ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รพ.สต.โคกสะอาด เมืองย่าโม ผุดไอเดีย ปฏิทินกินยา กำกับผู้ป่วยจิตเวชกินยาเป๊ะ!! ตรงวัน-เวลา ไม่มีอาการกำเริบ!!

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๐๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 ธ.ค.--โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เชื่อมโยงระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนต่อจากรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ แก้ปัญหาอาการป่วยกำเริบ โดยผุดไอเดียจัดทำปฏิทินกินยา ประจำบ้านผู้ป่วยจิตเวชที่มี 51 คน ใน 11 หมู่บ้าน ให้ผู้ป่วยกินยาครบถ้วน ตรงเวลา ส่วนชุมชนคลอดสัญญาประชาคมหมู่บ้านร่วมดูแล คืองานบุญปลอดเหล้า ไม่ขายเหล้าให้ผู้ป่วยจิตเวช ผลดำเนินการ 1ปี ประสบผลดีเยี่ยม ผู้ป่วยจิตเวชทุกคนอาการปกติดี ไร้การก่อความรุนแรง ครอบครัว ชุมชนปลอดภัย

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(รพ.)จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมาให้สัมภาษณ์ว่า หัวใจหลักของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูจนอาการสงบแล้วและไม่ป่วยซ้ำอีกคือการดูแลในชุมชน โดยให้ผู้ป่วยกินยารักษาอาการทางจิตและอยู่ในระบบการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯได้เชื่อมต่อระบบบริการกับรพ.ทุกระดับลงไปถึงระดับชุมชน/หมู่บ้านคือรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือที่เรียกว่ารพ.สต.ทุกแห่งที่อยู่ในพื้นที่เขตสุขภาพ นครชัยบุรินทร์ 4 จังหวัดคือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ ผ่านทางระบบสมาร์ทฮอสปิตอล เพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชทุกโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษารวมประมาณ 180,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนต้องดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษประมาณ 5,000 คนต่อปี เช่นผู้ป่วยจิตเวชที่ดื่มเหล้าหรือใช้สารเสพติดด้วยหรือผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการกำเริบบ่อย และสนับสนุนคู่มือวิชาการเพื่อใช้เป็นแนวทางดูแลผู้ป่วยในระดับชุมชนแบบมีส่วนร่วมทุกฝ่ายเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเขต 4 ระบบ คือการเยี่ยมบ้าน การเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยและการให้กำลังใจครอบครัวต่อเนื่อง การเฝ้าระวังสัญญานเตือนอาการกำเริบและช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทั้งด้านชีวิตประจำวัน อาชีพที่เหมาะสม ทำให้อัตราอาการกำเริบภายใน180วันของผู้ป่วยจิตเวชหลังจำหน่ายออกจากรพ.ลดลงมากในปีงบประมาณ 2562 พบร้อยละ 2.30 ตั้งเป้าในปี 2563 จะลดลงให้ต่ำกว่านี้ ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายป่วยมากขึ้น

ทางด้านนายพล ปิ่นกลาง ผู้อำนวยการรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ในตำบลด่านช้างที่อยู่ในความดูแล มี 11 หมู่บ้าน มีผู้ป่วยจิตเวช 51 คน อายุระหว่าง 30 - 66 ปี และป่วยสูงสุด 44 ปี โดยครึ่งหนึ่งเป็นโรคจิตเภทจำนวน 26 คน เป็นโรคซึมเศร้าจำนวน 8 คน โรคไบโพลาร์ 2 คน ที่เหลืออีก 15 คน เป็นโรควิตกกังวลและอื่นๆ โดยดูแลตามมาตรฐานของรพ.จิตเวชนครราชสีมา ในปี 2561 มีผู้ป่วยอาการกำเริบ 18 คนหรือร้อยละ 35 ของผู้ป่วยทั้งหมด ปัญหาหลักเกิดจากขาดยา กินยาผิด กินไม่ต่อเนื่อง และดื่มเหล้าขาว เนื่องจากได้รับความใสใจจากญาติและชุมชนไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ในจำนวนนี้มีพฤติกรรมรุนแรง เช่นอาละวาด ทำร้ายตัวเองหรือคนอื่น จำนวน 6 คน

