ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมอนามัยจับมือเขตสุขภาพที่ 10 ขับเคลื่อนพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ลดท้องไม่พร้อม - ท้องซ้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๓๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ต.ค.--กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิชาการและเขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 : Smart Teen to Smart People เขตสุขภาพที่ 10 และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย "ความร่วมมือขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ลดปัญหาท้องไม่พร้อม และท้องซ้ำในวัยรุ่น

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานีว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรวัยรุ่น โดยข้อมูลของประเทศไทยจากการสำรวจโดย world bank ปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีอัตราการคลอดในวัยรุ่นเท่ากับ 44.6 ต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งสูงเป็นอันดับ 6 ของอาเซียน และในส่วนของเขตสุขภาพที่ 10 พบปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นค่อนข้างสูง เกือบร้อยละ 15 ซึ่งเกินค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 10

"การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 : Smart Teen to Smart People เขตสุขภาพที่ 10" ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง ๕ กระทรวงหลักประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ที่จะร่วมกันคุ้มครองและสนับสนุนให้ประชากรวัยเจริญพันธุ์เข้าถึงสิทธิที่ตนพึงได้ ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดและการคลอดที่ปลอดภัย สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการตัดสินใจ สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และสิทธิการได้รับโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพ ที่ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ในอนาคต" แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าว

ทางด้านนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ กรมอนามัย โดย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย "ความร่วมมือขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 และ ผู้บริหารจาก 5 กระทรวงหลัก โดยกำหนดประเด็นเป้าหมายการขับเคลื่อนที่ชัดเจน วัดผลได้ เพื่อให้ทุกกระทรวงมี ส่วนร่วมในการทำงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยใช้ "โมเดล Smart teen to Smart people R10" ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวัยรุ่นก่อนท้อง ต้องพัฒนาให้เป็นวัยรุ่นสดใสสุขภาพดีและมีทักษะชีวิตที่ดีไม่ท้องก่อนวัยอันควร 2) กลุ่มวัยรุ่นเมื่อประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ต้องได้รับการดูแลตามสิทธิใน พ.ร.บ.จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 กระทรวงหลัก อาทิ ด้านสวัสดิการ การศึกษาต่อ และอื่นๆ 3) กลุ่มที่เคยท้องต้องไม่เกิดการตั้งครรภ์ซ้ำ โดยได้รับการปรึกษาและวางแผนครอบครัวที่เหมาะสมจากระบบบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และ 4) กลุ่มแม่-เด็ก วัยรุ่นและครอบครัว ต้องได้รับการดูแลสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น การจัดหาครอบครัวทดแทน การจัดหาที่พักฉุกเฉิน เป็นต้น มีการกำหนดการวัดผลสำเร็จในระยะสั้น 6 เดือน รวมไปถึงการกำหนด Overall Goal ที่ชัดเจนร่วมกัน เพื่อเป้าหมายคือวัยรุ่นสามารถเข้าถึงการบริการที่มีประสิทธิภาพได้รับการคุ้มครองสิทธิตามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการตั้งครรภ์ซ้ำลดลง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสมัครเข้าเป็นภาคีใน IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU)"

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในฐานะประธานคณะทำงาน "IOSCO APRC MMoU Committee" ของกลุ่มประเทศสมาชิก IOSCO เอเชียแปซิฟิค ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติขึ้น ในหัวข้อ "การสมัครเข้าเป็นภาคีใน IOSCO Multilateral Memorandum of ...

รัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซียส่งทีมแพทย์ช่วยเหลือเหยื่อคลื่นสึนามิ

จาการ์ต้า,1 ม.ค.—แอนทาร่า/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยว่า กระทรวงได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ทีมแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์จำนวน 10 ตัน ไปยังจังหวัดนังโกร อาเซห์ ดารัสซาลัม บนพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง