ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

หนึ่งทศวรรษ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว สู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ก้าวไกล ใจเข้าถึง

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒:๔๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 ต.ค.--ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ชลประทาน มศว

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ แพทย์ประจำพระองค์ และอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทาน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายพินิจ จารุสมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติปรารภกถาเรื่องทิศทางในอนาคตของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เนื่องในโอกาส "หนึ่งทศวรรษ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน" ครบรอบ 10 ปี แห่งการโอนย้ายสู่สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นอกจากนั้นยังมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "ทิศทางของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน กับความร่วมมือระหว่าง 4 องค์กรชลประทาน" : วัดชลประทานรังสฤษดิ์ กรมชลประทาน โรงเรียนชลประทานวิทยา และ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพิธีสมโภชรูปเหมือนสมเด็จพระราชมุนีสามีคุณูปรมาจารย์(หลวงปู่ทวด) สมเด็จพระพุฒาจารย์(หลวงปู่โต พรหมรังสี) พระธรรมโกศาจารย์(พุทธทาสภิกขุ) และพระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ) และยังมีการจัดทำหนังสือหนึ่งทศวรรษและการจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อเรื่อง "เส้นทาง 1 ทศวรรษ" ที่บอกเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตั้งแต่ปี 2550 – 2560

พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์(พระอารามหลวง) ได้เขียนบทความในหนังสือ หนึ่งทศวรรษ ว่า ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบหนึ่งทศวรรษ ก้าวไกลมาด้วยน้ำใจบุพพการีของทุกฝ่าย ตั้งแต่หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ใจเข้าถึงความทุกข์ การเจ็บป่วยของเพื่อนมนุษย์จึงสร้างโรงพยาบาลชลประทาน หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เห็นความเจ็บป่วยที่เพิ่มมากขึ้นจนพื้นที่รองรับไม่เพียงพอ ใจเข้าถึงจึงสร้างตึก 80 ปี ปัญญานันทะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใจเข้าถึงจึงรับโรงพยาบาลชลประทานอยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลทั้งบุคลากร และผู้ป่วยรวมถึงการพัฒนาอาคารสถานที่จึงได้ ชื่อว่าศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อทุกท่านได้รับบุพพการี จากท่านทั้งหลายเหล่านั้น วันครบหนึ่งทศวรรษ ได้ร่วมใจกันบำเพ็ญบุญสมโภช รูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด หลวงพ่อพุทธทาส สวนโมกข์ฯ หลวงปู่ปัญญานันทะ วัดชลฯ และสำคัญยิ่ง ขอให้ทุกท่าน ก้าวไกล ใจเข้าถึง ความกตัญญู กตเวที เพื่อตอบแทนคุณท่านด้วยการอนุเคราะห์ผู้ป่วยด้วยจิตรับรู้ว่า เรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด คนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้น เราจึงไม่มีหน้าที่เพิ่มทุกข์เพิ่มโทษให้แก่ใคร ให้คิดเสมอว่า เราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน

หนึ่งทศวรรษของโรงพยาบาล ขอให้ทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา เข้มแข็ง เพื่อความก้าวไกลใจเข้าถึงบริการให้ทุกท่านที่มาโรงพยาบาลกลับไป หายทุกข์หายโศก หายโรค หายภัย โดยทั่วกัน และทุกท่านจงพบแต่ความปิติสุขตลอดไป

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลชลประทาน หรือ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ที่ได้เปลี่ยนไปเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาครบ 10 ปี ในปี 2560 นี้ ตลอดเวลา 10 ที่ผ่านมาบุคลากรของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ทุกท่าน ได้แก่ อาจารย์แพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ ได้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างเต็มกำลังเพื่อให้ทัดเทียมโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยจนสามารถจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ทั้ง 3 ชั้นปีคือ ปี 4-6 ได้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

การย่างเข้าปีที่ 11 ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน นั้น มาพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพต่างๆ ของศูนย์การแพทย์ฯ อาทิเช่น ทางด้านอาคารสถานที่ที่มีตึกผู้ป่วยใหม่ หอพักนิสิตและบุคลากร รวมทั้งความพร้อมทางด้านการเรียนการสอน การเปิดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่างๆ เป็นต้น เชื่อมั่นว่าในทศวรรษที่ 2 นี้ ศูนย์การแพทย์ฯแห่งนี้จะพัฒนาไปได้ตามที่ได้ตั้งเป้าประสงค์ไว้

นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน กล่าวว่า จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตั้งแต่กระผมดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ก่อนปี 2550 ในขณะนั้นโรงพยาบาลชลประทานยังสังกัดอยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรู้ว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความประสงค์จะโอนย้ายโรงพยาบาลชลประทานเข้าสู่สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จนกระทั่งมีการโอนย้าย เมื่อ 7 ตุลาคม 2550 ซึ่งในขณะนั้นทีมบริหารได้มีการเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานของการเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่จะต้องรองรับพันธกิจใหม่ เช่น งานการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการ งานแพทยศาสตร์ เป็นต้น อีกทั้งต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอีกมากมาย เนื่องจากได้งบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ และอาคารผู้ป่วย 20 ชั้น ขนาด 400 เตียง และการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และอาคารหอพัก ซึ่งได้มีการวางแผนอัตรากำลังทั้งอาจารย์แพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และคณะกรรมการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของงานวิจัยในอนาคต และปัจจุบันโรงพยาบาลได้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านในการเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และมีการให้บริการทางการแพทย์ในระดับ excellence เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมืองให้บริการได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ มอบเงินสนันสนุนศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ รพ.ชลประทาน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย โดยนายจิร แก้วโยธา ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ(สำนักปฏิบัติการ) เป็นตัวแทนมอบเงิน จำนวน 2,697,256 บาท แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลชลประทาน...

ทีมแพทย์ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว ออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ จ.เชียงราย

นายแพทย์สมดี รัตนาวิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ได้นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จำนวนประมาณ 30 คน ออกหน่วยแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

โครงการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นๆ

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย (Operation Smile) บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้มีความผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นๆ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง