รพ.เชียงใหม่ ราม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดอบรมเรื่อง “Stroke : Detection – Prevention & Treatment”

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday March 18, 2010 08:23
กรุงเทพฯ--18 มี.ค.--รพ.เชียงใหม่ ราม

ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมอง ถือเป็นโรคที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับต้น ๆ ของอัตราการเสียชีวิต สำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นการให้การรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากได้รับการดูแลเบื้องต้น และส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และโรงพยาบาลที่มีศักยภาพได้อย่างรวดเร็วจะช่วยทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ในส่วนของโรงพยาบาลชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความสำคัญกับการหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งสรรหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการดูแลรักษาดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดภาวะรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเพื่อเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตและการเกิดทุพพลภาพของผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพยาบาลวิชาชีพซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีความสำคัญยิ่งในระบบบริการสุขภาพ ดังนั้นการพัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ แก่พยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้เกิดผลที่ดีในการให้บริการ การพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการมากที่สุด

นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และสารสนเทศ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม กล่าวว่า ปัจจุบันโรคที่อาจทำให้ผู้เสียชีวิตมากขึ้นไม่เพียงแต่โรคหัวใจและโรคมะเร็งเท่านั้น แต่ยังกล่าวรวมไปถึงโรคเกี่ยวกับทางสมองด้วยเช่นเดียวกัน ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต ของประชาชนจำนวนไม่น้อย ก็เพราะด้วยเป็นโรคที่เกิดอาการในทันที ทันใด เช่น เส้นเลือดในสมองแตก ที่เกิดจากความดันโลหิตสูง เพราะฉะนั้น ผู้ป่วยไม่อาจตั้งตัวได้ทันที ทันใด หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ดังนั้น เราจึงจัดให้มีการประชุมวิชาการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะนำเอาความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการฯครั้งนี้ นำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ในการให้การพยาบาลแก่กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแก่พยาบาลวิชาชีพที่ต้องให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทำให้สามารถวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นพ.ธวัชชัย กล่าว

ภายหลังจากที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลวิชาชีพทั่ว 17 จังหวัดภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ ภาวะหัวใจวิบัติ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” (Heart Attack : From Theory to Practice) ในครั้งแรก ปี 2548 ทั้งนี้เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพได้รับความรู้ ความเข้าใจในการตรวจและวิเคราะห์อาการของโรคหัวใจได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนขั้นตอนของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากพยาบาลเป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยตลอดเวลา พร้อมกันนั้นได้จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ Coronary Artery Disease : Prevention & Early Detection ” ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 เรื่อง “ Acute MI กับ “หัวใจ” การให้การพยาบาล ” และในครั้งที่ 5 เรื่อง “นวัตกรรมใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)” เป็นต้นมา ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการประชุมวิชาการดังกล่าว และได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 6 ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “Stro

ke : Detection – Prevention & Treatment” ในระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพให้ได้รับความรู้ ความชำนาญในทางการพยาบาลต่อไป

ในการประชุมวิชาการพยาบาลวิชาชีพครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียน และ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โทรศัพท์ 0-5392-0300 ต่อ 4400, 4440 ได้ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-920300 ต่อ 4400 แผนกลูกค้าสัมพันธ์

Latest Press Release

ภาพข่าว: งานแถลงข่าว การซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบไม่ต้องผ่าตัด โดยห้องผ่าตัด HYBRID

นายแพทย์ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เป็นประธานในงานแถลงข่าว “การซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบไม่ต้องผ่าตัด โดยห้องผ่าตัด HYBRID” โดยมี นายแพทย์โกสินทร์ ทัพวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก นายแพทย์ระพินทร์ กุกเรยา...

รพ.หัวใจกรุงเทพ เสริมทัพความพร้อมเพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ เปิดห้องผ่าตัด HYBRID เผยเทคนิคการซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบไม่ต้องผ่าตัด

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เสริมทัพความพร้อมเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ เผยเทคนิคการซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบไม่ต้องผ่าตัด โดยใช้ห้องผ่าตัดไฮบริด ซึ่งเป็นการนำห้องสวนหัวใจ และห้องผ่าตัดหัวใจมารวมกัน ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาแทรกซ้อนเกิดขึ้นจากการสวนหัวใจ...

มูลนิธิโรคตับ และ 92 รพ.ทั่วประเทศ เชิญตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี

เนื่องในวันตับอักเสบโลก ปี 2557 มูลนิธิโรคตับ ร่วมกับ 92 รพ.เอกชน และรัฐทั่วประเทศ ขอเชิญท่านที่เกิดก่อนปี พ.ศ.2535 และยังไม่เคยตรวจมาก่อน เข้ารับการตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี ในโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2557...

กรมควบคุมโรค เดินเครื่องโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

กรมควบคุมโรค เดินเครื่องโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข หลังพบข้อมูลโรคเรื้อรังเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนสุขภาพของวัยแรงงาน กว่าร้อยละ 32 ของวัยแรงงานเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 21 เป็นโรคเบาหวาน และร้อยละ 18...

Beauty with Mom รักแม่ ให้แม่สวย ที่ นิติพล คลินิก

นิติพล คลินิก ชวนคนรักแม่เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ Beauty with Mom …รักแม่ ให้แม่สวย!! รับส่วนลดสูงสุด 15-30% และพิเศษสำหรับคนรักแม่ เพียงคุณชวนคุณแม่มาทำสวยที่นิติพลฯ ในคอนเซ็ปท์ “ใรักแม่ ให้แม่สวย”...

Related Topics