ในการแก้ไขปัญหาที่กล่าวมา รพ.สต.โคกสะอาด ได้เน้นกลไก 2 ระบบใหญ่คือ ด้านตัวผู้ป่วยพร้อมครอบครัว และด้านชุมชน โดยในด้านผู้ป่วยได้จัดทำปฏิทินช่วยกินยา เป็นนวตกรรมแบบพื้นบ้าน

เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกินยาได้ง่ายขึ้น กินได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แพทย์สั่ง และง่ายต่อการตรวจสอบของทีมเจ้าหน้าที่ ซึ่งยาส่วนใหญ่จะกินวันละ 2 ครั้งคือเช้ากับเย็น โดยเจ้าหน้าที่ของรพ.สต.โคกสะอาด จะรับยาให้ผู้ป่วยและจัดยาใส่ซอง จัดเรียงซองเย็บติดกันเป็นแผงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ตามวันที่และเวลาทุกเดือน และแขวนไว้ที่บ้านของผู้ป่วยทุกคน พร้อมติดชื่อของเจ้าหน้าที่รพ.สต.และเบอร์โทรศัพท์ให้ญาติปรึกษาตลอด24 ชั่วโมง และเบอร์โทรฉุกเฉิน 1669 โดยให้ญาติหรืออสม.หรือบุคคลที่ผู้ป่วยให้ความเคารพช่วยกำกับผู้ป่วยให้กินยาทุกมื้อ ทุกวัน

ในส่วนของชุมชน ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย โดยอบต. และผู้นำชุมชนอาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ประชุมทำความเข้าใจชาวบ้าน และร่วมทำสัญญาประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดยประกาศให้งานบุญประเพณีในชุมชน เช่นงานบวช งานศพ เป็นงานบุญปลอดเหล้า ส่วนร้านชำในชุมชนที่มี 50 กว่าร้าน ประกาศไม่ขายเหล้าให้ผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งเลี่ยงการจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทกาแฟ น้ำอัดลมสีดำให้ผู้ป่วยจิตเวช เนื่องจากมีฤทธิ์กระตุ้นให้อาการผู้ป่วยกำเริบได้ด้วย

นายพลกล่าวว่า จากการประเมินหลังดำเนินการ 1 ปี พบว่าสามารถแก้ปัญหาการกินยาไม่ต่อเนื่องของผู้ป่วยจิตเวชได้สำเร็จ ผู้ป่วยทั้ง 51 คน ไม่มีอาการกำเริบป่วยซ้ำเลย ไม่มีปัญหาก่อความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน ผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลจากครอบครัวและชุมชนเป็นอย่างดี โดยผู้ป่วยจิตเวช 46 คนสามารถดูแลตัวเองในชีวิตประจำวัน ในจำนวนนี้ได้รับเบี้ยยังชีพจากภาครัฐเดือนละ

800 บาท จำนวน 24 คน ปฏิทินกินยาเป็นเครื่องมือกระตุ้นทั้งผู้ป่วย ญาติและชุมชนให้เห็นความสำคัญของการกินยาและมีความเข้าใจผู้ป่วยจิตเวชดีขึ้น โดยใช้ต้นทุนแก้ปัญหาเพียง 150 บาทต่อคน ในปีงบประมาณ 2563 นี้รพ.สต.โคกสะอาด จะทดลองขยายผลปฏิทินกินยาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางกายอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่มีปัญหาควบคุมอาการไม่ได้ จากเหตุกินยาไม่ครบ

กินไม่ถูกต้องด้วย

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย เปิดใจยอมรับผู้ป่วยโรคจิตเภท

กรุงเทพฯ--27 ต.ค.--มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดตัวโครงการรณรงค์เพื่อความเข้าใจในผู้ป่วยจิตเภท แนะสังคมควรเปิดใจยอมรับผู้ป่วยจิตเภท เพื่อร่วมกันสร้างสังคมปลอดภัย เพราะโรคจิตเภทก็เหมือนการเจ็บป่วยอื่นๆ เป็นความผิดปรกติของสารเคมีในส...

การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

กรุงเทพฯ--12 ต.ค.--วทท. การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2548 ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ ประธานจัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่...

โซลาร์ตรอน ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมเดินทางฟังการบรรยาย "ยุทธศาสตร์การพลังงานทดแทนของประเทศไทย"

กรุงเทพฯ--27 ม.ค.--โซลาร์ตรอน กำหนดการ การบรรยาย "ยุทธศาสตร์การพลังงานทดแทนของประเทศไทย" และสรุปการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทโซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 28 –วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2548 บริษั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง