ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อย. เผยผลสำเร็จโครงการ ฉันดีมีสุข พระสงฆ์และฆราวาสเห็นความสำคัญพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ให้ห่างไกล NCDs

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓:๑๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--นาราซีซเท็ม

อย. มุ่งพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ "ฉันดีมีสุข" ถวายความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภคอย่างเหมาะสมแด่พระสงฆ์ หวังผลให้พระสงฆ์มีสุขภาพดี ห่างไกลโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง และส่งต่อความรู้ไปยังฆราวาสและญาติโยม ให้สามารถดูแลตนเองในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดหวาน มัน เค็ม และรู้จักเลือกสังฆทานที่เหมาะสมถวายแด่พระสงฆ์ เผย ผลการดำเนินกิจกรรม สำเร็จลงด้วยดี โดยจากผลการวิจัยประเมินผลโครงการ พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีแนวโน้มที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม และบริโภคอาหาร มากถึงร้อยละ 84.8

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง โดยมักจะบริโภคอาหารรสจัดประเภทหวาน มัน เค็ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือกลุ่มโรค NCDs เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไตเรื้อรัง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจนในประเทศไทย และจากรายงานภาระโรคของประชากร พบว่าจำนวนสัดส่วนของผู้เสียชีวิต มีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยทุกปี นอกจากนี้ยังพบปัญหาฆราวาสถวายผลิตภัณฑ์อาหารใส่บาตรและสังฆทานที่ไม่มีคุณภาพ หรือหมดอายุ ทำให้พระสงฆ์ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพจำพวกอาหาร ยา เครื่องสำอาง ( สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ ) ที่ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยมาบริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในโครงการ "ฉันดีมีสุข" ภายใต้ธีม "อย. ห่วงใย พระสงฆ์บริโภคปลอดภัยไกลโรค NCDs" เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มอย่างเหมาะสม และการใช้ยาให้ถูกต้อง รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุดสังฆทานที่เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้พระสงฆ์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมีการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม และส่งต่อความรู้ไปยังสาธุชนในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งฆราวาสที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากจะสามารถดูแลตนเองได้แล้ว ยังสามารถรู้วิธีเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมใส่บาตรหรือถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์อีกด้วย ซึ่งปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในโครงการฉันดีมีสุข จำนวน 3 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 จัดที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ และครั้งที่ 3 จัดที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือด การอภิปรายถวายความรู้ แนะนำการอ่านฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์อาหาร การบรรยายเรื่อง "โภชนาการกับโรค NCDs" และ "การถ่ายทอดประสบการณ์การรักษาพระภิกษุที่อาพาธด้วยโรค NCDs" ซึ่งมีพระสงฆ์และฆราวาสเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า โครงการฉันดีมีสุขนี้มีการประเมินผลโครงการด้วย ซึ่งผลจากการประเมิน พบว่า การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว สามารถสร้างการรับรู้ได้ในระดับที่ดี และเป็นการจุดหรือกระตุ้นให้พระสงฆ์และฆราวาสเห็นความสำคัญในการบริโภคอาหารปลอดภัยมากขึ้น มีส่วนทำให้พระสงฆ์ เห็นความสำคัญในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น ขณะเดียวกัน พระสงฆ์เอง เห็นว่า ควรมีกิจกรรมแบบนี้ในทุก ๆ พื้นที่ และควรส่งเสริมให้ประชาชนที่ทำบุญตักบาตร รับรู้และมีความเข้าใจในการเลือกอาหารทำบุญได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฉันดีมีสุข มีแนวโน้มที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม และบริโภคอาหารมากถึงร้อยละ 84.80 แสดงให้เห็นว่า เมื่อรู้แล้วว่า การบริโภคอาหาร ที่จะลดหรือหลีกเลี่ยงการเป็นโรค NCDs ได้นั้น จะต้องบริโภคให้ถูกต้องอย่างไร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสำคัญกับกับการอ่านฉลากโภชนาการมากขึ้นถึงร้อยละ 80 และเห็นว่าการอ่านฉลากโภชนาการมีประโยชน์ทำให้ทราบข้อมูลและตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ถูกต้อง และเหมาะสม มากขึ้น

ส่วนพฤติกรรมมีแนวโน้มที่ดีในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร เนื่องจาก พระสงฆ์และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ลดอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม มีความพยายามที่จะลดอาหารประเภททอด และกะทิ เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรค NCDs ซึ่งถือว่าเป็นทิศทางที่ดี และสิ่งสำคัญนอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการบอกต่อให้กับบุคคลใกล้ชิด ซึ่งเป็นการเผยแพร่ ตักเตือน บอกกล่าวให้คนอื่นรู้ ทำให้มีคนรู้เรื่องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยที่ถูกต้องมากกว่าจำนวนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยกันตักเตือน ป้องกัน ช่วยเหลือกันเวลาที่จะบริโภคอาหารได้

เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ทาง อย. ก็จะคงมีการดำเนินโครงการเช่นนี้ในปีงบประมาณต่อไป โดยจะขยายการรณรงค์ไปยังพื้นที่ในต่างจังหวัด โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อเป็นการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นำทางความคิดของชุมชน เพื่อให้มีการขยายและส่งต่อความรู้ในการบริโภคที่ถูกต้องไปยังญาติโยมและสาธุชนทั้งหลาย ให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ห่างไกลจากโรค NCDs ให้มากที่สุดต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลวิจัยมหิดลชี้ห้ามโฆษณาไม่มีผลต่อการเลิกดื่มแนะรัฐ-เอกชน ให้ความรู้และผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์

“มหิดล” เผยผลศึกษาพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ ชี้การดื่มขึ้นอยู่กับเพื่อนและสังคมมากกว่าโฆษณา แนะรัฐ-เอกชน ควรรณรงค์ให้ความรู้และผลกระทบเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรัฐควรประสานความเห็นทุกฝ่ายเพื่อออกมาตรการควบคุมที่สร้างสรรค์ รศ.ดร.มาณี ไช...

"โบกี้-ดอดจ์" ร่วมรณรงค์งดสูบในสถานที่ราชการ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2549 ที่ผ่านมา นักร้องหนุ่มชื่อดัง “โบดี้ จักรรินทร์ สุนทรศิลป์ชัย” และ “ดอดจ์ มุขพล จันทรวงศ์” ศิลปินจากบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกจากกรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงส...

4 สาวแก๊งค์ซ่า "เกิร์ลลี่ เบอร์รี่" ไม่ทิ้งการฝึกฝน!!มุ่งพัฒนาทั้งการร้อง และเต้น

กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--อาร์.เอส.โปรโมชั่น คร่ำหวอดอยู่ในวงการเพลงมาพักใหญ่สำหรับ 4 สาวแก๊งค์ซ่า "เกิร์ลลี่ เบอร์รี่" ซึ่งประกอบไปด้วย "กิ๊ฟซ่า – ปิยา พงศ์กุลภา, กิ๊บซี่ – วนิดา เติมธนาภรณ์, แนนนี่ – ภัทรนันท์ ดีรัศมี, เบลล์ – มนัญญา ลิ่มเสถียร" และตอนนี้ 4...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง