ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สมุทรปราการ สนับสนุนสมุนไพรไทย สู่สากล จัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 11

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๐๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--โกลเด้น แซค เทรดดิ้ง

สมุทรปราการ สนับสนุนสมุนไพรไทย สู่สากล จัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 7-11 ก.พ.62 ที่ ห้างสรรพสินค้า เมกะบางนา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออก และกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร่วมจัดมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 10 ปี โดยปีนี้ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ภายใต้หัวข้อ "24ธาราอารยะแห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล": Local to Global

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งนี้ จัดงานฯ ภายใต้แนวคิด "๒๔ ธาราอารยะแห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล: Local to Global" ซึ่งกำหนดจัดงาน ในระหว่างวันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างเวลา 11.00 - 20.00 น. และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

จังหวัดสมุทรปราการ มีความพร้อมในการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีที่ 11 ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล เป็นเขตอุตสาหกรรม มีเส้นทางการคมนาคม ที่สามารถเดินทางไปสู่ภูมิภาคต่างๆได้สะดวก และมีสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดงานฯ โดยที่ผู้สนใจสามารถ เข้าร่วมงานได้อย่างสะดวก การจัดงานฯในครั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการจัดงานฯดังกล่าว ภายใต้การสนับสนุนและความร่วมมือจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายจังหวัดภาคกลาง และภาคตะวันออก เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและนวัตกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและชุมชนต่างๆ รวมทั้งตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล ซึ่งนอกจากท่านที่มาร่วมงานฯจะได้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ยังสามารถจับจ่ายซื้อหาผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ที่นำมาจำหน่ายอย่างมากมายและร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่กำหนดไว้

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจทั้งในจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งจังหวัดในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ภาคกลางและภาคตะวันออกในครั้งนี้

นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า รูปแบบการจัดงานในปีนี้ จะเน้นการนำเสนอกรอบแนวคิดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสมุนไพรไทย ให้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติรู้จัก เชื่อมั่น และชอบใช้สมุนไพรไทย ที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น เป็นมรดกทางการแพทย์ที่จะนำสู่การประกาศเป็นมรดกของมนุษยชาติของยูเนสโก รูปแบบการให้บริการ การส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย หรือแผนไทย First ที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรไทยคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย

ทั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้จึงเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมทั้งด้านองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจจะสามารถต่อยอดในการประกอบธุรกิจ รวมถึงมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านของภาคกลางและภาคตะวันออกที่มีการนำนวัตกรรมด้านต่าง ๆ มาส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่มาชมงานในครั้งนี้ด้วย

นายพรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีที่ 11 ครั้งนี้ จัดภายใต้ชื่อ "๒๔ ธาราอารยะแห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล : Local to Global" ได้แนวความคิดมาจากการดำเนินงานด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านของชาวบ้านในภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งเปรียบได้กับสายน้ำแต่ละสายที่ไหลหล่อเลี้ยงใน ภาคกลางและภาคตะวันออก หล่อเลี้ยงทุกสรรพสิ่งดูแลสรรพชีวิตให้อยู่รอด เฉกเช่นเดียวกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านที่ดูแลให้ผู้คนทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกอยู่รอดได้ถึงทุกวันนี้ จากการรวมตัวด้านของของแต่ละจังหวัดเข้าด้วยกัน จึงเสมือนการหลอมรวม ให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เปรียบดังสายน้ำที่ไม่มีวันแห้งเหือด

ดังนั้น การที่จะพลิกฟื้นให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยการพัฒนาสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาในตัวเอง โดยค้นหาและสร้างความโดดเด่นของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย รวมถึงสมุนไพรไทย ซึ่งมีอยู่มากมายในประเทศไทยของเรา ผ่านกระบวนการบ่มเพาะด้วยงานวิจัยหรือการนำนวัตกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่า และส่งเสริมและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยให้ก้าวไกลสู่สากล

การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ภาคกลางและภาคตะวันออกปีที่ 11 กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างเวลา 11.00-20.00 น. โดยมีกิจกรรมที่สำคัญภายในงานฯ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้

1. การแสดงผลงานทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยาก 24 จังหวัด อาทิเช่น เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน หมอพื้นบ้าน นักวิชาการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยทางสมุนไพรที่มีชื่อเสียง

2. การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย อาทิเช่น สมุนไพรเหงือกปลาหมออายุวัฒนะ, ปลอดภัยไร้โรคด้วยมะกรูด, ยาพอกเข่าจากเมล็ดลำไย เบญจนาวาพิชิตผดผื่นคัน, นวัตกรรมจากระบบบริการ เช่น นวัตกรรมอโยธยา แผ่นมาส์กเย็นสมุนไพร, ลูกประคบจากผ้าขาวม้า ,ผ่อนคลาย หายปวด ณ'ครยก และยังมีตำรับยาหายาก เช่น สืบสานตำราโอสถพระนารายณ์ ,ตำรับยากวน พระอานนท์

3. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย

4. การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ คือ "ปลาสลิด" ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรปราการ นำมาทำเป็นยำสมุนไพรให้ได้ลองชิม

5. การแสดงของดาราและศิลปินนักร้อง อาทิเช่น สุนารี ราชสีมา, ลำตัดแม่ศรีนวล และดารานักแสดงอื่นๆอีกมากมาย ทุกวัน

6. การเล่นเกมแจกของรางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานของจังหวัดต่างๆ และผู้ประกอบการที่มาร่วมงาน

จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงหรือผู้ที่สนใจในเรื่องการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และสมุนไพรไทย ร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 23895980 ต่อ 109 หรือติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

งาน มหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2557 ภาคเหนือ ครั้งที่ 6

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ขอเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2557 ภาคเหนือ ครั้งที่ 6 พบกับการแสดงวัฒนธรรมและนิทรรศการดนตรีของดี 18 จังหวัด , การสาธิตการดูแลสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทย...

ภาพข่าว: เปิดแล้ว ข่ายยงคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีนแห่งแรกในประเทศไทย อีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับบุรุษและผู้มีบุตรยาก

กรุงเทพฯ--8 มี.ค.--ยูสเฮด ครีเอชั่น ข่ายยงคลินิกการแพทย์แผนไทย สาขาของโรงพยาบาลแผนบุรุษเวชแพทย์จีนเชา ไค่หยง เมืองเทียนสิน ประเทศจีน อีกทางเลือกสำหรับการรักษาโรงเกี่ยวกับบุรุษและผู้มีบุตรยาก โดยมี คุณจาง จิ่ว ฮ้วน เอกอัครราชทูตจีน (ที่ 4 จากซ้าย) คุณยงยุท...

ฟิทช์เพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) เป็น BBB-(tha)

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของหุ้นกู้มีหลักประกันบางส่วนชนิดทยอยคืนเงินต้นมูลค่ารวม 3.6 พันล้านบาท ของบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง