมไทย ภายใต้โครงการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด (KMITL 60th Year: GO Beyond the Limit)

ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สจล. เป็นหลักสูตรนานาชาติ 6 ปี หรือ 12 ภาค กำหนดจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปัจจุบันมีอาจารย์และนักศึกษาเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยหลักสูตรมุ่งผลิตแพทย์ที่เป็นนักวิจัย ที่มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ คณะแพทยศาสตร์ สจล. จึงเป็นคณะแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยที่มีเป้าหมายสร้างแพทย์นวัตกร ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้อันเป็นสากลให้แก่นักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเติมเต็มความต้องการแพทย์นวัตกรซึ่งยังมีจำนวนไม่มากในประเทศไทย อีกทั้งเพื่อความพร้อมในการรับมือกับทุกความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยปีการศึกษา 2564 สจล. ตั้งเป้ารับนักศึกษาแพทย์ มุ่งสู่การเป็นแพทย์นวัตกร โดยได้จัดงาน “MD @KMITL Open House 2020” ในวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีฝันอยากเป็นแพทย์ ได้ทำความรู้จักการเรียนการสอน และความโดดเด่นของคณะแพทยศาสตร์ สจล. โดยมีไฮไลท์กิจกรรมมากมาย อาทิ เสวนา “การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภูมิทัศน์ทางการแพทย์” โดยบุคลากรจากวงการการแพทย์ชั้นนำของเมืองไทย ตลอดจนพาชมห้องปฏิบัติการที่นักศึกษาจะได้ใช้จริงในการเรียน และกิจกรรมจำลองบทบาทแพทย์ในหนึ่งวัน (A Doctor for a Day) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

KMITL ปิ๊งธุรกิจ SMEs ยุคน้ำมันแพง "ผลิตไบโอดีเซล"ประกวดแผนธุรกิจ Moot Biz แห่งชาติ

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--คิธ แอนด์ คินฯ นักศึกษา ป.โท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ส่ง "ศูนย์ผลิตไบโอดีเซล" จากน้ำมันพืชใช้แล้ว ประกวดแผนธุรกิจ Moot Biz แห่งชาติ เผยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าให้มีการใช้ไบโอดีเซล 10% จากน้ำมั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง