ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมอนามัย ประกาศความสำเร็จ การพัฒนาสุขภาวะเด็กไทย ชู!! ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เขตสุขภาพที่ 10 เป็นต้นแบบที่เกิดจากความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 4 กระทรวงหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--โฟร์ พี แอดส์ (96)

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศความสำเร็จ การพัฒนาสุขภาวะเด็กไทย ชู!! ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เขตสุขภาพที่ 10 เป็นต้นแบบที่เกิดจากความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 4 กระทรวงหลัก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลงาน 3 ปี เด็กเขต10 เติบโตสมวัยจากร้อยละ 56.5 เพิ่มเป็นร้อยละ 74.0 ด้านไอคิวจาก 90.88 จุด เพิ่มเป็น 91.71 จุด พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรม"ผนึกภาคี วิวาห์สร้างชาติ เด็กไทยไอคิวดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ"

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม "ผนึกภาคี วิวาห์สร้างชาติ เด็กไทยไอคิวดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ" ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ว่า สถานการณ์เด็กไทยมีไอคิวต่ำกว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศชาติ ผลการสำรวจสถานการณ์ไอคิวเด็กเขตสุขภาพที่ 10 โดยกรมสุขภาพจิต ปี 2559 พบว่า ไอคิวเด็กต่ำกว่า 100 คือ เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 มีไอคิว 90.8 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2557 โดยศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัยพบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ 56.5 จากปัญหาดังกล่าวศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 10 และภาคีเครือข่าย 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันดำเนินโครงการเด็กไทยไอคิวดี เติบโตดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 10 หรือ Smart kids R10 โดยมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การลงนาม MOU 4 กระทรวงเพื่อสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเด็ก การระดมทุนในระดับเขต เพื่อจัดกิจกรรมร่วมแก้ปัญหาพัฒนาการเด็ก การ Kick off นโยบายการพัฒนาเด็กและสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ เด็กไทยไอคิวดี ตลอดจนการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านพัฒนาการเด็ก การกำกับติดตามประเมินผลผลลัพธ์และการสรุปรูปแบบนี้เพื่อเป็นรูปแบบให้ระดับประเทศนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป

"ความสำเร็จของการพัฒนาเด็กเขต 10 ตลอดระยะเวลา 3 ปีถือเป็นต้นแบบที่ดีที่เกิดจากความร่วมมือประสานพลังกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็ก ผลจากการดำเนินงาน จากข้อมูลการสำรวจสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยและไอคิวเด็ก พบว่าเด็กปฐมวัยเขต 10 มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น ปี 2557 จากร้อยละ 56.5 ในปี 2560 เพิ่มเป็น ร้อยละ 74.0 ระดับสติปัญญาเฉลี่ยเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำรวจโดยกรมสุขภาพจิต จากปี 2559 90.88 จุด ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 91.71 จุด ความสำคัญของการพัฒนาเด็กต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ เมื่อตั้งครรภ์สิ่งที่สำคัญคือโภชนาการที่จะส่งผลต่อสมองของลูก เช่น ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ความไม่เครียด และส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ของเด็กคือ กิน กอด เล่น เล่า ซึ่งเด็กที่เกิดมาต้นทุนเท่ากัน ระดับสติปัญญาเริ่มต้นก็จะไม่ต่างกันมาก แต่เมื่อเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ ถ้าไม่ได้รับการส่งเสริมหรือไม่ได้รับความใส่ใจจากครอบครัวหรือคนรอบข้าง เด็กก็อาจจะกลายเป็นเด็กหลังห้อง และมีผลการเรียนต่ำ ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงสติปัญญาไม่ได้แตกต่างจากเด็กคนอื่นๆ เพียงเพราะว่าเด็กขาดแรงกระตุ้น แรงจูงใจในการเรียนรู้และทุ่มเทให้เกิดการพัฒนาเป็นไปตามวัย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมมือทุ่มเทเพื่อให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพที่ควรจะเป็นอย่างเต็มที่" อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ทางด้านนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย กล่าวว่า การจัดกิจกรรม "ผนึกภาคี วิวาห์สร้างชาติ เด็กไทยไอคิวดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ" ในครั้งนี้ เพื่อสะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายทั้ง 4 กระทรวงหลัก ในการพัฒนาสุขภาวะเด็กไทย และเป็นการประสานพลังภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กของเขตสุขภาพที่ 10 ให้ดำเนินไปอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ภายใต้โมเดล"ระบบพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย อีสานล่าง:Smart Kids to Healthy Life (เลี้ยงลูกคุณภาพดีวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันหน้า)" เนื้อหาประกอบด้วย 1) วิวาห์สร้างชาติเตรียม พร้อมมีลูกฉลาด 2) พร้อมเป็นพ่อแม่อีหลี 3) คลังนมแม่สร้างเด็กฉลาดเติบโตดี 4) กระโดดโลดเต้นเป็นวัยเรียน เติบโตสมวัย ไอคิวเกิน 100 และ 5) เป็นวัยรุ่นแก้มแดงอ่องต่อง สมองดี EQ เด่น พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังหลักของชาติต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สกอ. พร้อมจัดพิธีเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 1 ศูนย์กลางทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--คอร์ แอนด์ พีค ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในพิธีเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (ยูนิเวอร์ซิตี้ แฟร์ 2005) ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกช...

รัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซียส่งทีมแพทย์ช่วยเหลือเหยื่อคลื่นสึนามิ

จาการ์ต้า,1 ม.ค.—แอนทาร่า/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยว่า กระทรวงได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ทีมแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์จำนวน 10 ตัน ไปยังจังหวัดนังโกร อาเซห์ ดารัสซาลัม บนพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง