ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

แถลงแนวทางปฏิรูปหลักประกันสุขภาพสู่คุณค่าใหม่ ด้วยประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๓๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

อนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ พร้อมด้วยคณะทำงาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงสรุปสาระสำคัญจากเวทีประชุมหลักประกันสุขภาพระดับชาติ มุ่งขับเคลื่อนชุดสิทธิประโยชน์ กลไกการเงินการคลัง และยกระดับการดูแลสุขภาพ

ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ กล่าวในการแถลงข่าว "ร่วมปฏิรูปหลักประกันสุขภาพ สู่คุณค่าใหม่ ด้วยประชาชนเป็นศูนย์กลาง" ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: การดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า" จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับหน่วยงานภาคี เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ว่า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นการลงทุนพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างคน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นเป้าหมายหลักหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก ที่ทุกประเทศต้องดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ สำหรับประเทศไทย ซึ่งมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 นั้น มีหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงผลดีต่อการเข้าถึงบริการและสถานะสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทย แต่ยังคงมีความท้าทายที่สำคัญจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนรูปแบบโรคของคนไทยเปลี่ยนไปเป็นโรคเรื้อรัง ทำให้ต้องมีการปฏิรูปวิธีการจัดบริการสุขภาพและการคลังสุขภาพสำหรับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งต้องมุ่งเน้นคุณค่าที่ประชาชนจะได้รับในภาพรวม ทั้งคุณภาพบริการที่ดีขึ้นและค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กล่าวว่า จากแนวคิดสู่การขับเคลื่อน "ระบบหลักประกันสุขภาพ" เพื่อก้าวสู่การดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า ใน 3 เรื่องสำคัญ คือ 1."ขับเคลื่อนและปฏิรูปชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ" ทั้งชุดสิทธิประโยชน์หลักและเสริม ทั้งนี้ ได้ใช้กรอบแนวคิดหลักในการปฏิรูปชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพในระยะแรกดังนี้ คือ ชุดสิทธิประโยชน์โดยรวมของทุกกองทุนไม่แตกต่างจากเดิมหรือดีกว่า และเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยที่เข้าสู่สังคมสูงอายุและมีผู้ป่วยเรื้อรังมากขึ้น โดยมีการจำแนกรายละเอียดถึงบริการด้านต่างๆ อาทิ ชุดสิทธิประโยชน์ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ด้านปฐมภูมิ ด้านรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ด้านการดูแลระยะกลาง ด้านการดูแลระยะยาว ประกอบด้วยบริการทางสุขภาพและบริการช่วยเหลือทางสังคม ด้านการดูแลแบบประคับประคอง สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต ให้ได้รับการดูแลอย่างสมศักดิ์ศรี

2.ขับเคลื่อนและปฎิรูปกลไกการคลัง เพื่อความเพียงพอและยั่งยืนของงบประมาณ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 40,000 ล้านบาท ทั้งมาตรการระยะสั้น การปรับตัวด้านอุปสงค์และอุปทาน การบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้ข้อจำกัด การเติมเงินเข้ามาในระบบอย่างมีมาตรฐาน และการเพิ่มประสิทธิภาพ การคาดการณ์งบประมาณ และปรับปรุงการจัดทำบัญชีต้นทุน มาตรการระยะยาว โดยหาแหล่งเงินเพิ่มเติม ทั้งมาตรการทางภาษี และมาตรการอื่นๆ และ 3.การขับเคลื่อนและปฏิรูปเพื่อมุ่งยกระดับประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดูแลระบบสุขภาพ โดยเริ่มจากการจัดบริการปฐมภูมิแบบครบวงจร ที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Value-based care) และกลไกการจ่ายที่เน้นคุณค่า (Value-based payment) ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ (Integrated Information system) เพื่อให้เกิดการวางแผนการดูแลผู้ป่วยที่ต่อเนื่องในทุกระดับ ผลลัพธ์ทางสุขภาพดีขึ้น และใช้ค่าใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ความเห็นเพิ่มเติมจากนักวิชาการ ตลอดจนความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม จะมีส่วนสำคัญในการปรับรูปแบบข้อเสนอการปฏิรูปการคลังบริการสุขภาพ และระบบหลักประกันสุขภาพ ตลอดจนการขับเคลื่อนในระยะต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กรมการเงินทหารเรือ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓

กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมการเงินทหารเรือ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ เรื่อง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENTING INFORMATION SYSTEM :GFMIS) ทั้งนี้...

รพ.สังกัดกองทัพเรือเผยขาดทุนโครงการ 30 บาท เสนอรัฐแก้ปัญหางบประมาณ บุคลากรไม่พอ

กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--สป. สภาที่ปรึกษาฯ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากกองทัพเรือ โดยเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนและบุคลากรของกองทัพเรือจากระบบสุขภาพในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการภายใต้การบริหารจัดการของกองทัพเรือ โดยประสบ...

โครงการ "แม่จ๋า เช็ดตัวให้หนูหน่อย"

กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ คลินิกประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ได้จัดทำโครงการ "แม่จ๋า…เช็ดตัวให้หนูหน่อย" ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง