ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เสริมศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาล ชูความปลอดภัยบุคลากรสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๑๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 พ.ย.--GIZ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย และบี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดการอบรมเรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลในด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์" รวมทั้งรับทราบแผนปฏิบัติงานในการสร้างความปลอดภัยด้านการทำความสะอาดมือ ความปลอดภัยในการให้สารเคมีบำบัด และการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำอย่างปลอดภัย ณ โรงแรมรามาการ์เดน

ประเทศไทยไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และเข้าถึงความต้องการของประชาชน แต่ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางสาธารณสุข ปีพ.ศ. 2561-2564 หรือที่เรียกว่า 2P Safety ไว้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในโรงพยาบาล

นพ. กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กล่าวว่า "องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก และประเทศไทยเอง นอกจากจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้ว เรายังคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ว่า โรงพยาบาลต้องคำนึงและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคลากร และร่วมกันพัฒนาระบบป้องกันและดูแลบุคลากรให้ปลอดภัย นับเป็นช่วงเวลาประจวบเหมาะที่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ และบริษัทบี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามาดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย และสรพ. ได้มีส่วนร่วมในการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยเล็งเห็นว่าระบบป้องกันและดูแลความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากผู้บริหารของโรงพยาบาลไม่เห็นความสำคัญและไม่ผลักดันให้มีระเบียบ นโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร"

มร. เกอร์มัน มูลเลอร์ ผู้อำนวยการ โครงการฯ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) กล่าวว่า " GIZ ดำเนินงานด้านการพัฒนา ในนามของกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) ซึ่งงานพัฒนาด้านสุขภาพและสาธารณสุขเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของเรา GIZ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนามาตรฐานสาธารณสุขในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นความต้องการพื้นฐานของประชาชน และเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และรัฐบาลไทยเองก็ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่าการเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงานนั้นทำให้บุคลากรทางการแพทย์ มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ การติดเชื้อ และเสียชีวิต ด้วยเหตุนี้ GIZ จึงได้ร่วมกับบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำจากประเทศเยอรมนี ดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยขึ้น ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และร่วมกับ สรพ. จัดการอบรม ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้ว โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารโรงพยาบาลและบุคลากรการแพทย์จากโรงพยาบาลนำร่อง 18 แห่ง มาร่วมนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และ GIZ มีความมุ่งมั่นที่จะนำความสำเร็จและบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ นี้ ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาโครงการด้านสาธารณสุขในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป"

ด้านนายสายันห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัทบี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "บริษัทบี. บราวน์ เล็งเห็นว่า ความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์นั้นเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพของมาตรฐานสาธารณสุขของประเทศไทย ที่จะช่วยให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาระบบสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม ยังคงมีช่องว่างระหว่างความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ จากการดำเนินงานของบริษัทบี. บราวน์ มากว่า 30 ปีในประเทศไทย ภายใต้โครงการฯ เรามุ่งหวังที่จะคงความเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในประเทศไทย เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัยแก่โรงพยาบาล อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ระบบติดตามและรายงานผลออนไลน์ หรือ e-monitoring ที่สามารถประเมินผลความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น"

ผลจากการอบรมครั้งนี้ จะนำไปสู่การวางแผนเป็นกรอบนโยบายของแต่ละโรงพยาบาล โดยบูรณาการแนวคิด 2P Safety ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งเป้าให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขระดับประเทศ

การอบรม จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานภาคีทางการแพทย์ ได้แก่ สรพ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชมรมพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย และสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) และบริษัทบี. บราวน์ เมลชุงเกน เอจี


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อพท. (DASTA) จุดประกายท่องเที่ยวแนวใหม่ Low Carbon Tourism พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการสู่ธุรกิจท่องเที่ยวสีเขียวเต็มรูปแบบ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จุดประกายท่องเที่ยวแนวใหม่ Low Carbon Tourism...

สรพ. รับมอบนโยบายคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขไทย

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รับมอบนโยบายด้านคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข 6 ประการ จาก พณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมสัมมนา “ร่วมคิดร่วมสร้าง ระบบคุณภาพสถานพยาบาลในประเทศไทย” ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง