ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สธ. ร่วมกับ 4 เครือข่ายให้อสม.ทั่วประเทศเป็นต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษาช่วยลดรายจ่ายในครอบครัว

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๙:๕๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 ก.ค.--กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ให้ อสม.ทั่วประเทศงดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนงดเหล้า สกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชน ให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และช่วยให้สุขภาพที่แข็งแรง เหล้า เผยหากทั่วประเทศงดเหล้า 3 เดือน ช่วยประหยัดเงินได้ถึง 2 – 3 หมื่นล้านบาท และทำให้ช่วยให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นร้อยละ 47.8 ตั้งเป้าลดนักดื่มหน้าใหม่อายุ 15-19 ปี ให้เหลือร้อยละ 13 ในปี 2559

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2558 ณ กระทรวงสาธารณสุข) นายเทียม อังสาชน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสุขภาพ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมมือกับ 4 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ 1.ประธาน อสม. 4 ภาค และประธาน อสม.แห่งประเทศ 2.เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน 3. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ4.สมาคมหมออนามัย ดำเนินโครงการ “สบส. ร่วมพลัง อสม.งดเหล้าเข้าพรรษาทั่วไทย” ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นต้นแบบลดเหล้าในช่วงเวลาเข้าพรรษา 3 เดือน งดดื่มเหล้า และร่วมรณรงค์ คัดกรองผู้ดื่มสุราในชุมชน ตลอดจนเชิญชวนให้ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งเป้าลดนักดื่มหน้าใหม่อายุ 15-19 ปี จากร้อยละ 14 ให้เหลือร้อยละ 13 ในปี 2559 เพราะกลุ่มเยาวชนเหล่านี้จะเป็นลูกค้าบริษัทเหล้าในระยะยาวโตขึ้น มีโอกาสติดเหล้าร้อยละ 70 เกิดปัญหาต่อเนื่อง เช่น อุบัติเหตุ พิการ ท้องไม่พร้อม โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ส่งผลต่อคุณภาพประชากรระยะยาว ร่วมแถลงข่าว “สบส.รวมพลัง อสม.งดเหล้าเข้าพรรษาทั่วไทย” เพื่อประกาศเจตนารมณ์ระดับประเทศในการงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาของอสม.ทั่วประเทศ

นายเทียม อังสาชน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสุขภาพ กล่าวว่า จากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย ปี 2557 พบว่า คนไทยเสียชีวิตจากการดื่มเหล้าประมาณปีละ 26,000 คน และเกิดผลกระทบด้านด้านสุขภาพเป็นอันดับ 1 มีมูลค่ามากถึง 1.51 แสนล้านบาท นอกจากนี้ ยังพบนักดื่มหน้าใหม่ปีละ 250,000 คน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดนักดื่มหน้าใหม่และลดการสูญเสียที่เกิดจากการดื่มเหล้ารัฐบาลได้ประกาศให้ “วันเข้าพรรษา” เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 และในปี 2558 นี้ รัฐบาลเป็นผู้นำประกาศนโยบายที่ชัดเจน ด้วยการมีมติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551ได้ประกาศให้ “วันเข้าพรรษา” เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติไว้ว่า “พัฒนา เยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ ต้องหยุดเป็นทาสสุรา” จากการดำเนินงานโครงการงดเหล้าเข้าพรรษามาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 60 ในปี 2557 และสามารถงดเหล้าตลอด 3 เดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ทำให้ประหยัดเงินได้ถึง 2-3 หมื่นล้านบาท ที่สำคัญยังช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรม อีกทั้งส่งผลให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นร้อยละ 47.8 ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 46.3 สุขภาพจิตดีขึ้น ร้อยละ 32.9

ด้านน.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาชน ส่งเสริมให้ อสม.เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน ซึ่งในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ จะมีหมู่บ้านรณรงค์ รวมพลังงดเหล้าเข้าพรรษาทั่วไทยอย่างจริงจังทั่วประเทศ เพื่อให้มีคนงดเหล้าครบ 3 เดือนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีการประกาศเจตนารมณ์ ให้อสม. ๑,๐๔๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ งดเหล้าในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นต้นแบบในการเลิกเหล้าและสร้างความดี พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เลิกเหล้า สกัดกั้นนักดื่ม หน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชน เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมในการงดเหล้า อาทิ การฝั่งเข็มงดเหล้าจากสมาพันธ์แพทย์แผนจีน การให้ความรู้ทั้งโทษ-พิษภัยจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสุราสามารถขอคำปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งในกทม.หรือศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา สายด่วนเลิกเหล้า 1413


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คนไทยร่วมใจเต้นแอโรบิค - ให้สัจจะอธิษฐาน สร้างสุขภาพและสังคมถวายในหลวง ในงาน "รวมพลคนเหลือง-ฟ้า ออกกำลังกาย ห่างไกลบุหรี่" ณ ท้องสนามหลวง

กรุงเทพฯ--9 พ.ย.--ททท. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศ ร่วมแรงร่วมใจแสดงพลังสร้างเสริมสุขภาพในโอกาสที่วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 27 พฤศจิกายน เวียนมาบรรจบอีกครั้ง และร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน...

กระทรวงสาธารณสุข พร้อมต่อยอดภูมิปัญญาไทย จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 2

กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--ซีวีที แอนด์ เบอร์เซีย จากความสำเร็จของการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ เมื่อปี 2547 ที่ผ่านมา ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การเภสัชกรรม ได้ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดขึ้นนั้น ได้รับก...

รัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซียส่งทีมแพทย์ช่วยเหลือเหยื่อคลื่นสึนามิ

จาการ์ต้า,1 ม.ค.—แอนทาร่า/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยว่า กระทรวงได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ทีมแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์จำนวน 10 ตัน ไปยังจังหวัดนังโกร อาเซห์ ดารัสซาลัม บนพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง