ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ซ อวอร์ด 2017 ยึดมั่นผลักดันผลงานวิจัยด้านสุขภาพของไทยต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๗:๕๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์

ยึดมั่นผลักดันผลงานวิจัยด้านสุขภาพของไทยต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของคนไทยเชิญชวนผู้สนใจส่งโครงงานวิจัยใหม่ๆ เข้าคัดเลือกรับทุนวิจัยมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 17

โครงการ "แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ซ อวอร์ด 2017" ก้าวย่างสู่ปีที่ 17 ซึ่งยังคงมุ่งสนับสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพของคนไทยสู่นานาชาติ และยกระดับวงการสาธารณสุขไทย พร้อมเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจส่งโครงงานวิจัยเข้าคัดเลือกรับทุกวิจัยสนับสนุนรวม 500,000 บาท โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่บัดนี้ โดยที่ผ่านมาทางโครงการได้ร่วมสนับสนุนและสรรค์สร้างผลงานวิจัยไปแล้วถึง 52 ผลงาน ล้วนมีประโยชน์ต่อสังคมไทย และต่อยอดงานวิจัยไทยสู่สากล สนใจสมัครเข้าร่วมขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.brandsworld.co.th

ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ซ อวอร์ด 2017 เปิดเผยว่าโครงการ แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ซ อวอร์ด 2017 (BRAND'S Health Research Awards 2017)จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป ได้ร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร และยา รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อ โภชนบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อคนไทยและสังคมโดยรวม นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพของนักวิจัยไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งทุนวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้วยดีอย่างต่อเนื่องจาก บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยโครงการแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ซ อวอร์ด 2017 จะมอบทุนวิจัยประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ซึ่งสามารถแบ่งให้โครงการวิจัยได้ไม่เกิน 5 โครงการต่อปี ซึ่งปัจจุบันได้มอบทุนวิจัยไปแล้วถึง 52 ผลงาน

ด้าน นางสาวพุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แบรนด์ตระหนักว่าสุขภาพที่ดีของประชาชนเป็นแกนหลักสำคัญที่จะทำให้ประเทศพัฒนาและเจริญขึ้นในทุกมิติ ตลอดจนนักวิจัยและบุคลากรในด้านสุขภาพของไทยก็ไม่ได้มีศักยภาพด้อยกว่าประเทศอื่นๆ หากแต่ยังขาดโอกาสและแรงสนับสนุนที่ดีในการทำงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วง ดังนั้นเราจึงขอเป็นอีกหนึ่งแรกผลักดันที่ทำให้วงการสาธารณสุขไทยเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อยอดคืนสู่สังคมด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในด้านสุขภาพให้ดีขึ้น และมีความเจ็บป่วยน้อยลง ในโอกาสนี้ดิฉันขอเชิญชวนนักวิจัย และผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้ารับคัดเลือกในโครงการแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ซ อวอร์ด 2017 และขอให้ความปรารถนาดีที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ของทุกท่านส่งผลให้ได้รับทุนวิจัยตามที่ตั้งใจค่ะ

ภายในงานจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยของเภสัชกรหญิง ดร.สุชาดา จาปะเกษตร์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร ที่เคยได้รับทุนวิจัยจากโครงการ เรื่อง "การดูแลด้านโภชนาการในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับนมแม่หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล: โปรแกรม PIN (Post-discharge Nutrition Intervention for Breast-fed Preterm Infants:The PIN Program)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมโภชนาการสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับนมแม่หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพื่อให้มีอัตราการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น และให้ทารกมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมตามเกณฑ์ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในรูปแบบของการจัดสนทนากลุ่มโดยทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลพุทธโสธร และรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการพัฒนาโปรแกรมพบว่าโปรแกรมที่ได้ ประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่มารดา และเกณฑ์วิธีปฏิบัติการให้นมและอาหารแก่ทารกเกิดก่อนกำหนดหลังออกจากโรงพยาบาล โดยทำการประเมินผลก่อนและหลังให้ความรู้ด้านโภชนาการ ในด้านความรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรมรวมทั้งอัตราการให้นมแม่อย่างต่อเนื่องแก่ทารกหลังออกจากโรงพยาบาล ในมารดาจำนวน 30 รายในกลุ่มทดลอง ทำการประเมินผลการเจริญเติบโต ในทารกเกิดก่อนกำหนดจำนวน 32 ราย ที่มีน้ำหนักตัวแรกเกิดระหว่าง 750-1,799 กรัม

หลังจากที่ได้รับความรู้ด้านโภชนาการ พบว่ามารดามีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในด้านคุณประโยชน์ของนมแม่ที่มีต่อทารกเกิดก่อนกำหนด และด้านโภชนาการของมารดาในระยะให้นมบุตร, มีทัศนคติที่ดีต่อการให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น และมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารของมารดาดีขึ้นในระยะให้นมบุตร มีอัตราการให้นมแม่อย่างเดียวเป็นระยะเวลาหกเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบย้อนหลังในช่วงตั้งแต่ทารกมีอายุที่ครบกำหนดคลอดถึงหกเดือน พบว่าทารกที่มีน้ำหนักตัวแรกเกิดน้อยกว่า 1,250 กรัมในกลุ่มทดลอง มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและมีเส้นรอบวงศีรษะเพิ่มขึ้นอีกด้วย

นี่คือหนึ่งในงานวิจัยที่ก้าวหน้าต่อยอดจากทุนวิจัยที่ได้รับไปในปีที่แล้วดังนั้นสำหรับปี 2560 นี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

โดยสามารถดาวน์โหลดใบขอรับทุนได้ที่ http://www.brandsworld.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2650-9777


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญนักวิจัย ร่วมส่งผลงานขอรับทุน แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ซ อวอร์ด 2017 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัย พัฒนาชาติไทยสู่สากล

โครงการ "แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ซ อวอร์ด 2017" ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจส่งโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าคัดเลือกรับทุกวิจัยสนับสนุน โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม...

ภาพข่าว: คณะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ดูงานเซเรบอส

เภสัชกรนรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล หัวหน้าฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิตฯ และประธานคณะอนุกรรมการการตรวจสอบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชม แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (BRAND'S...

"แบรนด์ ซัมเมอร์แคมป์ 2005"เปิดติวฟรีก่อนใคร 9 วัน 9 วิ ชา กับ 40 สุดยอดอาจารย์ติวของประเทศ

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดติวฟรี กับโครงการ "แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2005" 9 วัน 9 วิชา โดย 40 สุดยอดอาจารย์ติวของประเทศ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่เตรียมตัวเข้าสอบศึกษาต่อใน...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง